Agder må gripe mulighetene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Agder må gripe mulighetene - nå!

Agder må vi gripe mulighetene vi ser akkurat nå for å skape arbeidsplasser, tilflytting, vekst og bedre levekår. Samtidig må vi ærlige: Utvikling er forandring. Alt blir ikke som før. Er vi godt nok forberedt for å møte dette?

Det siste året har Agder klart å ta viktige posisjoner innenfor fremtidsnæringer med stort potensial. Da statsminister Jonas Gahr Støre lanserte Regjeringens havvind-ambisjoner, pekte han på Agder og kompetansen som finnes i leverandørindustrien her som gir Norge unike muligheter for å grønn industriutvikling. Bedriftene i vår region har lang tradisjon for klyngesamarbeid, høy offshorekompetanse og de ligger langt fremme når det gjelder digitaliseringen som er en forutsetning for å koble fornybar energiproduksjon til industribedriftenes ambisjoner om økt elektrifisering. Vi har alle forutsetninger for både å kutte utslipp og å skape jobber. Samtidig.

 

Parallelt med dette utvikles det som skal bli verdens grønneste og mest bærekraftige batteriproduksjon i vår region. Etableringen av Morrow i Arendal vil skape mange nye arbeidsplasser. I tillegg vil en hel leverandørkjede vokse frem i tilknytning til fabrikken. De foreløpige anslagene peker mot opptil 4500 nye arbeidsplasser som et resultat av denne etableringen alene.

 

Men det stopper ikke der: I Froland planlegger Arendals Fossekompani milliardinvestering for å utvikle en grønn industripark som kan gi opptil 700 nye arbeidsplasser. Det er også konkrete initiativer for å bygge både hydrogen- og ammoniakkproduksjon i vår region.

 

Kort sagt: Agder er sannsynligvis den regionen i Norge som er best posisjonert for å lykkes med å utvikle nye, grønne eksportarbeidsplasser.

 

Grønn vekst betyr at flere vil etablere seg i vår region. Det stiller krav til nye boligområder, fremtidsrettede veier, et relevant utdanningstilbud fra barnehager til universitetsnivå og ikke minst et godt utbygd kraftnett som sørger for at bedriftene har tilgang til den fornybare energien de trenger i sin produksjon. Kommunene, fylkeskommunen, Statsforvalteren og nasjonale myndigheter må være koordinerte som tilretteleggere av en slik utvikling.

 

Hvis vi ikke handler i god tid, kan vi få noen av de samme vekstutfordringene som vi nå ser i Skellefteå i Sverige der batterifabrikken Northvolt er under bygging. Der er boligprisene kommet helt ut av kontroll. Attraktive boliger til fornuftige priser må være ett av konkurransefortrinnene Agder tar var på når vi skal tiltrekke oss verdensledende kompetanse i årene fremover. Kommunenes planavdelinger og Statsforvalteren i Agder må sammen bidra til tilrettelegging for slik boligutbygging, slik at vi unngår de største utfordringene andre vekstregioner har opplevd.

 

Agder har hatt god satsing på vei i mange år. Denne satsingen må fortsette. De siste dagers usikkerhet om fremdriften for utbyggingen av E39 og E18, samt ringveien rundt Kristiansand, er bekymringsfull. Vi må forutsette at den brede politiske enigheten om samferdselsprosjektene på Sørlandet fortsatt står ved lag. Vi må utvide regionens bo- og arbeidsmarkedsområder for at bedriftene skal kunne rekruttere kompetansen de trenger, samtidig som veksten kommer hele regionen til gode.

 

I tillegg til fremtidsrettede veier, må vi også ha et strømnett som har kapasitet til å møte bedriftenes behov for elektrisitet. Allerede i dag ser vi at nettkapasiteten er en begrensende faktor for vekst og nyetableringer. Saksbehandlingstiden må ned og konsesjonsprosessene må forenkles dersom vi skal nå målet om å skape verdens første helelektriske samfunn på 100 prosent ren energi innen 2030.

 

Vi må vise nasjonale myndigheter hvorfor grønn vekst på Agder er en nødvendighet for å nå nasjonale mål om utslippskutt og økt klimavennlig verdiskaping. Samtidig må vi som region ta de grepene vi selv kan for å fremme denne utviklingen. Regionale og lokale myndigheter kan bidra mye, for eksempel gjennom raske og gode reguleringsprosesser og annen tilrettelegging for nyetableringer og vekst i bedriftene. Men vi trenger også kapital. Titalls milliarder av kroner må investeres i regionen i de nærmeste årene. Her må både industrielle og finansielle aktører mobiliseres.

 

Agder har få store konserner med hovedkontor i vår region. Det kan være en ulempe. Samtidig har vi sett hvordan Agder Energi har gått i front i forbindelsen med etableringen av Morrow Batteries. Selskapet er også godt posisjonert når det gjelder havvind og de har spennende initiativer knyttet til hydrogenproduksjon i vår region. Vi trenger et sterkt energiselskap med hovedkontor i Agder som har muskler til å bidra i utviklingen av ny, grønn industri.

 

Det er derfor viktig at Agder Energi forblir et sterkt selskap som kan konkurrere med andre nasjonale og internasjonale aktører. Den planlagte fusjonen med Glitre vil styrke selskapets muligheter til å ta en slik posisjon. Både Agder og Buskerud har en betydelig produksjon av fornybar energi. For regionene vil det være veldig verdifullt om mer av verdiskapingen knyttet til disse ressursene, kan skje regionalt.

 

Vi ser andre steder i landet at flere energiselskaper slår seg sammen. Et Agder Energi som står alene vil lett bli utkonkurrert av de andre som er langt større. Det vil vi som region kunne tape mye på. Sammen med private aktører som allerede opererer tungt i Agder, vil et sterkt Agder Energi lettere kunne bidra til å realisere de planene som nå foreligger.

 

Mulighetene er her nå. Vi må gripe dem.

 

Høye G. Høyesen                                                                               Agnes Norgaard

Regiondirektør NHO Agder                                                             Regionleder LO Agder