Innspill til prop 87 S Langtidsplan for forsvaret

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Innspill til prop 87 S Langtidsplan for forsvaret

Forsvars- og utenrikskomiteen

Stortinget           

Kr sand 16.04.2024

 

Innspill til prop 87 S Langtidsplan for forsvaret

 

Agderregionen er positiv til de foreslåtte tiltak for å bedre forsvarets tilstedeværelse i Agder. Det styrker forsvarsevnen, men vel så viktig; forsvarsviljen. Etter vedtak fra forrige og tidligere langtidsplaner, med sammenslåing av HV07 og 08, samt flytting av luftforsvarets skolesenter på Kjevik, har det vært mye uro lokalt for et stadig mindre forsvar i landsdelen.

 

I forbindelse med krig og konflikt internasjonalt, ikke minst i Ukraina, har denne uroen forsterket seg. Det er en samlet landsdel som over tid har påpekt manglende militær tilstedeværelse i Agder. Den foreslåtte proposisjonen til Stortinget endrer noe på dette bildet. Det er vi glade for. Det innebærer noe bedre og mer detaljert fokus på Agder som utgangspunkt for planlegging og utvikling av forsvar, overvåking og kontroll av vårt fylke. Ny, stedlig ledelse av Heimevernet, med reetablering av HV 07 Heimevernsdistrikt, er bra. For å løse de aktuelle oppdrag må det vurderes hvilke styrker som skal følge med. Her er kritisk infrastruktur og nøkkelpunkter viktig. En slik liste finnes, og den bør være premissgivende for styrken som HV 07 setter opp. For å nevne noen eksempler: Kjevik, Gullknapp og tidligere Lista flyplass. Havnene i Kristiansand, Arendal og Mandal, viktige ilandføringskabler for data og strøm osv. Fylkeskommunen er premissgiver for beredskapen på samferdsel og transporttjenester.

 

Vi ber komiteens medlemmer om å merke seg følgende:

 

1.      Vi er opptatt av å bevare den eksisterende flytekniske kompetansen som finnes på Kjevik. Dette er viktig for både totalforsvaret og for luftforsvaret. Vi anbefaler derfor at det legges solide planer for overføring av skolesenteret på Kjevik til Værnes, på en måte som ivaretar kunnskapen og innsikten til de ansatte. Det betyr i klartekst at skolen (med sertifisering og personell) er fullt operativ inntil flytting kan finne sted.

 

2.      Skyte- og øvingsfeltet på Evjemoen må styrkes og utvikles i tråd med den foreslåtte utvidelsen av Heimevernet og opprettelsen av HV-07, opprettelsen av Forsvarets befalsskole på Kjevik og økende bruk av rekruttskolen for Luftforsvaret og Sjøforsvaret på KNM Harald Haarfagre. Alle disse avdelingene må bruke Evjemoen skyte- og øvingsfelt. For å styrke koordinering, og effektiv bruk av skyte- og øvingsfeltet må det opprettes en permanent øvingsstab på Evjemoen. Det må også opprettes permanente lagre for materiell og kjøretøy for å sikre en effektiv skyte- og øvingsvirksomhet.

 

3.      Gjennomgang og sikring av kritisk infrastruktur og næringsliv. Agders særtrekk på deler av næringslivet, med ringvirkninger globalt (GE Healtcare, Kitron, Glencore, Elkem mm) må ha forsvarets særskilte oppmerksomhet i sårbarhetsanalyser. Vi tør også minne om at Agder har en betydelig nøkkelrolle som kraftleverandør og distributør av kraft. Strømkabelen fra Sørlige Nordsjø II skal også ilandføres i Agder.   

 

4.      Agder er landets 7. største fylke, med en strategisk, men også sårbar beliggenhet ifht resten av Europa. Vår langstrakte kystlinje er et eksempel på dette. Forsvaret bør vurdere å ta i bruk Gullknapp som øvingsarena for droner, samt definere banen som tilleggsareal for luftforsvaret. Arendal lufthavn, Gullknapp er viktig for beredskapen i distriktet og benyttes ofte av redningshelikopter av typen SARQUEEN under søk- og redningsoperasjoner samt til transport av pasienter. SARQUEEN er for stor til å kunne benytte landingsplassen ved sykehuset i Arendal og må derfor benytte seg av flyplassen. Luftambulansen som er stasjonert i Arendal benytter ofte flyplassen i forbindelse med trening. SARQUEEN, politihelikopter og brannhelikopter har ved flere anledninger benyttet flyplassen når de har behov for påfyll av drivstoff av typen JET A-1. 

 

5.      Kommunene har store oppgaver foran seg for å bygge opp en totalberedskap på sivil side som skal understøtte forsvaret. Viktige aktører som næringslivet, frivillige organisasjoner, sivilforsvaret sammen med kommuner er allerede aktive i å bistå politiet og nødetatene i å utvikle en mer robust beredskap ift. ekstremvær, hendelse og ulykker. Universitetet i agder er godt integrert med senter for integrert krisehåndtering som sikrer oppbygging av et godt kunnskapsgrunnlag denne utviklingen. Den nye sikkerhetspolitiske situasjonen krever imidlertid at landsdelen må bygge opp et troverdig totalforsvar sammen med forsvaret. Dette er helt nye oppgaver som krever nærhet til forsvaret og tilstedeværelse i det daglige for at vi skal kunne lykkes. Kommunens oppgaver i totalforsvaret være å levere kritiske samfunnsfunksjonene samtidig som forsvaret og allierte styrker skal understøttes. Norden har fått en ny militær strategisk betydning og Agder er kommet i en ny strategisk situasjon hvor vi er inngangen til aksene sør-nord og vest-øst. Kristiansand Havn har 10 havneanlegg godkjent for internasjonale anløp (ISPS godkjente) med store kapasiteter til å kunne ta inn allierte forsterkninger fra Lindesnes til Kristiansand. Aksene videre med europaveier både Øst- og Vestover, samt riksvei Nordover vil gi flere mulighet for hurtig deployering. Transport med jernbane gir alternative transportløsninger. Kjevik internasjonale flyplass har stor kapasitet til å ta imot større personelltransporter og har lang tradisjon for å mottak av allierte flystyrker. Økt tilstedeværelse av forsvaret med befalsskole og HV-07 vil være av stor betydning for oppbygging av totalforsvaret, sikringen av kritisk infrastruktur, lokalkunnskap og responstid.

 

 

 

På vegne av

Agder fylkeskommune

Arendal kommune

Kristiansand kommune

NHO Agder 

 

Mette Gundersen

regionleder LO Agder