Utdanning

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaUtdanning

Foto: LO/Trond Isaksen

Utdanning

Læring er viktig for den enkelte og for samfunnet. Læring skjer gjennom hele livet, i økende grad også på andre arenaer, særlig i arbeidslivet. Rask teknologisk utvikling og endringer i arbeidslivet er en viktig driver. Det er ikke lenger så tydelig skille mellom førstegangsutdanningene og den livslange læringen som starter for fullt i arbeidslivet.

Vi har gått fra utdanning for de få til masseutdanning. Om lag en tredjedel av befolkningen har i dag høy utdanning mot bare syv prosent i 1970. Likevel har fortsatt en halv million nordmenn i jobb kun grunnskoleutdanning. Samtidig blir det stadig færre jobber som ikke krever utdanning utover grunnskolenivå. Rundt 100.000 i alderen 18 -30 år er verken i arbeid eller utdanning og frafallet i videregående opplæring er særlig høyt i enkelte yrkesfag.

Alle må få reelle og likeverdige tilbud om barnehage, grunnskole, kulturskole, videregående opplæring og høyere utdanning. Hvordan vi som samfunn forvalter de menneskelige ressursene, både kunnskap og arbeid, er avgjørende for om vi lykkes med LOs jobb nummer en: Arbeid til alle. Å fremme arbeid og et trygt og godt arbeidsliv, er å fremme læring.

Barnehage- og grunnskolen

I barnehagen vil sikre lave priser for alle gjennom redusert makspris, og styrke kvaliteten gjennom innføring av en bemanningsnorm, altså et minimumskrav til grunnbemanning. Den offentlige fellesskolen er en viktig bærebjelke i den norske modellen. LO mener den tidlige innsatsen må styrkes gjennom lærertetthet, og mer tverrfaglighet. De ansatte i skolen må få økt faglig frihet, og mindre bruk av måling og testing. 

Videregående opplæring og høyere utdanning

Frafallet i videregående opplæring må bekjempes med tidlig innsats og tett oppfølging og satsing på yrkesfag. Unge som velger fag- og yrkesopplæring må få lærlingplass. Flere må få mulighet til grunnleggende fagopplæring, og etter- og videreutdanningsmulighetene må styrkes.

LO vil styrke fag- og yrkesopplæringen og gi fagskolene høyere status. Fagskoletilbudet må styrkes kraftig. I universitet og høyskoler ønsker LO å arbeide for tettere samarbeid med arbeidslivet, og mer praksis i studiene. Det må sikres en solid finansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene, og de ansatte skal ha rett på faste, hele stillinger.

Etter- og videreutdanning

En av de største styrkene i det norske arbeidsmarkedet er omstillingsevne, politikken må derfor bygge opp under løpende oppgradering av ansattes kompetanse. Den kompetansen man opparbeider i arbeidslivet, skal kunne dokumenteres og sidestilles med formell kompetanse fra det offentlige skoleverket.

 

LOs utdanningspolitikk

  • Utdanning skal være et offentlig ansvar, og LO vil kjempe mot privatisering
  • Alle skal gis mulighet for livslang læring og rett til etter- og videreutdanning
  • Yrkesfaglig utdanning må styrkes og alle som velger det må få lærlingplass
  • Sikre en solid basisfinansiering av forsknings- og utdanningsinstitusjonene

Kontakt

Nyheter om utdanning