Landsorganisasjonen i Norge

Valg 2015
Foto: Jan Inge Haga

- Et retningsvalg

LO og Arbeiderpartiet har lagt fram ny fagligpolitisk plattform.

Sammen har LO og Arbeiderpartiet kjempet for at norsk arbeidsliv skal være trygt og godt for alle som jobber her i landet. Vårt arbeidsliv skal være tuftet på faste ansettelser, et godt arbeidsmiljø og målet om arbeid til alle.

Det organiserte arbeidslivet har, sammen med en sterk velferdsstat, gitt oss et samfunn med små forskjeller. I tillegg har det gitt oss god konkurransekraft og fornyelsesevne i næringslivet. Det er fordi trygge arbeidstakere våger mer: Vi kan være medspillere og ta initiativer, men vi kan også være kritiske når det trengs. Vi er både omstillingsdyktige og omstillingsskapere.

Dette har ikke kommet av seg selv, men er resultatet av bevisste politiske veivalg.

Nå står arbeidslivet vårt overfor nye og store utfordringer:

  • Arbeidsløsheten vokser, og er på sitt høyeste nivå på ti år. Andelen av befolkningen i arbeid har falt mye mer enn det tallene for helt arbeidsløse fanger opp.
  • Særlig blant unge er det stadig flere som har problemer med å få stabil tilknytning til arbeidslivet. Flere midlertidige ansettelser skaper økt usikkerhet.
  • Høy arbeidsinnvandring løser mange oppgaver, men byr også på en rekke utfordringer. Utenlandske arbeidere må bli del av vårt trygge arbeidsliv. Vi kan ikke godta at det vokser fram et b- og c-lag i arbeidslivet.
  • I flere bransjer forskyves maktbalansen mellom arbeidstakerne og arbeidsgiverne. I noen bransjer er det gått så langt at organiserte kriminelle nettverk er blitt en trussel mot det seriøse arbeidslivet. Denne utviklingen reduserer både de ansattes trygghet og bedriftenes produktivitet.

Høyresiden i norsk politikk svekker arbeidsmiljøloven og velger skattekutt framfor verdiskaping og velferd. Det vil gjøre Norge dårligere rustet til å møte utfordringene i fremtiden.

I den fagligpolitiske plattformen for LO og Arbeiderpartiet kan du lese hvordan LO og Arbeiderpartiet vil løse utfordringene.