Skattesystemet må bli mer rettferdig

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.
Foto: LO/Henry Mai MINDRE OMFORDELENE SKATTESYSTEM: – Folk og bedrifter med relativt lave og middels inntekter betaler en stadig større andel av skatter og avgifter, mens de aller rikeste betaler mindre, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

Skattesystemet må bli mer rettferdig

LO vil ha et mer rettferdig og omfordelende skattesystem, og slår fast at forslaget fra det regjeringsutnevnte Skatteutvalget ikke innfrir.

Økonomi og samfunn

Skatteutvalget, også kalt Torvik-utvalget, har hatt i oppdrag å foreta en helhetlig vurdering av skatte- og avgiftssystemet.

– Utfordrer legitimiteten til skattesystemet

– Skattesystemet er blitt mindre omfordelende over tid. Folk og bedrifter med relativt lave og middels inntekter betaler en stadig større andel av skatter og avgifter, mens de aller rikeste betaler mindre. Dette utfordrer legitimiteten til skattesystemet - og dermed oppslutningen om den norske samfunnsmodellen, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad.

I dagens skattesystem har de rikeste i samfunnet muligheter for å unngå å betale skatt - som de med vanlige lønnsinntekter ikke har.

Skatteutvalget beskriver grundig utfordringen med at rikes eierinntekter ikke blir skattlagt, og foreslår enkelte forslag som vil avhjelpe situasjonen. LO støtter forslagene som bidrar til å tette smutthull i skattesystemet, men det er oppsiktsvekkende at utvalget ikke foreslår mer virkningsfulle tiltak.

– LO mener at regjeringen må nedsette et hurtigarbeidende utvalg med mandat å fremme forslag som kan sikre at alle eiere beskattes etter intensjonen, og minst på linje med lønnsmottakere, heter det i LOs høringssvar til Skatteutvalget som er publisert på regjeringens hjemmesider.

Går imot LOs skattepolitikk 

Flere andre anbefalinger fra utvalget går grunnleggende imot LOs skattepolitikk, og viser en manglende forståelse for ulikhetsutfordringene og den norske samfunnsmodellen.

Et av de mest sentrale forslagene er å øke det økonomiske insentivet til å jobbe ved å innføre lavere skatt på arbeidsinntekter enn på trygdeinntekter gjennom et «jobbskattefradrag». Inntektstapet skal dekkes gjennom å øke konsumskatter på alt fra mat til kollektivtransport og kulturtilbud.

LO står fast på at det allerede er sterke insentiver til å jobbe ved at rettigheter og nivå på trygder og pensjoner er knyttet til arbeidsinntekt. Å stramme til insentiver ytterligere gjennom skattesystemet, ville økt belastningen for trygdede. Økning i arbeidstilbudet kan og må økes gjennom andre politiske virkemidler som arbeidsmarkeds- og kompetansepolitikken, inntektspolitikken, næringspolitikken og etterspørselspolitikken.

Det foreslåtte jobbskattefradraget skal i tillegg motsvares av kraftige økninger i flate forbruks- og miljøavgifter. Dette betyr at de med lave inntekter vil bære mer av skatteøkningene, som en andel av sin inntekt.

LO kan altså ikke stille seg bak helheten i Torvik-utvalgets utredning. Selv om en del enkeltforslag har positive sider, er utredningen for svak på tiltak mot den raskt økende ulikheten i samfunnet.

LO jobber for et skattesystem som bidrar til rettferdig fordeling mellom ulike grupper i samfunnet, som sikrer finansiering av velferdsstaten og gir gode rammevilkår for næringslivet. Da gjenstår det mange grep for å sikre økt finansiell gjennomsiktighet, og mindre aggressiv skatteplanlegging og skatteflukt til skatteparadiser.

Fakta:

  • Skatteutvalget, også kjent som Torvik-utvalget under ledelse av Ragnar Torvik, ble nedsatt av Solberg-regjeringen for å gjøre en helhetlig gjennomgang av skattesystemet. Utvalget skulle vurdere endringer som kan få flere i arbeid og øke investeringene i privat næringsliv. En viktig oppgave for utvalget var å vurdere hvordan de samfunnsøkonomiske kostnadene ved skattesystemet kan holdes lave.
  • Utvalget ble videreført av dagens regjering med et noe justert mandat. Regjeringen ønsket blant annet at utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet kan bidra til omfordeling, herunder formuesskattens rolle og endringer som kan gi bedre geografisk fordeling (Kilde: Regjeringen.no).