Uttalelser fra LOs Regionkonferanse 2. november

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Uttalelser fra LOs Regionkonferanse 2/11

Her er uttalelsene som ble vedtatt på LOs fylkeskonferanse 2. november 2023

Sammen for Østfold

Fra 01.01.2024 gjenoppstår nye Østfold fylke. Hele LO-fellesskapet er glade for at vi får tilbake solskinnsfylket Østfold. For LO og våre medlemmers del er det viktig å sikre at politikerne som skal styre det nye fylke kjemper for Østfold, og har vært og er like positive til den nye fylkesstrukturen som våre medlemmer. Viken-prosjektet har hatt store negative konsekvenser for Østfold-regionen. Det er derfor viktig at det velges politikere som har et ønske om og besitter evnen til å gjenreise fylket, og ta tak i de problemene regionen står ovenfor.

Etter en god innsats fra LO-fellesskapet i Østfold under årets valgkamp står vi foran en helt spesiell situasjon. For først gang i norsk historie skal det gjennomføres omvalg i et fylkestingsvalg, i Moss. Omvalget betyr at de politiske partiene på ny skal ut å prøve å sikre velgere til støtte for sin politikk. Innbyggertallet i Moss kommune er så stort at resultatet fra omvalget vil ha store konsekvenser for mandatfordelingen i det nye fylkestinget.

Omvalget i Moss gir oss på samme tid en helt gylden mulighet til å påvirke utviklingen av nye Østfold. Velgerne er nå klare over hvilken vei de politiske partiene går i fylkeskommunale samarbeid. Det er derfor viktigere enn noen gang at LO-fellesskapet reiser seg, og legger ned en siste innsats i årets valgkamp, så vi sikrer at våre saker dominerer dagsorden, og at våre medlemmer får et best mulig fylke å bo i. 

Det er åpenbart at nye Østfold må satse på ungdommen. Det er ungdommen som er framtida og vi må sikre framtida deres gjennom å skape mestring i skoleløpet slik at alle får gjennomført videregående skole og kommer seg ut i arbeidslivet med gode erfaringer. LOs regionkonferanse i Østfold mener at det trengs politikere som vil bevare nærskoleprinsippet, sikre alle lærlinger en læreplassgaranti, og gir elevene både et gratis måltid i løpet av skoledagen og skole-pc. Dette er viktige tiltak som er med på å senke de sosiale forskjellene vi er vitne til i fylket.

LOs regionkonferanse i Østfold mener samtidig at det er viktig at Østfold går foran i arbeidet for å bekjempe sosial dumping og sikre et seriøst arbeidsliv med likeverdige konkurransevilkår. Regionkonferansen mener det trengs politikere som ser verdien av å ivareta og sikre lærlinger en god læretid og en læreplass; at anbudsprosesser setter krav om både arbeidsvilkår og bruk av lærlinger; at fylkeskommunale tilbud føres i egen regi; og at trepartssamarbeid ivaretas for å bidra til arbeidsplasser og god regional utvikling. Arbeidet til den nye fylkeskommunen må blant annet bidra til at de ansatte får større faglig frihet, mer medvirkning, innflytelse og kontroll over egen arbeidsdag. Arbeid til alle er en av våre viktigste oppgaver også i tiden fremover.

Derfor oppfordrer LOs regionkonferanse i Østfold alle våre medlemmer å ta i bruk stemmeretten. Regionkonferansen mener videre at våre medlemmer bør oppfordres til å stemme rødgrønt, for å sikre at nye Østfold får et fylkesting ledet av Arbeiderpartiet med støtte hos de andre rødgrønne partiene, fordi vi vet at dette i størst grad sikrer våre medlemmers interesser. Østfold har vært Arbeiderparti-styrt i over 30 år, dette ønsker vi at fortsetter. Bruk stemmeretten, godt valg.

LOs Regionkonferanse i Østfold

 

 

 

 

Støtte til de ansatte i SLB UK sitt krav om tariffavtale

Oljeserviceselskapet SLB UK (Schlumberger UK) tilbyr brønnstimuleringstjenester til ConocoPhillips på Ekofisk-feltet i Nordsjøen. Oljeservicearbeidet utføres fra brønnstimuleringsskipet Island Captain.
De ansatte har organisert seg og krevd tariffavtale, og dette har blitt avvist av arbeidsgiver SLB UK.

Siden sent i mars har de organiserte vært i streik for tariffavtale.

Arbeidsoppgavene til de streikende, blir nå utført av uorganiserte som har overtatt oppgavene ombord i Island Captain.

Kampen for at arbeidet som vi utfører skal lønnes etter våre tariffbestemmelser er grunnleggende for den norske arbeiderbevegelsen. LOs regionkonferanse i Østfold gir sin fulle støtte til de ansatte i SLB UK sitt krav om tariffavtale.

Regionkonferansen stiller seg derfor fullt bak våre kamerater og krever at alle nødvendige tiltak som kan løse denne konflikten blir tatt i bruk.

LOs Regionkonferanse i Østfold

 

Utbedring av jernbanen mellom Oslo og Gøteborg nå

Sendes til: Sekretariatet, samferdselsdepartementet, transportkomiteen. Arbeiderpartiet, stortingsgruppa i Østfold.

Det må settes i gang utbedring av jernbanen mellom Oslo og Gøteborg nå.

Hoved-ferdselsåren for både personer og gods inn til Norge sørfra er E6 gjennom.

Det gjøres nå klart for en «grønn korridor» med jernbane fra sentrale Europa og nordover til Sverige og Norge.  EU har vedtatt at diesellastebiler ikke skal selges fra 2035, og landtransporten må derfor over på EL kjøretøy og tog for og å oppnå klimamålene EU har satt seg. Norge følger disse målene.

Det er derfor satt i gang flere store prosjekter fra Tyskland og frem til Gøteborg på jernbanen.

-          Femern Bælt-tunnelen ferdig 2029 (undersjøisk tunnel Tyskland – Danmark)

-          Storstrømsbro Antatt ferdig 2027 (Bro Sjelland – Falster)

-          Øresund – Varberg m.m. i Sverige

-          M.m.

Strekningen Gøteborg til Oslo vil da bli en flaskehals, og det er i dag ikke satt i gang noe etter at Follo banen ble åpnet.  Det er gjort enkelte planvedtak. Til nå foreligger det ingen samlet plan for dette på hele strekningen og det er heller ikke nevnt i arbeidet med ny NTP.

I dag transporteres kun 3% av alt gods denne veien på jernbane, 60% av strekningen er enkeltspor.  En oppgradering vil gi en forkortning av reisetiden på strekningen. Samtidig vil man få en mer effektiv og driftssikker strekning for pendlere på strekningen mellom byene og Oslo.

Vi trenger derfor lokalt engasjement og påvirkning så ting begynner å skje med dette.

LOs Regionkonferanse i Østfold krever at planarbeidet med togforbindelsen mellom Oslo og Gøteborg gjenopptas og at man setter i gang utbedringen så raskt som mulig.

Dette vil også bidra til å nå klimamålene og gi pendlerne en bedre hverdag.

LOs Regionkonferanse i Østfold