Alt du trenger å vite om feriepenger - del ll

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Bilde av noen på telttur
Telttur

Alt du trenger å vite om feriepenger - del ll

Hvor mye feriepenger har jeg krav på? Når skal feriepengene utbetales? Kan arbeidsgiver utføre trekk i feriepengene? Har jeg krav på feriepenger når jeg er permittert? Er det riktig at jeg ikke får fulle feriepenger av sykepenger?

LO-advokatene

Finn svarene i LO-advokatenes ferielovguide! 

Er du medlem av LO-advokatenes Facebook-gruppe? Takk for at du deler innlegg og inviterer dine Facebook-venner til gruppa! 

Har du krav på i feriepenger?

For å ha rett på feriepenger, må du ha hatt inntekt året før du tar ut ferie. Det betyr at nyutdannede eller de som av ulike grunner en periode ikke har hatt lønnsinntekt, ikke har krav på feriepenger. Denne ordningen er kritisert, og kan også være i strid med EØS-regler. Regjeringen har startet en utredning for å endre ferieloven slik at feriepenger opptjenes samme år som ferien tas ut.

Hvor mye har arbeidstaker krav på i feriepenger?

Feriepengene erstatter lønnen i den perioden arbeidstakeren har ferie. Feriepengene beregnes etter alt arbeidsvederlag som er utbetalt brutto året før ferien tas ut.

Arbeidsvederlag er i tillegg til ordinær lønn også overtidsgodtgjørelse, provisjon og skifttillegg.

OBS: Utbytte fra aksjer i selskapet arbeidstaker jobber i, etterlønn i forbindelse med sluttvederlag og fjorårets feriepenger regnes ikke som arbeidsvederlag i ferielovens forstand og inngår derfor ikke i beregningen av feriepengegrunnlaget.

Dersom du kun har ferie etter ferieloven, som er 25 virkedager, er feriepengene på 10,2 % av bruttolønn i opptjeningsåret. 

Dersom bedriften din er bundet av tariffavtale og du har fem ukers ferie, er feriepengene på 12 %. For arbeidstakere over 60 år med rett til ekstraferie skal satsen være 2,3 % høyere enn den alminnelige satsen, altså enten 12,5 % eller 14,3 %. Den forhøyede prosentsatsen gjelder kun inntekter opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp (G). For inntekt utover dette gjelder den alminnelige prosentsatsen.

Kan feriepengene være inkludert i timelønnen?

Feriepengene skal komme i tillegg til ordinær lønn. Det er ikke adgang til å avtale at feriepengene er inkludert i timelønnen eller den faste lønnen.

LOs sommerpatrulje avdekker hvert år flere arbeidsgivere som i sine avtaler har tatt inn at feriepengene er inkludert. Slike avtaler er ugyldige, og arbeidstaker kan likevel kreve feriepenger selv om arbeidsgiver ved lønnstilbudet har inkludert et beløp for feriepenger. Alle har krav på feriepenger, også sommervikarer. Sommervikarene skal få utbetalt opptjente feriepenger samtidig med sin siste lønn.

Har man krav på feriepenger av dagpenger?

DHar du mottatt dagpenger i mer enn åtte uker i løpet av et kalenderår, kan du ha rett til feriepenger av dagpengene, jf folketrygdloven § 4-14. Feriepengene utgjør 9,5 %

For nærmere info se NAV.no

Når utbetales feriepengene?

Feriepengene skal i utgangspunktet utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien, men arbeidstaker kan kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien tar til.

Dersom deler av ferien fra fjoråret ikke ble avviket og dermed er overført til det påfølgende ferieåret skal feriepengene for den overførte delen utbetales når ferien først tas ut.

Det mest vanlige er imidlertid at bedriften utbetaler feriepengene i en bestemt måned, for eksempel juni. Reglene om utbetaling av feriepenger kan fravikes ved tariffavtale.

Hva skjer med dagpenger og feriepenger når jeg er permittert?

Du har både rett og plikt til å ta ut ferie når du er permittert og når du tar ut ferie, har du ikke krav på dagpenger. Men du har krav på feriepenger som du har opptjent i fjor.

De fleste arbeidsgivere håndterer en slik ordning at feriepenger blir utbetalt i juni, istedenfor lønn.  Dette er imidlertid ikke hovedregelen etter ferieloven, men ordningen blir akseptert fordi den er praktisk. Etter ferieloven har du krav på å få utbetalt feriepenger istedenfor lønn når du har ferie. Etter § 11 skal de utbetales siste vanlige lønningsdag før ferie, men du kan også kreve at feriepengene utbetales senest en uke før ferien tar til. Når du er permittert, blir dette annerledes og arbeidsgiver må utbetale en forholdsmessig andel av feriepengene.

Har du rett til 5 uker ferie, og tar ut to uker ferie mens du er permittert, har du krav på å få utbetalt 40 % av feriepengene. Samme gjelder om du tar ut to dager, da har du krav på å få utbetalt 2/25 deler av feriepengene.

Kan det kreves feriepenger av utbetalt bonus?

Om det skal beregnes feriepenger av bonus avhenger av hvorfor det utbetales bonus:

Hvorvidt bonus inngår i arbeidsvederlaget som feriepenge for det påfølgende året skal bergenes av, vil bero på hva slags form for bonus det er tale om:

Arbeidsinnsats: Dersom bonusbetalinger blir utbetalt som følge av arbeidstakernes personlige arbeidsinnsats regnes det som "arbeidsvederlag", og gir rett på feriepenger. 

Overskudd: EEn bonusutbetaling som omfatter alt overskudd i virksomheten, regnes ikke som et "arbeidsvederlag" i ferielovens forstand, og skal dermed holdes utenfor feriepenge-beregningen det påfølgende året.

Hva skjer med feriepenger ved oppsigelse?

Etter ferieloven § 11 (3) skal alle opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden. Dersom feriepengene ikke lar seg beregne innen dette tidspunktet skal feriepengene utbetales senest i forbindelse med det avsluttende lønnsoppgjøret.

Til tross for at det står i ferieloven at feriepengene "skal" utbetales i forbindelse med fratreden, har skattemyndighetene uttalt at partene står fritt til å avtale et senere utbetalingstidspunkt. 

Hva skjer med feriepenger ved jobbskifte?

Dersom arbeidstaker er i ny jobb og ønsker å ta ut ferie etter jobbskiftet vil vedkommende ikke motta lønn eller feriepenger fra den nye arbeidsgiveren, fordi feriepenger fra det foregående året ikke er opptjent hos den nye arbeidsgiveren.

Arbeidstaker har heller ikke krav på lønn i den tiden vedkommende tar ut ferie det første året han/hun er ansatt.

Har arbeidsgiver adgang til å foreta trekk i feriepenger?

I utgangspunktet har ikke arbeidsgiver adgang til å foreta trekk i lønn og feriepenger. Unntakene fra hovedregelen fremgår av arbeidsmiljøloven § 14-15. Høyesterett uttalte i 2021 i dom om lønnstrekk at generelle avtaler om trekk i lønn og feriepenger ikke står seg. Det må avtaler som konkret angir det trekket som skal foretas.

Skal det skattes av feriepenger?

Feriepengene er skattepliktige. Det er likevel slik at feriepengene utbetales uten skattetrekk. Feriepengene er altså ikke skattefri inntekt, men det trekkes litt mer skatt i de øvrige månedene, slik at det er rom for en trekkfri utbetaling av feriepenger (samme som ved "halv skatt" i desember).

Dersom arbeidstaker får utbetalt feriepenger som vedkommende har opptjent i løpet av det samme året som utbetalingen skjer, skal det trekkes skatt på lik linje som annen arbeidsinntekt.

Hva skjer med feriepenger under sykdom?

I utgangspunktet skal feriepenger betales av den som utbetaler feriepengegrunnlaget. I de første 16 dagene av et sykefravær (arbeidsgiverperioden) betaler arbeidsgiver sykepenger, og skal følgelig også dekke feriepenger for denne perioden.

Etter arbeidsgiverperioden betaler folketrygden feriepenger for inntil 48 sykemeldingsdager hvert opptjeningsår, jf folketrygdloven § 8-33 og ferieloven § 10 nr. 4. Dersom arbeidsgiver er fritatt for å betale lønn i arbeidsgiverperioden, dekker folketrygden feriepengene også i denne perioden.

For en arbeidstaker som i opptjeningsåret var sammenhengende sykemeldt lengre enn ca 2 ½ måned (arbeidsgiverperiode på 16 dager + 48 sykepengedager), vil  feriepengene bli lavere enn lønnen han normalt mottar. Det samme vil gjelde hvis arbeidstakers lønn er høyere en 6G og har mottatt sykepenger fra NAV. Norge er etter EØS-avtalen bundet av arbeidstidsdirektivet, og det er mye som tyder på at regelen om redusert rett til feriepenger ved sykdom er i strid med direktivet. 

En dom fra EU-domstolen 9. desember 2021, C-217/20 (Staatssecretarisvan Financiën) fastslår at arbeidstaker i ferieperioder skal stilles lønnsmessig i en tilsvarende situasjon som under arbeidsperioder, og at sykefravær skal sidestilles med faktisk arbeid. Dersom lønnen under ferie er lavere enn den lønnen arbeidstakeren normalt mottar, oppstår en risiko for at arbeidstakeren oppfordres til ikke å ta sin årlige ferie. Konsekvensen av dommen er at ferielønn ikke kan baseres på utbetalt lønn året før, dersom lønnen da var redusert som følge av sykdom.

Utbetaling av feriepenger kun på grunnlag av lønn som er utbetalt i opptjeningsåret etter ferieloven § 10 synes å være i strid med EU retten. En arbeidstaker som har fått redusert lønn på grunn av sykdom, vil dermed kunne ha et krav på feriepenger beregnet som om arbeidstaker var i arbeid og mottok lønn.

Hva skjer med feriepenger under foreldrepermisjon?

For arbeidstakere som mottar svangerskapspenger, plikter folketrygden å betale feriepenger av svangerskapspengene for de første 64 stønadsdagene.

For foreldrepenger har arbeidstaker rett til feriepenger for de første 12 ukene ved full sats, eller for de første 15 ukene dersom vedkommende mottar 80% ytelse.

Obs: Merk at arbeidsforholdet må ha vart i fire uker for at trygden skal betale feriepenger av sykepenger eller foreldrepenger.

Hva skjer med feriepenger under pliktig militær- eller siviltjeneste?

Feriepenger opptjenes i den perioden pliktig militær- eller siviltjeneste er grunnen til ulønnet fravær fra arbeid såfremt arbeidstakeren har arbeidet minst tre måneder hos en arbeidsgiver før permisjonen starter.

En forutsetning for å opptjene feriepenger ved fravær på grunn av militær- og siviltjeneste er at arbeidsforholdet gjenopptas etter plikttjenesten, såfremt arbeidstaker ikke mottar oppsigelse fra arbeidsgiveren eller arbeidstaker av helsemessige årsaker ikke kan gjenoppta arbeidsforholdet etter avtjent militær- eller sivil plikttjeneste.