Ansatte fikk beholde utbetalt bonus

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Ansatte fikk beholde utbetalt bonus

Husker du saken om bonusutbetalingen som arbeidsgiver krevde tilbakebetalt? Nå har Hordaland tingrett avsagt dom i saken.

LO-advokatene

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Bindende løfte fra arbeidsgiver

Sorenskriver Håkon Rastum kom til at arbeidsgiver hadde avgitt et bindende løfte om bonusutbetaling. Og selv om arbeidstaker ikke hadde innrettet seg etter utbetalingen, var arbeidsgiver nærmest til å bære konsekvensen av at det hadde blitt gjort en feil.

Dette var en såkalt småkravssak med begrensninger på hvor mye sakskostnader som kan kreves dekket. Tingretten kom til at arbeidsgiver hadde forsømt seg under saksforberedelsen ved at de ikke hadde lagt frem dokumentasjon tidsnok, og arbeidsgiver ble derfor dømt til å betale kr. 12.000 ekstra i sakskostnader grunnet sin forsømmelse.

Bonusutbetalingen har stor betydning for de ansatte

Selv om bonusutbetalingen ikke var så stor, så betyr dette mye for de ansatte. I dommen skriver også sorenskriveren at det skal mye til for å trekke tilbake et bindende gaveløfte, og dette gjelder i særlig grad løfte om ekstra lønnsutbetaling.

Medlemmene fikk rettshjelp av Handel og Kontor i Norge , og var bistått av LO-advokat Rune Lium.

Rettens vurdering

Hordaland tingrett skriver følgende i dommen:

Retten må ut fra det foreta en helhetsvurdering av om det er særlige grunner som tilsier at arbeidsgiver i denne saken kan kalle tilbake det bindende løftet til saksøker om såkalt inflasjonsbonus. Selv om bonusen er en frivillig og ensidig engangsordning fra arbeidsgiver, så er det knyttet til arbeidsforholdet. Det skal i utgangspunktet mye til for å trekke tilbake bindende gaveløfter generelt og ikke mindre når det er å anse som lønnsutbetaling.

Etter en skjønnsmessig totalvurdering finner retten at arbeidsgiver og ikke saksøker, som i denne saken er nærmest til å bære konsekvensene av den feil som arbeidsgiver gjorde. Oppsummeringsvis peker retten særlig på at det er unntaket at bindende gaveløfter kan tilbakekalles, det gjelder en utbetaling som anses som lønn, arbeidsgiver kunne lett unngå feilen, mens arbeidstaker hadde ingen informasjon som ga henne grunn til å tro at det skjedde en feil, det har gått noe tid siden løfte ble gitt, arbeidstaker var ikke langt unna de som ordningen omfattet, betydningen feilen har for en ansatt med lav lønn, saksøkte er arbeidsgiver og en profesjonell part. Arbeidstaker blir derfor å frifinnes for tilbakebetalingskravet fra arbeidsgiver.