AFP - Spørsmål og svar

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon
Foto: Stina Gränfors/Johner/NTB

AFP - Spørsmål og svar

Avtalefestet pensjon

Hvorfor kan man ikke lage en AFP som bare går til dem som trenger det?

AFP er den viktigste pensjonsordningen til det store flertallet av LOs medlemmer. Enkelte tar til orde for at AFP igjen skal bli en tidligpensjonsordning, som kun skal gis til de sliterne som trenger det. Ulempen med det er at man dermed fjerner en viktig livsvarig pensjonsordning, og dv et vil det store flertallet av medlemmene i privat sektor tape på.  

Hvorfor kan ikke uføre få AFP?

AFP har alltid vært ment som et alternativ til uføretrygd. En av forutsetningene bak AFP-ordningen var at man skulle sørge for en god uførepensjon, og at uføre skal sikres gode ordninger, og blant annet skjermes fra levealdersjustering.

Er ikke dagens ordning solidarisk?

Dagens AFP-ordning er god for de som får den. Men en av grunnene til at den kan være så god som den er, er at de som ikke får AFP betaler for dem som får. AFP er en alt eller ingenting-ordning, hvor taperne er med og finansierer pensjonen for resten. Det betyr at man kan ha jobbet i en AFP-bedrift kun de siste ni årene før pensjon, og få AFP, mens en som har jobbet i en bedrift som betalt inn til ordningen nesten hele yrkeslivet kan falle utenfor. Ansatte i enkeltbransjer har større sannsynlighet for å få AFP enn ansatte i andre bransjer.

Hvorfor kan man ikke tette hullene i dagens ordning?

Den største skjevheten, at du kun må ha jobbet i syv av de siste ni årene før fylte 62 år, er ikke mulig å rette opp uten at det blir for dyrt. Da må bedriftene betale langt mer, eller våre medlemmer få mindre i pensjon. Det er rett og slett ikke mulig å tette hullene i en ordning der det kun er hvor du er siste 9 år av yrkeslivet som avgjør pensjonen din for et helt yrkesliv.

Vil ikke en ny ordning bli urettferdig for de unge?

Dagens unge, som jobber i tariffbedrifter, vil være garantert å få AFP-pensjon med en ny ordning. Nivået kan variere ettersom hvor lenge vedkommende har jobbet i arbeidsplasser med AFP-ordning. Slik er det også med andre tjenestepensjonsordninger. De tjenes opp ettersom hvor lenge man har jobbet i bedriften. Imidlertid forsvinner usikkerheten med dagens ordning.

Vil ikke den nye ordningen bli for dyr?

Det er feil. Over tid vil det være slik at de som har kort tid i en AFP-bedrift vil få mindre utbetalt, mens de som har lang tid i en slik bedrift vil få mye. Dermed vil utbetalingen henge sammen med hvor mye man har betalt inn til ordningen. En reformert AFP vil være mer bærekraftig enn dagens.

Vil ikke alle få mindre enn i dag?

Nei, mange vil få det samme som i dag. En lang overgangsordning vil sikre at de fleste av de som har 15-20 år igjen til pensjonsalderen, vil få like mye utbetalt som i dag. Det vil dessuten bli en ordning som er tryggere for det store flertallet. Blir man sykmeldt eller mister jobben før pensjonsalder, vil man fortsatt få en god AFP-utbetaling. Noen som tidligere har fått full utbetaling, kan risikere å få noe mindre, alt etter som hvor mange år man har jobbet i en AFP-bedrift.

Hvor sikker kan jeg være på å få AFP?

Fire av ti som er ansatt i en AFP-bedrift når de er 53 år får ikke AFP. Hele 20 prosent av de som jobber i en AFP-bedrift når de er 62 år får ikke. Og 7 av 10 som har jobbet i en AFP-bedrift i løpet av yrkeslivet får ikke AFP. De som får AFP i dag får en veldig god ordning, men altfor mange faller ut av ordningen og får ingenting. Med en reformert AFP med opptjening hele livet vil du være langt sikrere på å få en god AFP-pensjon.

Hva er AFP?

Privat avtalefestet pensjon (AFP) er en tariffbasert pensjonsordning for ansatte i privat sektor. Ytelsen er livsvarig og kan tas ut fra du fyller 62 år. AFP-ordningen har i en årrekke gitt arbeidstakere i det organiserte arbeidslivet muligheten til å gå av med pensjon fra fylte 62 år.

Ordningen er finansiert i fellesskap mellom arbeidstakerne, arbeidsgiverne og staten. AFP er en kvalifiseringsturnering, som betyr at man må oppfylle noen kriterier for å ha rett til ytelsen, blant annet at man må man være ansatt og arbeide i en bedrift som har en tariffavtale der AFP inngår når man tar ut pensjonen.