Nedbemanning og oppsigelser - nye lovregler i konsern

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Gorm Kallestad/NTB

Nedbemanning og oppsigelser - Nye lovregler i konsern

Lovendringene som trådte i kraft 1. januar gir arbeidstakere i konsern helt nye rettigheter som arbeidsgivere og tillitsvalgte må kjenne til. Her en rask innføring i hva de nye lovreglene betyr.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Annen passende stilling i konsernet

Arbeidsgiver har plikt til å tilby annet passende arbeid som alternativ til nedbemanning og oppsigelse. Det følger av dagens regler. Det nye (fra 1.1 2024) er at plikten til å tilby annet passende arbeid er utvidet til også å omfatte stillinger i andre selskap som inngår i konsernet. Hvis arbeidstaker f.eks, ikke får tilbud om annen passende stilling i et datterselskap vil oppsigelsen være ugyldig.

I LO kaller vi dette for lex Steen, etter LO-advokat Karen Sophie Steen som foreslo en slik regel da hun satt i «Konsernlovutvalget» som avga sin innstilling i NOU 1996:6 (ja, snart 28 år siden).

Bestemmelsen gjelder uavhengig av størrelsen på konsernet, og desto større konsernet er, desto mer omfattende vil kravene til arbeidsgivers kartlegging av andre passende stillinger og saksbehandling være.

Fortrinnsrett i konsern

Fra 1.1 2024 har ansatte også fått fortrinnsrett til annen stilling i andre selskaper j konsernet. Fortrinnsretten gjelder ved ny ansettelse, ikke ved interne omplasseringer. Arbeidstaker som krever fortrinnsrett, må være kvalifisert og ha vært ansatt i til sammen tolv måneder i de siste to årene. Det er den tidsbegrensning at fortrinnsretten gjelder ett år fra oppsigelsestidens utløp.

Andre lovendringer for konsern

Det er også andre regler som gjelder fra nyttår, bl.a. skal arbeidsgiver på oppsigelsestidspunktet opplyse arbeidstaker om hvilke foretak som inngår i konsernet.

I konsern som sysselsetter 50 arbeidstakere eller mer skal det dessuten opprettes egne samarbeidsutvalg som jevnlig skal drøfte planer om omorganisering, nedbemanning, og omlegginger av vesentlig betydning for virksomhetene i konsernet. Loven har nærmere bestemmelser og regler om gjennomføringen av dette.

Oppdatert kommentarutgave til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) kan kjøpes her