Utalelser fra LOs regionkonferanse dag 2

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Utalelser fra LOs regionkonferanse dag 2

Her er uttalelsene som ble vedtatt på LOs regionkonferanse 3. november 2023

Hele stillinger og styrket bemanning i vår felles velferd.

Deltidskrisa preger arbeidshverdagen til mange ansatte. For mange er arbeidsbelastningen så stor at de ikke makter å stå i full jobb. Derfor må arbeidsdagen være sånn at folk orker å stå i hele stillinger. Deltidskrisa er en av de største utfordringer i norsk arbeidsliv og det rammer flest kvinner.

Fagforbundets Deltidsrapport som nylig ble publisert, vi ser stadig at den viktigste årsaken til såkalt frivillig deltid er at man ikke orker den totale arbeidsbelastningen det medfører å ha en fulltidsstilling. Det er arbeidspresset og manglende bemanning som er årsaken til at mange velger å jobbe deltid. Dette er ikke bærekraftig for hver enkelt ansatt, men heller ikke for samfunnet vårt.

At samfunnet ikke utnytter arbeidskraften vi sårt trenger for å sikre fremtidens velferdsstat er ikke bærekraftig.

For brukerne betyr det mye å kjenne igjen den som kommer for å gi stell, slik det også er viktig å vite hvem som tar imot barnet ditt i skolegården eller barnehagen. For ansatte gir det trygghet å vite hvem du skal jobbe med og når du selv skal på jobb. Det er en psykisk belastning å ikke vite om du har nok vakter til å betale regningene dine. Derfor vil LO Østfold oppfordre våre folkevalgte til å jobbe for hele stillinger og økt bemanning. 

Mangel på helsepersonell skaper utrygghet om framtida til helse- og eldreomsorgen vår. Allerede opplever mange av våre medlemmer at de ikke strekker til, at de ikke har tid eller nok kolleger til å gi den pleien og omsorgen de eldre og pleietrengende fortjener.

Det er trygghet å vite at våre nærmeste blir tatt godt vare på. Både de eldre og ansatte blir trygget av å få hele laget av ulik kompetanse tilbake i helsetjenestene.

Vi må:

-       styrke bemanninga

-       gi flere hele faste stillinger

-       skape en bedre oppgavedeling.

LO Østfold mener vi i tillegg trenger mer tillitsbasert styring og ledelse gjennom forpliktende partssamarbeid.

Utfordringene fremover krever større grad av kompetansedeling og samarbeid på tvers av yrkesgrupper. Vi må ha ny teknologi, men også nye rutiner og praksiser på arbeidsplassen. LO Østfold er ikke i tvil om at det er fagpersonene som til daglig møter innbyggerne, og som kjenner arbeidsutfordringene ut og inn, er de som er best egnet til også å finne de smarte løsningene.

 

Vi krever arbeidsgivere tuftet på tillit og medbestemmelse.

LOs Regionkonferanse i Østfold 

 

Velferdstjenestene våre drives best i egen regi

LO Østfold vil at skattepengene skal gå til velferdstjenester som drives av det offentlige, ikke bli profitt for private velferdsselskaper. Offentlige velferdstjenester skal ikke drives av private, kommersielle selskaper.

Vi trenger en politisk styring som trygger brukere, pårørende og ansatte. Stadige anbudsprosesser skaper utrygghet for alle. Vi vil ha trygge og gode tjenester som eies i fellesskap, og heller styrke kompetanse, øke bemanninga og ansattes medbestemmelse. De ansatte skal ikke være redde for å måtte betale prisen for privatiseringa gjennom dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår.

Høyresiden hevder konkurranseutsetting fører til rimeligere og mer effektive tjenester. Dette stemmer ikke. Tvert imot viser forskning og erfaring at det er lite eller ingenting å spare.

Når tjenestene settes ut på anbud fører det til uforutsigbarhet for arbeidstakerne. Slik utrygghet gir ikke grobunn for tillitsarbeid på arbeidsplassen. Det går utover velferden som skal gis gjennom for eksempel pleie eller kunnskap, og det går utover innbyggerne.

Når pris går på bekostning av kvalitet, skjer det verken nyskaping eller effektivisering. Det som derimot skjer, er at den ansattes lønn, pensjon og arbeidsvilkår reduseres. 

En annen side som synliggjør viktigheten av egenregi og kontroll over tjenestene er når ekstreme situasjoner rammer oss. Hver gang vi står oppe i krisesituasjoner, enten det er pandemi, skred eller ekstremvær, så ser vi at det gir bedre beredskap og fleksibilitet at kommunen og det offentlige driver tjenestene selv. Krisesituasjoner viser at vi blir sårbare av å være avhengig av private leverandører utenfra.  Oppsplitting og konkurranseutsetting av tjenester, enten det er innen renovasjon, kollektivtrafikk, tekniske tjenester, helse eller barnevern for å nevne noen, er uklok politikk. Det hindrer samordning, og vanskeliggjør helhetlig styring. Det krever økt kontroll og rapportering. Det er lite effektivt, og det bygger ikke tillit verken i organisasjonen eller mellom tjeneste og brukere. Det er i tillegg dyrt.

LO Østfold mener at offentlige tjenester i egen regi gir det beste grunnlaget for god beredskap.

LOs Regionkonferanse i Østfold 

 

 

Kraften er vårt viktigste fortrinn

Rikelig tilgang til fornybar kraft er Norges viktigste konkurransefortrinn. Norge er med sitt vær, natur og topografi unikt egnet til å produsere enorme mengder fornybar kraft. Naturressursene tilhører fellesskapet, og derfor skal fornybar kraft være offentlig eid. I over 100 år har fremsynte politikere og industribyggere sørget for at Norge har kraft til å bygge fremtidens samfunn. Det må vi også gjøre nå.

Målet med klima- og energipolitikken er at forurensende og dyr energi skal erstattes med utslippsfri og billig energi. Det har vært bred enighet om denne politikken i over 30 år, med støtte fra skiftende regjeringer fra høyre til venstre, kommuner, fylkeskommuner, næringslivet og miljøorganisasjoner. Sør-Norge er blitt fysisk koblet til strømnettet i våre naboland, slik at vi selger overskuddskraft når vi som oftest har overskudd og importerer kraft hvis vi har kraftunderskudd. Med det høye skattenivået på kraften kommer verdiskapingen tilbake til fellesskapet, heller enn å gå til profitt for private eiere.

Den samme energipolitikken har også en alvorlig bakside. Med fysisk sammenkobling vil også strømprisene smitte over landegrenser. De siste 30 årene har EU-landene doblet forbruket av gass, mye kull- og kjernekraft er forsvunnet og for lite ny kraftproduksjon er kommet inn. Mange europeiske land har ført en naiv energipolitikk som vi alle nå betaler prisen for. Naiviteten kommet til veis ende og det er behov for en ny energipolitikk.

Høsten 2021 begynte Russland å strupe gasstilførselen til Europa, slik at Europa hadde tomme gasslagre da Russland invaderte Ukraina i februar 2022. Samtidig fikk Europa og Sør-Norge en tørr vinter. Det var høye gasspriser og lite vann i magasinene. Europas elver manglet vann til nedkjøling av kjernekraften og vannstanden ble for lav til elvetransport av kull. Summen av Russlands aggressive angrep på Ukraina, klimaendringer og tørt vær førte til rekordhøye strøm- og energipriser i Europa og Sør-Norge.

De midlertidige utfordringene vil gå over, men det vil ikke klimaendringene. Hele verdens energiforsyning står midt oppe i et historisk skifte. Klimapolitikken og kvotemarkedet gjør at vi trenger betydelig mer kraft og nett. Med stadig høyere kvotepriser, lavere tak på utslipp og færre tilgjengelige kvoter er det helt uaktuelt og umulig å fortsette som før. Derfor må vi sikre mer kraft og nett for å bevare arbeidsplassene, skape nye arbeidsplasser, nå klimamålene og legge grunnlaget for fremtidens velferdssamfunn. Slik skal vi fortsette å bygge samfunnet de neste hundre årene.

 

Derfor mener vi at:

-       Norge har og skal fortsette å ha full suverenitet i energipolitikken.

-       Kraften er og skal fortsette å være offentlig eid og demokratisk styrt med et omfordelende skattenivå.

-       Vi skal fortsette å bruke det offentlige eierskapet til å sikre norsk industri rikelig tilgang på fornybar kraft.

-       ­Vi må bygge nok kraft og nok nett til at industrien og arbeidsplassene kan omstille seg i takt med kravene klimapolitikken og eksportmarkedene stiller.

-       Vi må sørge for overføringskapasitet til Øra Industriområde og Østfold for øvrig for å omstille industrien og legge til rette for etablering av ny industri

-       Strøm er en avgjørende faktor for industrien og grunnleggende nødvendig for husholdningene. Kraften skal omsettes uten å bidra til finansielle spekulasjoner og uakseptable profittmarginer til kraftprodusentene.

-       Strømprisene skal ikke være markedsstyrt, og det skal gjennomføres en endring av dagens prissettingssystem mer i tråd med produksjonskostnadene.

LOs Regionkonferanse i Østfold 

 

 

Ivaretakelse av fengselsansatte og deres familier.

Vi står overfor en krise i kriminalomsorgen som strekker seg utover arbeidsplassen og inn i de ansattes personlige liv. Ansatte opplever daglig trusler om vold, hets og sjikane, og mange føler seg utrygge på jobben. Dette er ikke bare et arbeidsmiljøproblem, men også et samfunnsproblem. Vi kan ikke forvente at de som jobber for å rehabilitere innsatte, skal måtte tåle slike forhold.

Flere ansatte opplever hukommelsesproblemer, stress, angst og utmattelse, som påvirker deres evne til å utføre jobben effektivt og trygt. Dette påvirker også deres personlige relasjoner og fører til isolasjon og mistillit til andre mennesker.

Vi kan ikke ignorere de alvorlige konsekvensene dette har for de ansatte, deres familier og samfunnet som helhet.

Våre ansatte i kriminalomsorgen er vår viktigste ressurs for å hindre gjentagende kriminalitet. De fortjener å føle seg trygge og støttet i sitt arbeid. Vi må ta tak i dette problemet nå, og sørge for at de får den støtten og beskyttelsen de trenger.

Vi må også anerkjenne at det ikke bare er de store, dramatiske hendelsene som påvirker de ansattes psykiske helse. Det er også den daglige belastningen, det konstante presset, og følelsen av å ikke strekke til som kan føre til utmattelse og stress.

Rambølls rapport, Kartlegging av psykiske belastningsreaksjoner blant ansatte i kriminalomsorgen, vil gi en ekstra dimensjon i kompleksiteten i dette yrket og påkjenningene det medfører å utøve dette for fellesskapet. Vi forventer at forslag til tiltakspakke i nevnte rapport implementeres i sin helhet. I tillegg ønsker vi at det utredes straffeskjerping for vold og trusler mot ansatte i kriminalomsorgen.

LO i Østfold krever at:

-       Fagforeningene skal involveres i et planleggingsarbeid der gjennomføring og økonomiske behov kartlegges og dokumenteres.

-       Dette legges frem for politisk ledelse, både finans, arbeid, helse og justis, med mål om øremerkede midler til gjennomføring av tiltakspakken i RNB 2024.

Vi kan ikke ignorere dette problemet lenger.

Det er på tide å handle.

LOs Regionkonferanse i Østfold 

Kontakt