EUs arbeid med forsyningssikkerhet

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
EU-kommisjonens hovedbygning i Brussel

EUs arbeid med forsyningssikkerhet for kritiske råmaterialer

Europakommisjonen forbereder nå et forslag til et EU-rammeverk for kritiske råmaterialer, som det er varslet at vil legges frem tidlig neste år. Bakteppet er at den grønne og digitale omstillingen vil kreve økt bruk av kritiske råmaterialer, spesielt metaller og mineraler. Samtidig har både COVID-pandemien og krigen i Ukraina vist hvor sårbare europeiske og globale verdikjeder kan være.

I dag produseres en stor andel av strategisk viktige metaller og mineraler utenfor EU. For eksempel importerer EU 98% av sitt forbruk av sjeldne jordarter fra land utenfor Europa, med Kina som ledende produsent. Kina er også ledende på produksjon av metaller som kobber, nikkel, kobolt og litium. Disse metallene og mineralene er avgjørende for mange av de tekniske løsningene som reduserer klimagassutslipp – som vindturbiner og elbilmotorer. Det betyr at Europa i dag er avhengig av leveranser fra Kina for å kunne nå sine klimamål.

EU har hatt en strategi for råmaterialer siden 2008, og publiserte en dedikert handlingsplan i 2020. Dette arbeidet blir enda viktigere i en kontekst der både global etterspørsel og geopolitisk ustabilitet øker. I 2021 ba Europaparlamentet om økt innsats for kritiske råmaterialer for det grønne og digitale skiftet. I mars i år, etter Russlands invasjon av Ukraina, ba også EUs stats- og regjeringsledere om at EUs arbeid med forsyningssikkerhet styrkes.

Kommisjonen svarer nå med å forberede et nytt EU-rammeverk, som vil dreie seg om å legge til rette for økt produksjon av kritiske råmaterialer i Europa samt strategiske handelspartnerskap med tredjeland. En første høring om det kommende rammeverket har åpnet her (se også en kommentar om høringen fra NFD her).

Norge har gode forutsetninger for å kunne bidra til økt forsyningssikkerhet i Europa, med erfarne industrier og betydelige mineralressurser. Norge og EU har allerede annonsert felles arbeid med å etablere en grønn allianse, og at batterier og kritiske råmaterialer kan bli en spesielt viktig del av denne alliansen.

I Fensfeltet i Telemark kan Norge ha en av Europas største forekomster av sjeldne jordarter, som kan bidra til å redusere Europas avhengighet av kinesisk import frem mot 2030. På norsk sokkel jobbes det også med å kartlegge kommersielt interessante havbunnsmineraler. Dette er eksempler på nye ressurser som kan bidra til å realisere den grønne og digitale omstillingen både i Norge og i Europa.

LO vil følge utviklingen av EUs rammeverk for kritiske råmaterialer, og spille inn til de europeiske prosessene i samarbeid med partene i det norske arbeidslivet.