Klima, miljø og natur

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaKlima, miljø og natur

Adobe

Klima, miljø og natur

Å redusere omfanget av klima-, miljø-, og naturkrisene er den største og viktigste utfordringen menneskeheten står overfor. Det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene og eskalerende naturtap stoppes. Klimaendringer, som forårsaker hyppigere og villere ekstremvær, påvirker allerede arbeidsplasser, og skaper nye utfordringer for helse, miljø, og sikkerhet for arbeidstakere. LO mener at all klima-, miljø- og naturpolitikk må følge prinsippene for en rettferdig omstilling.

Fram til i dag har økt økonomisk vekst vært koblet til økt bruk av råvarer og ressurser, og økte klimagassutslipp. Utfordringen nå handler om å skape en rettferdig økonomi basert på bærekraftig vekst og velstand, samtidig som vi reduserer klimagassutslipp og bruken av jomfruelige ressurser, råvarer, og areal.

Samtidig er det store muligheter i det grønne skiftet. Norge har både kompetanse, kapital og teknologi til å lykkes.

LO og fagbevegelsen har en viktig rolle i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn, og sørge for en rettferdig omstilling.

Rettferdig omstilling

Rettferdig omstilling er fagbevegelsens kjernebegrep i klima- og miljøpolitikken.
Rettferdig omstilling handler om å sørge for at vi opprettholder et rettferdig samfunn definert av lave ulikheter og lav arbeidsledighet, trygghet, og en sterk velferdsstat gjennom hele omstillingen. 

Samtidig handler rettferdig omstilling om selve omstillingsprosessen. Omstillingen må være involverende, og sørge for reell demokratisk medvirkning i politiske beslutninger, og i omstillingsprosesser på arbeidsplassen. Les mer om begrepet og LOs arbeid for en rettferdig omstilling her.

Redusere klimagassutslipp

For å redusere utslippene våre med 55 prosent fram mot 2030 er vi avhengige av tilgang til fornybar kraft. LO mener at det er et av de viktigste virkemidlene for å nå målene om utslippsreduksjoner i industrien til lands og til havs. Norge må skalere opp kapasiteten i kraftsystemet med sol-, vann- og vindkraft og spare energi gjennom energieffektiviserende tiltak parallelt , For utslippspunktene som ikke kan redusere sine utslipp tilstrekkelig, er en sterk satsing på fangst, transport og lagring eller industriell bruk av CO2 avgjørende.

Omstillingen til lavutslippssamfunnet er en mulighet for å bygge nye grønne verdikjeder innen havvind, batterier, hydrogen, og CO2 fangst- og lagring, samt for energieffektivisering og nye løsninger i sluttbrukermarkedet  Å bygge disse verdikjedene i bærekraftige eksportindustrier er viktig for å diversifisere norsk økonomi ettersom etterspørselen etter olje og gass endrer seg i globale markeder.

Bærekraftig forvaltning av natur

Den internasjonale naturavtalen fra 2022 har satt mål om 30 prosent vern og 30 prosent restaurering av naturarealer til land og til havs. Alt arbeidsliv er avhengig av en bærekraftig forvaltning av naturen. Å stanse naturtap og redusere nedbygging av natur er avgjørende for å sørge for at de arbeidsplassene vi har i dag fortsatt vil eksistere i framtiden.

LO mener at arealbruk må prioriteres ut ifra ringvirkningene det har for fellesskapet og lokalsamfunnet. Det betyr for eksempel at utvikling i, og bruk av natur må skape gode og anstendige arbeidsplasser, og å legge til rette for å utvikle hele verdikjeder for foredling av råmaterialer i Norge. På denne måten vil vi få størst mulig verdiskapning og lokale ringvirkninger ut av ressursene vi henter ut av naturen.

Omstilling til en sirkulærøkonomi

For å stoppe naturtap og redusere belastningen på natur og miljø samtidig som vi arbeider for bærekraftig vekst og velstand, er vi avhengige av å omstille samfunnet og økonomien til å utnytte ressursene vi allerede har enda bedre gjennom en omstilling til sirkulærøkonomi. Vi må redusere økonomiens totale forbruk av jomfruelige ressurser, og øke andelen av gjenvunnet materiale.

Verdiskaping for en bærekraftig framtid

Myndighetene må ta en aktiv rolle i omstillingen til lavutslippssamfunnet.  De må legge til rette for innovasjon og næringsutvikling. Både privat og offentlig sektor må innrettes slik at vi kan opprettholde høy verdiskaping.  Produksjonen og næringsaktiviteten må imidlertid bli bærekraftig og dreies mot karbonnøytralitet, samt å minimere belastningen på natur.

Klimaendringene er globale

Klimaendringene er globale. Derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt. Føre var-prinsippet og en kunnskapsbasert tilnærming må legges til grunn for klima- og miljøpolitikken. Norge må ta vår del av utslippskuttene. Vi må fortsette å bidra til at fattige land kan gjennomføre utslippskutt og klimatilpasning.

LO jobber både nasjonalt og internasjonalt for en rettferdig omstilling til en klimavennlig framtid. LO er en aktiv pådriver i klimaarbeidet i nordisk, europeisk og internasjonal fagbevegelse, og sender en egen delegasjon til de internasjonale klimaforhandlingene hvert år.

LO mener at all klima-, miljø- og naturpolitikk må følge prinsippene for en rettferdig omstilling.

LO jobber for:

  • At Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050
  • FNs bærekrafstmål og Paris-klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader. Vi vil arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad.
  • En rettferdig omstilling av arbeidslivet, og anstendig arbeid i en klima- og miljøvennlig framtid
  • Å utvikle samfunnet og økonomien til å utnytte ressursene vi allerede har enda bedre gjennom en omstilling til sirkulærøkonomi.
  • Å bygge nye grønne verdikjeder innen havvind, batterier, hydrogen, og CO2 fangst- og lagring, samt for energieffektivisering og nye løsninger i sluttbrukermarkedet.
  • At det satses mer på forskning og utvikling. Norge må omdannes til et lavutslippssamfunn.
  • Å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig produksjon.

Kontakt

Nyheter om klima og miljø