Protector dømt dømt tll å betale sakskostnader

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
høyesterett - inngang - steinbygning

Protector dømt til å betale sakskostnadene for Sjømannsforbundets rettshjelp

Alle LO-forbund har en rettshjelpsordning for sine medlemmer i saker om arbeidsforholdet. Rettshjelp koster. Egne sakskostnader i sak for tingretten vil normalt ligge på 150.000 – 200.000. Ved seier er hovedregelen at den tapende part må dekke motpartens kostnader.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Både staten og forsikringsselskaper har forsøkt å unngå ansvaret for kostnadene ved å vise til at medlemmet ikke har noen kostnader selv. Heldigvis har domstolen fastholdt at både staten og forsikringsselskapene må ved tap betale sakskostnadene. (les mer om saken mot staten i lenket innlegg)

Siste avgjørelse om spørsmålet kom i dag. Borgarting lagmannsrett slo fast at Protector må betale sakskostnadene i en yrkesskadesak de tapte. Lagmannsretten viste til at en annen løsning ville svekke en rettsøkonomisk gunstig løsning, og kun ville gi Protector en tilfeldig fordel.

Medlemmet var bistått av Anders Hauge. I ankesaken gikk Sjømannsforbundet inn som partshjelper og var bistått av LO-advokat Jan Arild Vikan.

Fra kjennelsen:

"Etter lagmannsrettens syn tilsier disse dommene samlet sett at også sakskostnader som er dekket av partens fagorganisasjon uten ansvar for parten selv, må kunne kreves erstattet etter tvisteloven § 20-2. De reelle hensynene som begrunnet tolkningsstandpunktet i de nevnte høyesterettsdommene, gjør seg gjeldende med like stor styrke i foreliggende sak. Formålet med Sjømannsforbundets rettshjelpsordning er å tilgodese det betalende medlemmet – ikke motparten. Dersom den ankende parts rettsoppfatning legges til grunn, vil Sjømannsforbundet miste et viktig finansieringsgrunnlag for rettshjelpen. Tolkningen vil dermed svekke en rettsøkonomisk gunstig ordning, som sikrer at ubemidlede fagorganiserte får brakt søksmål til domstolene. Protector Forsikring vil på sin side nyte en tilfeldig fordel ved å bli fritatt for et sakskostnadsansvar som ellers ville foreligget."

Lenke til omtale av statens forsøk på å unngå ansvar for sakskostnader: https://frifagbevegelse.no/.../nav-ma-betale...