Velferdskonferansen 05.09.2023

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Vidar Lorang Larsen var konferansier, og bandt innslagene effektivt sammen. Her i samtale med ordfører i Halden Anne-Kari Holm.

Fyldig innhold og viktige svar i LOs velferdskonferanse

Tillitsreformen, offentlige tjenester, ungdom som faller utenfor og lærermangel var temaer under LOs velferdskonferanse på Byparken i Halden. Det ga tilhørerne nyttige svar seks dager før valget!

Tomas Norvoll.
Tomas Norvoll.

Tomas Norvoll, statssekretær i arbeids- og inkluderingsdepartementet var førstemann på podiet, med tillitsreformen i offentlig sektor som tema. Målet med tillitsreformen er å gi mer velferd og bedre tjenester til innbyggerne, og til rett tid. For å få dette til må det jobbes mer med å øke tilliten innad i offentlig sektor.

- Målet er å modernisere offentlig sektor for at vi skal kunne yte best mulig tjenester. Skal vi få til det, må vi ha med grunnmuren i velferds-Norge. Det vil si de som står i tjenestene hver dag. Det er de som vet hva som fungerer og ikke fungerer.

Tilbakemeldingene har vært svært tydelige. Det er tidskrevende dokumentasjons- og rapporteringskrav, og for mye detaljstyring.

- Det er frustrerende når man bruker mer tid til å rapportere oppover i systemet enn å utføre den faglige jobben. Vi ønsker å skru sammen velferdsstaten på en annen måte, slik at de ansatte kan bruke sin kompetanse på en annen måte. Da må de også få tillit til å kunne utøve skjønn i større grad enn i dag.

Norvoll kunne fortelle at tillitsreformen er godt i gang med å implementeres, og at de håper å kunne komme opp med gode eksempler allerede inneværende år.

 

- Mye står på spill

Sissel Skoghaug.
Sissel Skoghaug.

«Hva står på spill», var overskriften på konferansen. «Svært mye», konkluderte Sissel Skoghaug, LOs første nestleder i sitt innlegg.

- Dette er i realiteten et verdivalg som handler om hvordan vi skal utvikle lokalsamfunnet vårt. Ønsker vi å slå ring om den sosiale velferdsmodellen vi møysommelig har bygd opp, eller vil vi ha et samfunn som bidrar til større forskjeller? Hvem som styrer lokalt, vil være veldig viktig for folks hverdag, minnet hun om.

Skoghaug trakk fram områder som barnehage, skole, barnevern, sykehjem og eldreomsorg, som hun var krystallklar på burde driftes av det offentlige.

- Med kommersielle aktører som eiere, vil det bli et jag etter profitt. Som igjen fører til dårligere tilbud, samt dårligere betingelser for de ansatte. Det er mange eksempler på at ansatte har gått vesentlig opp i lønn etter at det offentlige tok over driften av sykehjem fra private aktører. Vi trenger ikke private eiere som tar ut overskudd og flytter pengene til et skatteparadis.

Hun var også innom forskjellene på skattepolitikken mellom de blå og de rødgrønne:

- Vi trenger ikke skattelettelse for de som har mest fra før. Vi vil at alle skal bidra for å styrke fellesskapet. Vi vil gi alle en mulighet til å lykkes.

 

- Stor mangel på hender

Anne Otterbekk.
Anne Otterbekk

Anne Otterbekk, nestleder for Fagforbundet Viken, orienterte om hva forbundets medlemmer er mest opptatt av før valget. Gjennom en spørreundersøkelse med 10.000 svar, svarte hele 41% at det viktigste er økt bemanning i helsetjenesten.

Deretter fulgte:

22%: Hele, faste stillinger
19%: Kampen mot økte forskjeller
14%: Kampen mot privatisering

- Vi trenger flere folk, samt at vi jobber for at arbeidsplassene ikke skal bli privatiserte. Med privat eierskap, får ikke de ansatte uttelling for fagbrev og annen kompetanse. Som igjen bidrar til at færre tar kompetansepåfyll. Det er en lite ønsket utvikling. Vi ønsker at helse- og velferden vår skal tas vare på av fagfolk som har tid og kompetanse.

- Det er dette som står på spill om vi får blå kommuner etter valget.

 

Orientering om Byparken

Trond Henriksen
Trond Henriksen.

Konferansen ble holdt hos Byparken i Halden, og Trond Henriksen ga som seg hør og bør et historisk tilbakeblikk om hvordan dette unike prosjektet har tatt form. Han fikk et engasjement her av Kirkens Bymisjon i 2016 for å bygge opp et ungdomstilbud.

- Det kom 7 ungdommer første kvelden, men gruppa vokste svært raskt. Snart viste det seg også at det var behov for et tilbud på dagtid, da mange ungdommer droppet ut av videregående skole.

Trond og hans medhjelpere bygde et alternativ opplæringsarena som har gitt oppsiktsvekkende resultater. På forsommeren kunne også Byparken offisielt åpnet. Det har kostet 20 millioner å rehabilitere den gamle vognhallen, samt at Halden kommune har gitt tre millioner til opparbeidelse av parkområdet.

- Om vi klarer å hindre én elev å bli mottaker av sosiale ytelser det meste av livet sitt, har vi lokalsamfunnet spart inn denne kostnaden. Vi har allerede fått flere unge som har falt utenfor tilbake i full jobb eller på skolen og har mange sterke fortellinger om at «Ung på dagtid» utgjør en forskjell. Drømmen er at tilbudet skal finnes over hele landet i løpet av 10 år, sa han.  

 

- Færre elever per lærer

Linn Merete Hammerstad.
Linn Merete Hammerstad.

Linn Merete Hammerstad i LOs skoleforbund uttrykte i sitt innlegg bekymring for situasjonen i skolen, og kunne fortelle at stadig færre søker seg til læreryrket, samt at hele 33% nyutdannede lærere slutter i løpet av fem år. 

- Hvorfor er det blitt slik, spurte hun retorisk. Og mente svaret var selvsagt: - Vi må få færre elever per lærer. I dag handler det om å ha færrest mulig lærere uten å bryte loven. Jussen vinner over pedagogikken. Det er en logikk det er vanskelig å forstå når vi ser hvor dette fører hen.

Hun trekker også fram alle tidstyvene som gir mindre tid til undervisning.

- Alt en lærer foretar seg, må rapporteres. Hvor er tilliten til at vi kan få utøve vår profesjon?

Hennes klare oppfordring til politikerne, var å sette inn flere hender og redusere antall elever per lærer, samt å redusere skjemaveldet. Først da vil det være mulig å utføre oppdraget i forhold til barna.

- Husk at det er bedre å bygge barn enn å reparere voksne!

 

Friske debatter

Kjell Werner, redaktør i ANB og politisk kommentator var debattleder, her i samtale med fylkesordførerkandidatene Thor Hals (Høyre).  Og Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Kjell Werner, redaktør i ANB og politisk kommentator var debattleder, her i samtale med fylkesordførerkandidatene Thor Hals (Høyre) Og Sindre Martinsen-Evje (Ap).

Deretter var det klart for dagens første paneldebatt. Med Kjell Werner, redaktør i ANB og politisk kommentator, som debattleder, ble fylkesordførerkandidatene Sindre Martinsen-Evje (Ap) og Thor Hals (Høyre) «grillet» om hvordan de ville sikre innbyggerne i nye Østfold fylke gode opplevelser og tjenester.

Duellantene var enige i målet, men delvis uenige i hvordan man skulle nå dit. Den største forskjellen kom til syne når det var snakk om hvordan vi skulle bygge gode offentlig tjenester. Der Aps ordførerkandidat mente det var det offentliges ansvar å drive skoler og kollektivtrafikk, var Høyres ordførerkandidat mer opptatt av å skape best mulig tjenester.

- Vi ønsker en offentlig skole for alle, ikke at det skapes en A- og en B-skole. Og med flere private skoler vil det bli mindre til de offentlige skolene. Det e urovekkende at stadig flere går på privat skole. Jeg har ikke noe imot Steinerskolen, men ønsker ikke at det skal opprettes private skoler bare som en erstatning for den offentlige. Jeg vil at alle skal være i den samme skolegården og det samme klasserommet, uavhengig av hvem foreldrene er, sa Martinsen-Evje.

- Private skoler får overført 85 prosent av hva det koster å ha lever i den offentlige skolen, så slik sett sparer man penger på det. Men det som er poenget mitt, er at vi må ha et mangfold som treffer ungdommene best. Også vi i Høyre vil bygge en god offentlig skole, men vi har to tanker i hodet samtidig.

PS: Hele debatten finner du på LO Østfolds Facebook side

 

Hvordan drive Halden kommune

Det lokale panelet besto av fra venstre: Pål Gule (V), Roger Schjerva (Ap), Jens Bakke (Sp), Carl Anders Wingren (Rødt) og Elin Lexander (H).
Det lokale panelet besto av fra venstre: Pål Gule (V), Roger Schjerva (Ap), Jens Bakke (Sp), Carl Anders Wingren (Rødt) og Elin Lexander (H).

Sist, men ikke minst var det Haldens lokalpolitikeres tur til å debattere og forklare hvordan kommunen best skulle driftes etter valget. I panelet satt Roger Schjerva (Ap), Elin Lexander (H), Jens Bakke (Sp), Carl Anders Wingren (Rødt) og Pål Gule (V).

Alle representantene uttrykte at de var imponert over det arbeidet Kirkens Bymisjon gjør, og mente det ikke var et fallitterklæring at ikke det offentlige apparatet klarer å fange opp de som faller utenfor. Samtidig var det bred enighet om viktigheten i at unge som sliter må fanges opp tidligere, og at det må tilrettelegges et bedre tilbud enn i dag. Uten at vi fikk konkrete svar på hvordan.

Alle rakk også hånden i været på debattlederens spørsmål om det er ønskelig at det skal øremerkes mer midler til helse- og omsorg. På oppfølgingsspørsmålet om hvor det da skulle kuttes, var det derimot vesentlige ulikheter.

Pål Gule: - En mulighet er å påvirke til at folk investerer mer i egen helse ved å bruke beina og ta i bruk de flotte naturområdene våre. Det vil trolig senke behovet for sykehjemsplasser på sikt.

Roger Schjerva: Vi vet at en stadig større andel av befolkningen blir eldre og trenger omsorgstjenester, mens behovet for antall skoleplasser reduseres. Det vil si mer i overføringer til helse og mindre til skole.

Jens Bakke: Det viktigste, er at vi fortsetter å gjøre det vi har gjort. Og at vi får mer midler til helse gjennom det offentlige.

Carl Anders Wingren: Vi må øke den totale potten. Det er middelklassen som er stammen i samfunnet. Spørsmålet er om de vil akseptere at de må bidra med enda mer til fellesskapet.

Elin Lexander: Vi må se på hvordan vi jobber, spesielt innenfor skole og helsesektoren, samt fortsette å satse på digitalisering. I tillegg til at Staten må bidra mer, er det en mulighet til å legge ned skolebygg for å satse mer på innhold.

 

PS: Hele debatten finner du på LO Østfolds Facebook side
https://www.facebook.com/LOOstfold