Uttalelser fra regionkonferansen høst 2022

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs regionkonferanse høsten 2022

Vedtatte uttalelser fra LOs regionkonferanse i Arendal høsten 2022

Regionkonferansen støtter barnehage-streiken

LO forbundet Fagforbundet sammen med Utdanningsforbundet og Delta er i streik i de private barnehagene som er organisert i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). LO Agder sin regionkonferanse støtter alle de streikende i private barnehager. PBL har lovet de ansatte en bedre pensjon flere ganger, men nå vil de ikke gi det. LO Agders regionkonferanse mener det er et løftebrudd som ikke kan aksepteres. 
 
De streikende krever ikke mer enn en pensjonsordning på nivå med pensjonsvilkårene for ansatte i kommunale barnehager og å få på plass Avtalefestet Pensjon (AFP) som gjelder i norsk arbeidsliv ellers, altså et livsvarig tillegg til folketrygden og tjenestepensjon. I protokollene mellom partene fra 2019, 2020 og 2021 var det enighet om at det skulle på plass ny AFP senest 1. januar 2023, men det forsøker PBL nå å gå bort fra.  
 
For hvert år som går uten at AFP-ordningen er på plass vil det være ansatte som mister retten til å få AFP da det kreves et visst antall år i ordningen. PBL hevder det blir for dyrt å gi våre medlemmer en anstendig pensjonsordning. Det er ikke riktig. Private barnehager får dekket utgiftene til pensjon gjennom overføringer fra det offentlige.  Derfor må PBL innfri sine tidligere løfter om AFP nå! 
 
Vi mener det er helt uakseptabelt at de som jobber i private barnehager skal ha dårligere pensjonsvilkår enn det som er vanlig ellers, og LO Agders regionkonferanse heier derfor på de som er streik i deres kamp for pensjon.  
Deres kamp er hele fagbevegelsens kamp! 

 

Kollektivtransport i egenregi, nei til anbud! 

I Agder er all lokal busstrafikk konkurranseutsatt. Organiseringen av lokal kollektivtrafikk reguleres av EUs kollektivtrafikkforordning, og hovedregelen er konkurranseutsetting.  Det er fylkeskommunen som har ansvaret for gjennomføringen.   


Agder Fylkeskommune har i alle år, via det offentlig eide selskapet Agder kollektivtransport (AKT) kjøpt kollektivtransport tjenesten av private bedrifter, og dermed styrt unna arbeidsgiveransvaret.  Dette skaper en stor usikkerhet for de ansatte i selskapene, som ikke vet om bedriften vinner neste anbudsrunde, og om de har jobb videre når anbudsperioden er over. 


Denne måten å organisere tjenesten på, som en bestiller-utførermodell genererer mye byråkrati og snevrer inn fylkenes handlingsrom. Alt tyder på at det er mindre kostbart, mer effektivt, gir økt fleksibilitet og mindre klimatrykk hvis fylkene driver kollektivtransporten selv. Ved drift i egenregi vil vi få en bedre utnyttelse av materiell og mer forutsigbarhet for de ansatte. 


Selv om hovedregelen i kollektivtrafikkforordningen er at kollektivtransporten skal konkurranseutsettes, har fylkeskommunen relativt stor frihet i hvordan den organiserer seg når de benytter seg av unntaksbestemmelsen som gir anledning til drift i egenregi. Så lenge fylket har kontroll over virksomheten, kan kollektivtransporten drives med fylkeskommunalt ansatte, et fylkeskommunalt foretak eller et fylkeskommunalt AS.  
Regionkonferansen vil støtte arbeide for å ta lokal kollektivtransport i egenregi med egne ansatte og eget materiell, organisert i heleid offentlig selskap. 

 

Hvem tar vare på den psykiske helsa til unge i Agder? 

Vi krever bedre psykisk helsetilbud til unge.


Mange unge sliter psykisk. Vi kan ofte ikke se hvem dette er, og de som sliter har ofte vanskelig for å åpne seg. Er fellesskapet vårt rustet til å ta vare på de av oss som sliter?  
Det er stor variasjon i de kommunale tilbudene. Ofte mangler det et passende tilbud der terskelen for å få hjelp er lavere enn det som kreves for å få rett til behandling i spesialisthelsetjenesten. Ventetiden i spesialisthelsetjenesten er ofte altfor lang.  
Det kan være helt avgjørende å få tidlig hjelp og derfor må det utvikles bedre tilbud i kommunene og ventetidene i spesialisthelsetjenesten må ned. Tilbudene må ta bedre vare på unge med psykiske helseplager og flere må få hjelp. 


Har man fått innvilget rett til behandling i spesialisthelsetjenesten er dette uavhengig av om du flytter, men dersom det er nødvendig å bytte til annen DPS kan det bli ny ventetid. 
Vi mener Agder må gå foran som et fylke som tar unges psykiske helse på alvor.  

LO Agder sin regionkonferanse mener derfor at: 

  • Det må opprettes flere lavterskeltilbud rettet mot unges psykiske helse 
  • Vi må få flere psykologer slik at ventetid reduseres 
  • Det er nødvendig med en sømløs overgang mellom forskjellige tilbud 

 

 

Kontakt