Fagavdelingene

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Fagavdelingene

LOs administrasjon omfatter den valgte LO-ledelsen og fagavdelingene. LO har 8 fagavdelinger. Her finner du mer informasjon om avdelingene og deres arbeidsområder.

Avdeling for virksomhetsstyring

Avdeling for virksomhetsstyring er serviceavdeling for LOs egen organisasjon, og skal bidra til at organisasjonen fungerer helhetlig og effektiv.  Avdelingen n skal bidra til å oppfylle LOs hovedmål gjennom effektiv utvikling og bruk av organisasjonens ressurser med sterkt fokus på personalutvikling, personalledelse og HMS. Avdelingen har også ansvar for IKT.

Avdelingen er delt inn i områder:

Område administrasjon

 • Administrativ ledelse og rutiner
 • Tilrettelegging for LOs politiske ledelse
 • LOs vedtektsfestede beslutningsorganer
 • Kontor- og møteadministrasjon
 • Arkiv- og dokumentbehandling
 • Leverandøravtaler
 • Innkjøp
 • Eiendom
 • Vedlikehold
 • Fellestjenester og drift, inkludert sentralbordtjenester, servering og renhold
 • Digitalisering og utvikling

Område økonomi

 • Økonomiforvaltning
 • Regnskap
 • Lønn
 • Revisjon

Område personal og kompetanse

 • Overordnet personalpolitikk
 • Personalutvikling
 • Personalledelse
 • HMS
 • Lederstøtte og lederutvikling
 • Organisasjonsutvikling
 • Tilsettinger og rekruttering
 • Kompetanseutvikling og introduksjonskurs for nyansatte
 • Lønns- og arbeidsvilkår
 • Forsikrings- og pensjonssaker
 • Oppfølging av individuelle personalsaker
 • Lønnspolitikk
 • GDPR
 • Arbeidstidsordningen
 • Velferdsordninger for ansatte
 • LOs pensjonister
 • Partsamarbeid med HK-klubben
 • Lærlinger

Område IKT

 • IKT-anskaffelser
 • IKT - drift og forvaltning
 • IKT-prosjekter
  IKT-rådgiving
 • IKT-lærlinger

Avdelingsleder: Siv Schau 
Telefonnummer: 90106564 
E-post: siv.schau@lo.no

Samfunnspolitisk avdeling

Arbeider med sysselsetting, makroøkonomi og velferdspolitikk.

Ansvarsområder: 

 • Arbeidsmarked
 • Makroøkonomi
 • Velferd - samfunnets organisering
 • Skatt og avgiftspolitikk
 • Lønns- og inntektsforhold
 • Pensjon og trygder
 • Kapital og finansmarked
 • Energi
 • Kultur
 • Utdanning
 • Fagopplæring
 • Studentpolitikk
 • Høyere utdanning og forskning
 • Etter- og videreutdanning/Kompetansereformen 
 • Forbrukerpolitikk
 • Familiepolitikk

Avdelingsleder: Roger Bjørnstad 
Telefonnummer: 974 11 001 
E-post: roger.bjornstad@lo.no

 

Næringspolitisk avdeling

Avdelingen har ansvaret for bedriftsutvikling, samarbeidstiltak med NHO og beredskap.

Ansvarsområder: 

 • Operativ næringspolitikk og næringsutvikling, næringsrettet FoU, innovasjon, virkemiddelapparatet
 • EU/EØS handelspolitikk
 • WTO
 • Industri og tjenesteytende næringspolitikk
 • Infrastruktur (samferdsel/IT)
 • Offentlig innkjøp olje og gass (næringsvirksomhet)
 • Omstilling
 • Bærekraftig utvikling/næringspolitikk og ytre miljø/energi
 • Næringsrettet forskning og Innovasjon (nasjonalt og internasjonalt
 • Virkemiddelapparatet
 • Kommunal/regional organisering
 • Hovedorganisasjonenes fellestiltak/VS 2010
 • Reiseliv

Avdelingsleder: Kenneth Sandmo
Telefonnummer: 901 37 481 
E-post: kenneth.sandmo@lo.no

 

Internasjonal avdeling

Avdelingen har ansvaret for LOs internasjonale virksomhet, forholdet til LOs internasjonale sammenslutninger og internasjonale institusjoner.

Ansvarsområde:

 • Nordens faglige samorganisasjon - NFS
 • Den europeiske faglige samorganisasjon - DEFS
 • International Trade Union Confederation - ITUC 
 • ILO
 • Verdens Handelsorganisasjon - WTO
 • Utenriks og sikkerhetspolitikk
 • Folk og Forsvar
 • Forsvarets Høyskole
 • Solidaritetsarbeid
 • Menneskerettigheter
 • Barnearbeid

Avdelingsleder: Liv Tørres
Telefonnummer: 91626288
E-post: liv.torres@lo.no

 

Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for informasjon, medie- og samfunnskontakt og kampanjer.

Ansvarsområder:

 • Medie- og samfunnskontakt
 • Internett, redaksjon og utvikling
 • Medieutvikling i fagbevegelsen
 • Rådgivning og foredragsservice for ledelsen
 • Intern informasjon
 • Profilering
 • Materiellutvikling
 • Kampanjer

Informasjonssjef Trond Gram
Telefonnummer: 99618169 
E-post: trond.gram@lo.no

Ansatte i Informasjons- og rådgivningsavdelingen.

Forhandlings- og HMS-avdelingen

Avdelingen har ansvaret for arbeidet med forhandlinger, vedlikehold og utvikling av tariffavtalene og HMS-arbeidet.

Forhandlingsseksjonens ansvarsområder:

 • Tariffoppgjør - tariffpolitikk og tvistebehandling
 • Overenskomster
 • Blanketter
 • Overenskomstopprettelser - tvistebehandling.
 • Hovedavtalene
 • Vikarbyråer - bemanningsforetak
 • Bedriftsdemokrati/konsernfaglig arbeid
 • Organisasjonskomiteen - grenseavtaler mellom forbundene
 • Arbeidstidsordninger
 • Store anlegg - LO koordinatorene.

HMS-seksjonens ansvarsområder:

 • Oppfølging og utvikling av arbeidsmiljøloven
 • Arbeidsmiljøspørsmål, herunder bistand til forbund
 • Arbeidstid og helse
 • Arbeidsmiljøforskning
 • Regelverksarbeid innen arbeidsmiljøområdet
 • IA-avtalen
 • Sykefraværsprosjektet LO/NHO
 • Alkohol- og narkotikaspørsmål i arbeidslivssammenheng
 • Kjemisk-fysisk arbeidsmiljø
 • Bedriftshelsetjenesten og arbeidsmedisin
 • Personvern i arbeidslivet

Store anlegg – LO-koordinatorene: LO-koordinatorenes oppgave er å koordinere HMS arbeidet gjennom LO-utvalget på anlegget.

Avdelingsleder Tone Faugli 
Telefonnummer: 90103539 
E-post: tone.faugli@lo.no

 

Organisasjonsavdelingen

Avdelingen har ansvaret for LOs egen organisasjon, medlemsutvikling, ungdomsarbeid, medlemsfordeler (LOfavør) og LOs student- og elevmedlemsskap.

Ansvarsområder:

 • LOs egen organisasjon
 • Rekrutteringsstrategier
 • Medlemsfordeler
 • LO Ungdom
 • Student- og elevmedlemskapet

Avdelingsleder: Bård Nylund 
Telefonnummer: 95056383 
E-post: bard.nylund@lo.no

 

Juridisk avdeling

LOs juridiske avdeling er Norges største juridiske fagmiljø i arbeidsrett med over 40 ansatte, hvorav 28 advokater som er spesialister i arbeidsrettslige spørsmål og konflikthåndtering.

Avdelingen  tilbyr tjenester innenfor hele det arbeidsrettslige området, slik som yrkesskade,  pensjon, individuelle og kollektive tvistesaker, EU/EØS-rett og avdelingen er prosesskontor for forbundene og LO.       

Ansvarsområder:

 • Tariffrevisjoner og hovedavtaleforhandlinger
 • Kollektive tvistesaker
 • Juridisk/politisk rådgivning
 • Prosesskontor for LO og forbundene
 • Skolering av forbundenes sentrale tillitsvalgte

Avdelingsleder Atle Sønsteli Johansen
Telefonnummer: 91705439
E-post: atle.johansen@lo.no