Gjennomslag for fagbevegelsen

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Endelig hele stillinger!

Gjennomslag for fagbevegelsen: Regjeringen foreslår å styrke retten til å få hele stillinger. – Dette er en viktig og god begynnelse på et arbeid for heltidskultur og viser at vi nå har fått en regjering som tar fatt på sentrale arbeidslivsspørsmål, sier fagbevegelsen i Agder.

- En høy andel deltidsansatte og manglende kultur for å tilby hele stillinger er et stort problem i Agder, sier nestleder i LO Agder, Dagfinn Svanøe og leder i Fagforbundet i Agder, Roy Gyberg. - Å jobbe i en hel stilling er viktig for den enkeltes trygghet og forutsigbarhet på jobb, og mulighet for å forsørge seg selv, sier Svanøe. - Det har også stor betydning for arbeidsmiljøet og kvaliteten og kontinuiteten i arbeidet. Når det tilbys stillinger på små og rare prosentsatser påvirker det også rekrutteringen til yrket. Det er et problem for både arbeidsplassen og arbeidstakerne, legger Roy Gyberg til. Ikke minst er dette et problem innen den kommunale helse- og omsorgstjenesten. Siden mars 2019 og fram til nå er det utlyst 2145 helsefagarbeiderstillinger i kommunene i Agder, bare 11% av disse var i heltid.

 

Viktig for fremtidig velferd

Samfunnsøkonomisk er det også viktig å øke andelen heltidsarbeidende, sier de to fra fagbevegelsen. – Gjennomsnittlig arbeidstid i Norge er kortere enn i mange andre land, noe som blant annet skyldes høyere deltidsandel. Høy velferd i fremtiden er avhengig av at det tilbys nok arbeidskraft og da er det også nødvendig at flere arbeidstakere kan jobbe i hele stillinger, sier Svanøe.

 

Stort likestillingsproblem

Roy Gyberg er leder for Fagforbundet i Agder med mange kvinnelige medlemmer, og han peker på at en manglende heltidskultur utgjør et likestillingsproblem. - Det er betydelig flere kvinner som jobber deltid enn menn, og særlig innen helse- og omsorgsyrkene er kjønnsforskjellene særlig store, sier han.  Det er også et særlig stort omfang av deltid i kvinnedominerte yrker uten krav til høyere utdanning, som for eksempel butikkmedarbeidere, hjelpepleiere, renholdere, servitøryrker og kantinearbeidere. - Dette gjør at deltid er med på å opprettholde kjønnsforskjellene i arbeidslivet, og gjør heltidsløftet til en av dagens viktigste likestillingssaker, tilføyer Svanøe.

 

Foreslår å lovfeste en heltidsnorm

Cecilie Knibe Kroglund er leder i Agder Arbeiderparti, og forklarer hvilke endringer som nå foreslås. - Det vi gjør nå er å starte en kulturendring ved å lovfeste en heltidsnorm. Heltid skal være hovedregelen, og dersom arbeidsgivere har behov for å benytte deltid i stedet for heltid, skal behovet for dette dokumenteres og drøftes med de tillitsvalgte, sier hun.

- For det andre styrker vi retten til heltid for de som allerede er ansatt i deltidsstillinger, gjennom å styrke deltidsansattes fortrinnsrett. Det foreslås at fortrinnsretten ikke bare skal gjelde fremfor at det foretas ny ansettelse i virksomheten, men at den også skal gjelde fremfor at man leier inn. Videre at fortrinnsretten skal gjelde såkalte ekstravakter og lignende, sier Knibe Kroglund.

- For fagbevegelsen er dette et viktig gjennomslag, og vi er glade for at regjeringen leverer på løftene de gav i valgkampen, sier Svanøe og Gyberg. -Samtidig er det viktig å påpeke at effekten av disse forslagene må følges nøye opp, ikke minst gjennom en styrking av tilsynsmyndighetene.

Vi er glade for at taktskiftet i arbeidslivspolitikken nå er i gang og vi feirer dette med en blomst til Arbeiderpartiet.

Kontakt

Dagfinn Homdal Svanøe

regionsnestleder

Telefon: +4741269477

E-post: dagfinn@lo.no