Velkommen til kongressdebatt

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Velkommen til kongressdebatt

Kjære medlemmer og tillitsvalgte i klubber, foreninger, forbund og lokalledd:
Velkommen til kongressdebatt

Den 5. til 9. mai 2025 samles 300 valgte delegater fra hele LO-familien til kongress i Folkets Hus i Oslo. Der skal vi vedta LOs politikk og planer for perioden 2025 til 2029.

Nytt program – ny struktur

Utkastet til handlingsprogram har en annen struktur enn det vi vedtok på kongressen i 2022. Det skyldes at vi fra LO-sekretariatets side både har hatt behov for å beskrive og begrunne den norske måten å organisere arbeidsliv og samfunnsliv på, og at vi ønsker å være tydeligere i satsningsområder og prioriteringer. Programforslaget har derfor følgende struktur:

Del 1 gir en beskrivelse av den norske modellen. Hvordan er samfunnet vårt bygget opp, og hvordan bør det videreutvikles for å stå enda sterkere i kampen for frihet og rettferdighet. Formålet er å øke forståelsen både blant tillitsvalgte og medlemmer, men også blant politikere og andre beslutningstakere i samfunnet, for hvordan den norske modellen bidrar til å oppfylle målene om full sysselsetting, rettferdig fordeling og høy verdiskaping.

Del 2 handler om arbeiderbevegelsens verdier og om LOs egen organisasjon. Om hvem vi er, og hva vi er til for. Tidligere har vi vedtatt et eget organisasjonsprogram for LO. Denne gangen forsøker vi å se det organisatoriske og politiske i sammenheng.

Del 3 inneholder 11 strategiske satsningsområder for LO-familien. Det er her du vil finne de mest konkrete politikkforslagene. Samtidig som vi forsøker å analysere den norske modellen i del 1, forsøker vi her å peke ut veien for hvor vi vil videre. Jeg håper dere kommer med mange gode politikkforslag til disse kapitlene.

Din stemme teller

Vi lever i en verden i forandring. Klimaendringer, digitalisering og globalisering kommer til å fortsette å forandre arbeidslivet, samfunnslivet og dagliglivet vårt, i et stadig raskere tempo. Den framtida vi har foran oss skal arbeiderbevegelsen være med å forme.

En samfunnsmodell med små forskjeller og rettferdig fordeling, en sterk velferdsstat og et arbeidsliv der
flest mulig får være med og bidra til høy verdiskaping er det beste utgangspunktet for at vi skal klare å møte utfordringene på en god måte. Den norske modellen bygger på et organiset arbeidsliv, en sterk velferdsstat og en ansvarlig økonomisk politikk. LO vil alltid være i sentrum for å forsvare og videreutvikle den norske modellen.

Vårt menneskesyn handler om frihet, likeverd og solidaritet. At alle mennesker har samme verdi. At folk ikke kan rangeres, men at de kan organisere seg og sammen få makt over egne liv. At alle har den samme retten til personlig frihet. Og at personlig frihet er en kollektiv rettighet som bare kan vinnes gjennom felles kamp.

Det som vedtas på LOs kongressen, er det LO skal jobbe for de neste fire årene. Fordi LO har stor makt, blir det vi vedtar ofte norsk politikk. Derfor håper jeg at vi får inn mange gode forslag som sikrer at programmet blir best mulig.

Praktiske opplysninger

Forslagsrett til kongressen

Ifølge LOs vedtekter § 4.4, er det forbundene og LOs regionkonferanser som har forslagsrett til kongressen. Debatten i forbundenes grunnorganisasjoner og i fylkene skal munne ut i forslag fra forbundene og regionkonferansene som skal formelt behandles på kongressen.

Dette heftet inneholder LO-sekretariatets forslag til handlingsprogram for kongressperioden 2025–2029, og er grunnlag for debatten og innsending av forslag. Organisatoriske saker er foreslått som en integrert del av handlingsprogrammet.

Grunnorganisasjonene inviteres også til å diskutere de andre sakene som skal behandles på kongressen, se punktet Foreløpig dagsorden.

Foreløpig dagsorden

LOs sekretariat vedtok 23.10.2023 at LOs 36. ordinære kongress skal avholdes i tidsrommet 5. til 9. mai 2025, og vedtok følgende forslag til foreløpig dagsorden for kongressen:

 1. Åpning
 2. Konstituering
 3. Beretninger
 4. Regnskaper
 5. LOs egen organisasjon
 6. Vedtekter
 7. Den faglige og politiske situasjonen 8. Handlingsprogram
 8. Hovedavtalene
 9. Valg
 10. Avslutning

Nyttige bakgrunnsdokumenter

Følgene bakgrunnsdokumenter kan være nyttige:

Slik går dere fram

Det er forbundene og LOs regionkonferanser som har forslagsrett til kongressen. Forslag fra forbundenes organisasjonsledd, klubber, foreninger og avdelinger må derfor sendes til det aktuelle forbundet. Forslag fra LOs lokalorganisasjoner må sendes til LOs regionkontorer. De innsendte forslagene vil være grunnlag for forbundene og regionkonferansene når de skal forme ut og vedta sine forslag til kongressen.

Forslagene skal inneholde:

 • Navnet på klubb/forening/avdeling/lokalorganisasjon
 • Hvilket dagsordenpunkt forslaget fremmes til
 • Forslaget
 • Begrunnelse

Forslag til handlingsprogrammet bør angi linjenummer, og om man ønsker å legge til, stryke eller endre en setning.

Husk: Bare ett tema per forslag!

Frister

Fristene for innsending av forslag er behandlet i LOs sekretariat 23.10.2023, og fastsatt i henhold til vedtektene slik:

 • Klubber, fagforeninger og avdelinger sender sine forslag til sitt fagforbund innen 1. august 2024
 • LOs lokalorganisasjoner sender sine forslag til LOs regionkontor innen 1. august 2024
 • Forbundene og LOs regionkonferanser sender sine forslag til LO innen 1. november 2024

På grunnlag av de innsendte forslagene fra forbundene og LOs regionkonferanser, utarbeider LO- sekretariatet innstillinger til vedtak til punktene på dagsorden. Disse sendes organisasjonsleddene innen 1. mars 2025.

Abonner på nyhetsbrev

Last ned debatthefte

Debatthefte inneholder foreløpig dagsorden, praktiske opplysninger, tidsfrister, samt LO-sekretariatets forslag til debattgrunnlag for LOs handlingsprogram 2025–2029.