Energi

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

TemaEnergi

Energi

At det fantes olje på norsk sokkel, var flaks. Men at hele Norge i generasjoner har nytt godt av de verdifullene ressursene, er ikke flaks. Det er resultatet av kloke politiske valg og hardt arbeid.

Oljen og gassen på norsk sokkel er verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet. Dersom Høyre og Frp hadde fått bestemme tilbake på 60-tallet, er det ikke gitt at fellesskapet skulle få inntektene fra oljen. Snarere tvert i mot. 

Norge som leverandør til Europa

Norge er en vesentlig energileverandør til Europa. Den norske olje- og gassutvinningen har utviklet en stor, teknisk avansert leverandørindustri til olje, gass og maritim sektor. Vi har en vesentlig eksport av petroleumsrelaterte varer og tjenester - og næringene er internasjonalt ledende på utvikling av installasjoner skaper verdier både i havet og på. 

Norsk industri har styrket sin konkurranseevne

Fallet i oljeprisen har medførte en tøff omstilling i mange bedrifter med oppsigelser og permitteringer. Til tross for dette har norsk industri styrket sin konkurranseevne og reetablert seg som den primære leverandøren til norsk sokkel. Den norske olje- og gassnæringen sysselsetter rundt 270 000 i operatørselskaper og leverandørbedrifter.             

Kompetanse grunnlag for utvikling  

LO mener det er et mål å videreutvikle den havbaserte kompetansen. Petroleumsutvinningen og de tilknyttede maritime tjenestene, danner basisen for utviklingen i leverandørindustrien. Jevn og forutsigbar tildeling av nye oppdrag skal bidra til å opprettholde og videreutvikle dagens høye kompetanse i leverandørindustrien. Denne kompetansen danner plattformen for ny utvikling i matproduksjon, energiproduksjon og mineralutvinning og er en kunnskapsbase for utviklingen av ny virksomhet. 

For å øke kostnads-, energi- og omstillingseffektiviteten i leverandørindustrien vil vi satse på forskning og utvikling. Det er viktig at myndighetene stimulerer til smartere, mer effektive og mer miljøvennlige løsninger som skal bidra til lavere klimagassutslipp, omstilling og bedre helse, miljø og sikkerhet i næringen. 

Energieffektivisering og nye tekniske løsninger

Strenge norske krav til produksjon har medført en satsning på energieffektivisering og nye tekniske løsninger. Denne utviklingen må videreføres og Norge skal være globalt ledende på lave utslipp i produksjonsfasen av olje og gass. 

Komme hele landet til gode

Ressursforvaltningen skal komme norsk industriell utvikling og hele landet til gode. I LO er vi opptatt av at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi sterkere ringvirkninger lokalt og vil at det skal stilles strenge krav til oljeselskapene om dette. 

Det er viktig å legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskapning fra petroleumsvirksomheten. Oljenæringen må sikres forutsigbare rammebetingelser som gjør det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. 

Åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet skal foregå skrittvis. Det må legges stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene som balanserer oljenæringens interessert mot annen næringsvirksomhet som reiseliv og spesielt fiskeriene. Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet.


 

LOs politikk:

  • Videreutvikle den havbaserte kompetansen som igjen danner grunnlag for ny utvikling
  • Myndighetene må stimulere til smartere, mer effektive og mer miljøvennlige løsninger 
  • Ressursforvaltningen skal komme norsk industriell utvikling og hele landet til gode
  • Arbeidsplassene på havet skal være trygge arbeidsplasser 

Kontakt

Nyheter om energi