Sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaSykefravær

Bilde av person som arbeider.

Sykefravær

Gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte kan man få ned sykefraværet. Det viser erfaringene med IA-avtalen. Kutt i sykelønna er ikke veien å gå.

Sykefraværet kan reduseres gjennom samarbeid

Det sesongjusterte sykefraværet i norsk arbeidsliv var 6,7 prosent ved utgangen av 2022. Dette tallet skjuler imidlertid at det er store forskjeller mellom ulike deler av arbeidslivet.

Gjennom avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) har arbeidslivets parter lykkes å få ned sykefraværet med om lag 12 prosent siden 2001. Avtalen mellom arbeidstakerorganisasjonene, arbeidsgiverorganisasjonene og myndighetene er et viktig rammeverk, men det er ute på arbeidsplassene det virkelige samarbeidet skjer.

LO vil ha full lønn under sykdom

Med jevne mellomrom kommer det forslag om å kutte i sykelønnsordninga for å få ned sykefraværet. Erfaringen fra andre land tyder på at innstramminger i sykelønnsordninga ikke bidrar til lavere fravær, men at det kan føre til at folk med mye fravær skyves over på trygd eller andre ordninger.

Full lønn under sykdom er en viktig rettighet for norske arbeidstakere, og LO vil kjempe for at denne rettigheten består.

IA-avtalen (2019-2024)

IA-avtalen skal skape et arbeidsliv med plass til alle gjennom å forebygge sykefravær og frafall og på denne måten bidra til å øke sysselsettingen. IA-avtalen ble i 2022 forlenget med to år, ut 2024.

IA-avtalen har to hovedmålsettinger:

  • Sykefraværsprosenten skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.
  • Frafallet fra arbeidslivet skal reduseres.

Med frafall menes personer i yrkesaktiv alder som ikke kommer tilbake til arbeid etter fravær. Det er vanligvis langtidssykmeldte som går over på arbeidsavklaringspenger og etter hvert til uføretrygd, eller personer som går over til tidligpensjonering.

Innsatsområdene for å nå målene er forebyggende arbeidsmiljøarbeid og lange, gjentagende sykefravær. IA-avtalen har denne gangen et bransjefokus og innsatsen målrettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefravær. De utvalgte bransjene er sykehjem, barnehager, sykehus, rutebuss og persontrafikk, bygg og anlegg, næringsmiddelindustrien og leverandørindustrien til olje og gass. Det er opprettet egne IA bransjeprogram for disse bransjene.

Myndighetene og partene i arbeidslivet oppfordrer alle virksomheter til å jobbe med eget arbeidsmiljø og sykefravær.

Sykelønnsordninga består

Som en del av avtalen har myndighetene garantert at de ikke vil foreslå endringer i sykelønnsordningen uten at avtalepartene er enige. Slik garanterer avtalen arbeidstakerne full lønn under sykdom, mens arbeidsgiverne er sikret mot at de blir pålagt en større del av regningen for sykefraværet.

Arbeidsmiljøportalen

Arbeidsmiljøportalen formidler informasjon om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid til bransjer, sektorer og virksomheter. Innholdet er bransjerettet og består av kunnskapsbaserte verktøy og fakta som er tilpasset arbeidsmiljøutfordringene i de ulike bransjene.

Idébanken - tips og råd om arbeidsmiljø og sykefravær

Idébanken er et virkemiddel som skal bidra til å nå målene i intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgave er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annen kunnskap.

 

 

LO jobber for:

  • Full lønn under sykdom fra første fraværsdag for alle arbeidstakere.
  • Redusert sykefravær gjennom samarbeid mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte (samarbeidet om Inkluderende Arbeidsliv – IA).
  • Et systematisk HMS- og forebyggende arbeidsmiljøarbeid, med sikte på å bedre det fysiske og psykososiale miljøet på arbeidsplassene.

Nyheter om sykefravær