Alle vil ha kraft, men hvem vil ha mastene og kraftverkene?

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Adobe Stock

Alle vil ha kraft, men hvem vil ha mastene og kraftverkene?

Tilgang på grønn og rimelig kraft har vært et norsk konkurransefortrinn i over 100 år som har sikret tusenvis av norske arbeidsplasser i generasjoner. Skal vi fortsette å nyte godt av det kommer vi til å bli nødt til å avsette mer areal og sikre større investeringer i kraftproduksjon - også lokalt.

Statnett har varslet at Norge kan oppleve et nasjonalt kraftunderskudd allerede i 2027. Det er bare drøyt tre år til. Med andre ord vil forbruket i Norge være høyere enn det vi selv klarer å produsere. Det gjør oss sårbare i møte med et mer ustabilt Europa, en hissig nabo i øst og strammere energimarkeder.

Samtidig skal vi kutte utslipp fra fossil energi og skape nye eksportmuligheter for næringslivet. Det forutsetter at bedriftene har tilgang til utslippsfri, grønn energi til konkurransedyktige priser. Etter alle solemerker kommer vi derfor til å trenge at lokalpolitikerne tar noen viktige og kanskje vanskelige beslutninger i dag, for å sikre norsk konkurransekraft i morgen.

Østfold er et industrifylke. Realiteten er imidlertid at Østfold styrer mot kraftunderskudd, og er uforberedt på klimaomstillingen og industrisatsingen som kommer. Vi trenger et takstskifte i utbygging av fornybar kraft og bedre nettkapasitet. Mangel på kraft hindrer nødvendig omstilling, og gjør det i tillegg vanskeligere for ny industri å etablere seg her.

Med andre ord risikerer vi å miste arbeidsplasser og svekke aktiviteten i Østfold dersom vi ikke tar grep raskt.

Partssamarbeidet for et felles kraftløft

Østfold må gripe mulighetene som ligger der for å videreutvikles som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion. Det forutsetter mer tilgang på rimelig kraft til husholdningene og for næringslivet. Det er bakgrunnen for at hele trepartssamarbeidet representert ved hovedpartene i arbeidslivet LO, NHO og regjeringen, har gått sammen om Kraftløftet. 

Her i Østfold har vi blant annet kartlagt behovene både nye og eksisterende bedrifter har for ny energi, samtidig som vi også ser på hvilke energiprosjekter som kan gi ny produksjon raskt til konkurransedyktige priser. Her finnes det blant annet et stort potensiale for å styrke energiproduksjonen. Vi har et variert næringsliv som spenner fra landbruket, prosessindustri og er et foregangsfylke innenfor sirkulærøkonomi og kunstig intelligens. Det fortrinnet må vi bruke. 

Et kraftløft forutsetter handlekraft fra våre folkevalgte 

Nå trenger nærings- og arbeidslivet i fylket lokalpolitikerne på laget, for å sette idé ut i praksis. Vår oppfordring er derfor at våre nye folkevalgte setter seg ned for å vurdere mulighetene for kraftproduksjon i sin kommune. Vi må tørre å ta diskusjonen om arealer og vi må raskt finne fornuftige prosjekter. ​ 

I tillegg er det et stort behov for å intensivere nettutbyggingen. Kraftnettet i Østfold er for svakt, og er per i dag fullt. Dersom det ikke bygges ut nok nettkapasitet vil det hindre ønsket samfunnsutvikling, der vi skal sikre eksisterende bedrifter og skape nye grønne arbeidsplasser.

 

Med dette bakteppet etterlyser LO og NHO derfor at kommunene bidrar til dette gjennom:   

1.      Et skatte- og avgiftssystem som tilrettelegger for fornybar energiproduksjon 

2.      At det avsettes mer areal til energiproduksjon  

3. Raskere saksbehandling i Østfold-kommunene  

Klarer våre ombudsmenn- og kvinner å tilrettelegge for det, skaper vi også bedre rammevilkår for innbyggere og bedrifter. Samtidig må vi ta innover oss at det krever noe av en kommune å sette av areal og kraftutbygging. Derfor må vi sikre skånsom utbygging og sørge for at det ligger igjen mer verdier lokalt. Energihistorien viser at vi kan lykkes med å forvalte ressursene våre godt når lokalpolitikere, arbeidstaker- og arbeidsgiversiden kommer sammen.  

 

Kraftkommuner må være et mål politikerne forsøker å bli, ikke noe man forsøker å unngå.

Derfor er det viktig at vi arbeider for å skape forståelse og aksept for behovet av ny kraft med involvering av både næringsliv og innbyggere i Østfold. Det håper vi våre folkevalgte vil bidra til når de skal forvalte tilliten fra velgerne.  

Kontakt