FNs bærekraftsmål: anstendig arbeid

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

FNs bærekraftsmål og LOs arbeid

FNs bærekraftsmål handler i korthet om å bygge en bedre og mer bærekraftig fremtid. LO tar en aktiv rolle i dette arbeidet.

Internasjonalt

Vi kan alle bidra til å nå FNs bærekraftsmål om en bedre verden! Finn ut hvilket av de 17 målene som har en plan for det du bryr deg mest om.

Årlige ITUC-rapporter

Den internasjonale fagbevegelsen ITUC rapporterer hvert år på land og oppfølgingen mot 2030

Her kan du lese ITUC sin rapport og vurdering av Norges oppfølging av bærekraftsmålene, sett fra fagbevegelsen.

2021

Les rapporten her.

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

For oss er mål 8 Anstendig arbeid selve kjernen, men vi har også identifisert tre andre bærekraftsmål som sammen danner en helhetlig tilnærming til arbeidet vi gjør både her hjemme og internasjonalt. Dette er:

  • Likestilling mellom kjønnene (mål 5).
  • Mindre ulikhet (mål 10).
  • Stoppe klimaendringene (mål 13). 

Alle disse kan du lære mer om under.

 

Hvorfor anstendig arbeid og økonomisk vekst?

Fred, demokrati, rettferdig fordeling og sterke organisasjoner med bred folkelig deltakelse er forutsetninger for bærekraftige samfunn og for utvikling, og viktige mål for LOs arbeid både nasjonalt og internasjonalt.

Vi mener at den beste måten å få til dette på er gjennom å fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle – både hjemme og ute. Vårt mål er trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling og sosial sikkerhet, kort og godt et godt og anstendig arbeidsliv.

Retten til organisering, kollektive forhandlinger og streikerett står sentralt i å oppnå dette.

Dersom arbeidstakeres rettigheter undergraves i ett land, er det i en globalisert verden risiko for at det seriøse arbeidslivet undergraves andre steder, også i Norge. Her hjemme ser vi hvordan lønns- og arbeidsvilkår utfordres av arbeidsgivere som utnytter utenlandsk arbeidskraft.  

At ILOs agenda for anstendig arbeid er blitt inkludert som ett av bærekraftsmålene er viktig for oss. Dette har vi og hele den internasjonale fagbevegelsen i lang tid vært forkjempere for å få til, og det arbeidet lykkes vi med. Anstendig arbeid løper nå som en rød tråd gjennom 2030 agendaen, både som et eget mål og som et middel til å virkeliggjøre bærekraftig utviklings tre hovedpilarer – miljøvennlig, sosial og økonomisk utvikling.

Vi mener at tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene (trepartssamarbeid) er en av de viktigste måtene å sikre inkluderende, rettferdige, og fredlige samfunn. Godt partssamarbeid, slik den nordiske arbeidslivsmodellen er et eksempel på, er en effektiv måte å levere på alle de 17 bærekraftsmålene. 

Norge er et godt eksempel på at jevn fordeling ikke står i veien for økonomisk vekst, men snarere er en forutsetning for vekst og velferd. Modellen bidrar til høy sysselsetting, god omstillingsevne og økt produktivitet, lav ulikhet og et arbeidsliv med kontinuerlig læring.

Delmål - Anstendig arbeid

Bærekraftsmålene om anstendig arbeid og økonomisk vekst inkluderer blant annet:

Delmål 8.5 som sier at det innen 2030 skal sikres full sysselsetting og anstendig arbeid for kvinner og menn, inkludert for unge og personer med nedsatt funksjonsevne, samt lik lønn for likt arbeid.

Delmål 8.6 sier at andelen ungdom utenfor arbeidslivet, utdanning og opplæring skal reduseres innen 2020.

Delmål 8.7 legger til grunn at det skal arbeides for å avskaffe tvangsarbeid, moderne slaveri og menneskehandel, samt at alle former for barnearbeid skal avskaffes innen 2025.

Delmål 8.8 sier at arbeidstakerrettigheter skal sikres og at alle skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø, spesielt for migranter, kvinnelige migranter og for de i a-typisk arbeid.

Hvordan arbeider LO for å oppnå disse delmålene?

  • Vi jobber for at norske myndigheter følger opp mål 8 om Anstendig arbeid, og at det ses og settes i sammenheng med ILOs strategi for et anstendig arbeidsliv.
  • Norske bedrifter i utlandet må følge etiske retningslinjer og respektere retten til å organisere seg.
  • Støtte byggingen av sterke, representative og demokratiske arbeidstakerorganisasjoner internasjonalt.
  • Styrke FN og andre internasjonale organisasjoners arbeid for å utvikle, overvåke og håndheve internasjonale lover og regler, med særlig vekt på FNs organisasjon for arbeidsliv, ILO.
  • Arbeide for at ILOs arbeidstakerstandarder tas inn i regelverket for internasjonal handel, og i handelsavtalene som inngås mellom Norge/EFTA og andre land.
  • Styrke samarbeidet med nordisk og europeisk fagbevegelse for å ta vare på og styrke arbeidstakeres rettigheter i Europa, og bekjempe sosial dumping.

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Fremgang, men ikke nok: Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn det har vært tidligere, men kampen er langt fra over. Likestilling er en menneskerett. Det handler om like rettigheter, muligheter til å bestemme over eget liv og avskaffe diskriminerende ordninger. Mange kvinner mangler tilgang til grunnleggende tjenester og rettigheter som utdanning, helsetjenester, arbeid og juridiske rettigheter. LO vil oppnå bærekraftsmål 5 om likestilling gjennom å styrke jenters og kvinners stilling.

Delmål - Likestilling

Delmål 5.1 Gjøre slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden.

Delmål 5.2 Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner, både i offentlig og privat sfære, herunder menneskehandel, seksuell og annen form for utnytting.

Delmål 5.3 Avskaffe all skadelig praksis, for eksempel barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap samt kvinnelig omskjæring.

Delmål 5.4 Erkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom yting av offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk samt fremme av delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land.

Delmål 5.5 Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer i beslutningsprosessene i det politiske, økonomiske og offentlige liv.

Delmål 5.6 Sikre allmenn tilgang til seksuell og reproduktiv helse samt reproduktive rettigheter, som avtalt i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og beslutningsdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser.

Delmål 5.a Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser samt tilgang til eierskap til og kontroll over jord og annen form for eiendom, finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning.

Delmål 5.b Styrke bruken av tilpasset teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling.

Delmål 5.c Vedta og styrke god politikk og gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer.

Hvorfor er dette viktig for LO?

LO er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere, og halvparten av våre medlemmer er kvinner. For oss er det en selvfølge å jobbe for at likestilling mellom kvinner og menn, i arbeidslivet og i samfunnet for øvrig. Vårt mål er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. Selv om vi har kommet langt når det gjelder likestilling i Norge og kvinner og menn har like rettigheter, er vi langt fra ferdige. Det er fremdeles systematiske forskjeller mellom kvinner og menn på alle disse områdene.

Hva gjør vi?

Som arbeidstakerorganisasjon og fagforening, er vi særlig opptatt av arbeid og lønn. Økonomisk selvstendighet, gjennom eget arbeid og egen inntekt, er helt grunnleggende for likestilling. Vi jobber for et arbeidsliv der kvinner og menn deltar på like vilkår og der alle kan ha ei lønn å leve av. I dag er det imidlertid langt flere kvinner enn menn som jobber deltid, og langt flere kvinner enn menn som er midlertidig ansatt. Derfor er vår kamp for hele, faste stillinger, en viktig likestillingskamp.

Les mer om hva vi gjør

Forskjellen mellom kvinner og menn når det gjelder deltidsarbeid, er en viktig grunn til at kvinner i gjennomsnitt tjener mye mindre enn menn. Men også omregnet til hele stillinger, tjener kvinner mindre enn menn. En viktig grunn til likelønnsgapet, er at kvinner er overrepresentert i de lavest lønnede jobbene. En annen er at lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er størst i de høyest betalte jobbene, der lønninger i stor grad bestemmes gjennom individuelle avtaler, ikke kollektive tariffavtaler.

Vårt viktigste bidrag til likelønn er at vi jobber for et organisert arbeidsliv, der lønningene bestemmes gjennom forhandlinger mellom fagforeninger og arbeidsgivere, og der vi har mulighet til å stille makt bak kravene. Vi er særlig opptatt av å løfte de lavest lønte. Dette gjør vi ut fra en generell solidaritetstanke, fordi det er bra for å øke produktiviteten i arbeidslivet og fordi det fremmer likelønn.

Kvinners likestilling i arbeidsliv henger både sammen med hvordan arbeidslivet og hvordan samfunnet tilrettelegger for at kvinner kan kombinere arbeid og familieliv. I arbeidslivet har arbeidstiden betydning. «Delte» vakter, der man har mange timer «fri» midt på dagen, er for eksempel lite forenelig med omsorgsansvar.

LO og fagbevegelsen i Norge har gradvis redusert arbeidstiden til 37, 5 timers uke, fått gjennomslag for den 5. ferieuka og rett til full lønn for mødre som har behov for ammefri og for fedre eller medmødre som tar ut to ukers omsorgspermisjon etter fødsel. Vi har også i mange tariffavtaler sikret rett til utdanningspermisjon, noe som gjør det enklere å kombinere etter- og videreutdanning med omsorgsansvar. I det hele tatt er alle arbeidstakerrettigheter, faste stillinger, herunder rett til sykelønn, velferdspermisjon, fleksitid og samtidig skille mellom arbeidstid og fritid, grunnleggende viktig for likestilling.

I tillegg må vi ha et offentlig velferdssamfunn som legger til rette for at både kvinner og menn kan kombinere heltidsarbeid og omsorgsansvar. Derfor jobber vi for et sterkt offentlig helsevesen, en god eldreomsorg, rimelige barnehageplasser til alle, en gratis fellesskole og en skolefritidsordning med høy kvalitet som på sikt må bli gratis. Vi er også opptatt av at hjelp til foreldre som har barn med særlige behov tilrettelegger for at begge foreldrene kan stå i arbeid. Vi vet at når arbeidslivet og/eller samfunnslivet ikke legger til rette for å kombinere arbeid og omsorgsansvar, er det nesten alltid kvinnene som tar hovedansvar for ulønnet omsorgsarbeid.

Likestilling mellom kvinner og menn handler ikke bare om arbeid og omsorg. LO har i en årrekke hatt et særlig engasjement når det gjelder vold mot kvinner. Også menn rammes av vold, men kvinner rammes oftere av vold i parforhold. Kvinner rammes også langt oftere av voldtekt, seksuelle overgrep og seksuell trakassering. Dette er vold som henger sammen med seige kjønnsroller, og som ofte er tett knyttet til skam hos offeret. Vi er opptatt av å bekjempe alle typer vold i samfunnet, arbeidslivet og privatlivet. Skal vi få til dette, må vi ha en bevissthet om kjønnsperspektivet.

LO har også et utstrakt internasjonalt samarbeid på likestillingsfeltet. Vi har omfattende og forpliktende prosjektengasjement der vi arbeider med bærekraftsmål 5 og likestilling sammen med en rekke partnerprosjekter i Asia, Afrika og Latin-Amerika. LOs mål er å bidra til anstendig arbeidsforhold og sosial utvikling for alle arbeidere ved å styrke likestilling gjennom lov eller tariffavtaler og sikre at fagbevegelsen er representativ med både kvinner og menn

En viktig prioritering er å øke kvinners innflytelse og andelen kvinner i ledelsesposisjoner. Vi støtter partneres arbeid med rekruttering og opplæring av kvinner i fagbevegelsen, øke kvinners kunnskap om egne rettigheter og å etablere retningslinjer mot seksuell trakassering. Sammen med våre kjernepartnere gjør vi også deltagende likestillingskartelegging (participatory gender audits) hvor LO-ene i andre land reflekterer over egen organisasjons policy, praksis, verdier, kultur og normer knyttet til likestilling. Vi støtter partnere i å utvikle og iverksette handlingsplaner for likestilling i organisasjonen.

Mål 10: Redusere ulikhet

Trygghet i arbeidslivet, jevnere fordeling, økt likestilling og en sterkere fellesfinansiert velferdsstat, et godt og anstendig arbeidsliv og arbeid til alle er LOs overordnede mål for politikken. 

Økonomien internasjonaliseres i en takt verden aldri før har opplevd. Den delen av den globaliserte økonomien som baseres på ubegrenset frihandel og vekst, kan skape fattigdom, sosial nød og ødelegge miljøet. Kapitalmakt konsentreres og styrkes på bekostning av arbeidsfolk i industrilandene og de mange fattige i utviklingslandene. Forskjellene blir derfor større, slik en rekke FN-rapporter har slått fast.

Delmål - Redusere ulikhet

Delmål 10.1: Innen 2030, og raskere enn for det nasjonale gjennomsnittet, oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosent av befolkningen

Delmål 10.2: Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status.

Delmål 10.3: Sikre like muligheter og redusere forskjellsbehandling, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet.

Delmål 10.4: Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller.

Hvorfor er dette viktig for LO? 

For oss handler det om å motvirke og forebygge ulikhet, som vi ser som en av de største politiske utfordringene vi står overfor som samfunn.  

Hvorfor? Fordi økte forskjeller er urettferdig, det kan svekke vekstevnen i økonomien - det kan true samholdet samfunnet.

Les mer om hvorfor dette er viktig for oss

I et ulikhetsperspektiv er økonomi åpenbart viktig (mål 1), men det handler ikke bare om det. Det handler også om mulighetene til å delta aktivt i arbeidsliv (mål 8) og samfunn – uavhengig av kjønn (mål 5) – til å få utdanning og kompetansepåfyll (mål 4) gjennom yrkeslivet, til å ha et godt arbeidsmiljø og god helse (mål 3).  

Vi vet at arbeid er grunnlag for inntekt, men også svært viktig for mulighetene til innflytelse, sosial identitet, læring, selvrealisering og helse.  

LO har hele tiden støttet FNs bærekraftmål og klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen (mål 13). Ulikhet er imidlertid også et viktig bakteppe i arbeidet med å nå klimamålene. 

Verden skal gjennom en massiv omstilling. Da må vi hele tiden ha ulikhetsperspektivet med oss. Det er vanskelig å skape engasjement for omstilling, hvis det betyr at færre får jobb i andre enden. 

Deltakelse i arbeidslivet og måten arbeidslivet er organisert på er derfor helt avgjørende for utviklingen i økonomiske forskjeller blant folk og andre ulikhetsdimensjoner.  

For eksempel er det få som tenker på betydningen det organiserte arbeidslivet har for å gi muligheter til å få sin stemme hørt, altså som del av et velfungerende demokrati (mål 16). 

Derfor er det slik LO ser det at FNs bærekraftsmål 10 og politikk mot ulikhet er selve overbygningen som påvirker mange andre politikkområder. 

Mål 13: Stoppe klimaendringene gjennom rettferdig og grønn omstilling

Klimaendringer er den største utfordringen menneskeheten står overfor, og det er avgjørende for alt liv på jorda at klimaendringene må stoppes.

"There are no jobs on a dead planet" er et berømt sitat fra generalsekretær Sharan Burrow i verdenssammenslutningen for fagbevegelsen, ITUC. Det oppsummerer på en god måte vårt syn på klimakrisen.

Delmål - Stoppe klimaendringene

Delmål 13.1) Styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land.

Delmål 13.2) Innarbeide tiltak mot klimaendringer i politikk, strategier og planlegging på nasjonalt nivå.

Delmål 13.3) Styrke enkeltpersoners og institusjoners evne til å motvirke, tilpasse seg og redusere konsekvensene av klimaendringer og deres evne til tidlig varsling, samt styrke kunnskapen og bevisstgjøringen om dette.

Delmål 13.a) Gjennomføre forpliktelsene de utviklede landene som er part i FNs rammekonvensjon om klimaendringer, har påtatt seg, for å  nå;  målet om i fellesskap å skaffe 100 milliarder dollar årlig innen 2020 fra alle kilder for å dekke utviklingslandenes behov for å innføre hensiktsmessige klimatiltak og gjennomføre dem på en åpen måte, og fullt ut operasjonalisere Det grønne klimafondet ved at fondet snarest mulig tilføres kapital.

Delmål 13.b) Fremme mekanismer for å styrke evnen til effektiv klimarelatert planlegging og forvaltning i de minst utviklede landene og små  utviklingsøystater, blant annet med vekt på kvinner, ungdom og lokale og marginaliserte samfunn.

Hvorfor er dette viktig for LO?

LO og fagbevegelsen har en viktig rolle i omstillingen og i arbeidet med å utvikle et bærekraftig samfunn og vi jobber både nasjonalt og internasjonalt for omstillingen til en klimavennlig framtid.

Les mer om hvorfor dette er viktig for oss

Mange bransjer og næringer må omstilles for å unngå klimaendringer, særlig innenfor energiområdet. Det betyr at noen jobber kan komme til å forsvinne, men også at vi skaper enda flere nye. Dette er særlig viktig for bransjer som vil møte store endringer og utfasinger i årene framover, som for eksempel tysk og polsk kull-industri.

Vi vil ha et klimavennlig arbeidsliv, anstendig arbeid og at det skapes nye, gode jobber. Det betyr at arbeidstakere må delta i planleggingen og gjennomføringen av endringene på sine arbeidsplasser, og være trygge på at det er en god og anstendig jobb i den andre enden.

Hva mener vi må til for å oppnå målene?

Respekt for arbeidstakerrettigheter, rett til etter- og videreutdanning, gode velferdsordninger, involvering og medvirkning er helt sentralt for å få til en rettferdig omstilling.

Les mer om vårt mål

Vårt mål er at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050, og vi støtter EUs mål om 55 prosent utslippsreduksjon. Dette vil kreve teknologiutvikling, forskning og klare politiske føringer. Mer konkret betyr det at:

- FNs bærekraftsmål og Paris-klimaavtalens mål om å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader må følges opp. Vi vil arbeide for å begrense temperaturstigningen til en og en halv grad.

- En rettferdig omstilling av arbeidslivet, og anstendig arbeid i en klimavennlig framtid.

- En helhetlig satsning på fangst og lagring av karbon (CCS) i -Norge.

- At det satses mer på forskning og utvikling. Norge må omdannes til et lavutslippssamfunn.

- Å styrke statens rolle i å hjelpe fram ny, klimavennlig produksjon.

Hva mener vi med begrepet Rettferdig omstilling?

LO vil ha et klimavennlig arbeidsliv og anstendig arbeid. Vi vil at det skapes nye, gode jobber. Mange bransjer og næringer må omstilles for å unngå klimaendringer. For å komme til en klimavennlig framtid, må denne omstillingsprosessen være rettferdig. Det betyr at arbeidstakere må delta i planleggingen og gjennomføringen av endringene og omstillingene på sine arbeidsplasser. De må være trygge på at det er en god og anstendig jobb i andre enden.

Respekt for

- arbeidstakerrettigheter,

- rett til etter- og videreutdanning,

- gode velferdsordninger,

- involvering og medvirkning

er helt sentrale elementer i rettferdig omstilling. Den norske arbeidslivsmodellen, med et tillitsfullt partssamarbeid og sosial dialog vil hjelpe oss på veien.

Vil du lese mer om LOs klimapolitikk kan du gå til denne siden