BEKJEMP UNGDOMSLEDIGHETEN

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: LO/Trond Isaksen

Bekjemp ungdomsledigheten!

LO har siden pandemien rammet landet vårt for ett år siden stadig blitt rapportert om en sterk økning av ungdommer som enten er permittert eller på annen måte er uten ordinær arbeidsinntekt. Dette er en uakseptabel utvikling, som kan føre til at store deler av ungdomsgenerasjonen kan bli stående uten jobb og ordinære inntektsmuligheter i uoverskuelig framtid. Det haster med å sette inn tiltak som treffer generelt, men med spesiell vekt på ungdommen.

Opposisjonen har lagt press på Regjeringen og forbedret mange av de foreslåtte tiltak for å sikre befolkningen mot permitteringer og arbeidsledighet. Så langt er det ikke avsatt tilstrekkelig med midler for å sikre en høyere sysselsetting. Den sittende Regjering synes å mangle evne og vilje til å ta både kort- og langsiktige beslutninger for å motvirke en stadig økende ledighet, som i første rekke rammer ungdommen.

1. Det må føres en mer fremtidsretta næringspolitikk med særlig tilrettelegging for kompetanseheving.

2. Midler til BedriftsInternOpplæring må økes og midlene må brukes aktivt for å sikre utvikling og omstilling i bedriftene.

3. Kommuneøkonomien må forsterkes vesentlig slik at kommunene får økonomiske muskler som sikrer gjennomføring av lovpålagte oppgaver, samt bidrar med midler økt sysselsetting for å redusere etterslepet på vedlikehold og investeringer både i infrastruktur og bygningsmasse.

4. For å sikre fagutdanningen i en rekke bransjer må det settes av tilstrekkelig med midler til lønnstilskuddsordning for lærlinger.

5. NAV må øke innsatsen når det gjelder arbeidsformidling, særlig med vekt på oppsøkende og veiledende rådgivning rettet mot ungdommen.

6. Øk antall studieplasser. Mange ungdommer trenger omskolering, enten innen yrket de har eller til annet yrke.

Ovennevnte punkter er konkrete innspill som kan bidra til å motvirke en stadig økende ungdomsledighet.

Fagbevegelsen vil spille på lag i et trepartssamarbeid som skaper troverdige, treffsikre og langtidsrettede tiltak for å sikre økt sysselsetting.

Vedtatt på regionkonferansen 5. mars 2021