Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring
- Vi trenger både "digitale hoder" og hender, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Vi trenger både "digitale hoder" og hender

- Framskrivinger av kompetansebehov varsler om stor knapphet på fagarbeidere i mange bransjer i nær fremtid. Vi trenger både "digitale hoder" og hender, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

Denne uka avleverte LO sitt høringssvar til endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen.

Utdanningsdirektoratets faganbefaling til Kunnskapsdepartement hadde flere nytenkende forslag både på eget program for IKT og mediefag og fagtilbud innen robotikk, programmering og datateknologi. Disse er dessverre ikke er foreslått videre i høringen fra departementet.

- LO mener disse forslagene må bli realitet hvis arbeidslivsrelevans er målet, sier Tinnlund.

- Vi synes også at departementet går for langt i å legge ned fag. Det gjelder for eksempel Kontor- og administrasjonsfaget og Sikkerhetsfaget. Sammenslåing av fag kan være en bedre løsning enn ren nedleggelse

Tinnlund understreker imidlertid at LO støtter mange av forslagene fra Kunnskapsdepartementet. Det er blant annet positivt at tradisjonshåndverkene sikres i forslag om eget program.


I LOs høringssvar skriver vi blant annet:

"Det er flere forhold som bør tas i betrakting når ny tilbudsstruktur for fag- og yrkesopplæringen skal utformes.

LO mener en ny tilbudsstruktur bør:
• møte arbeidslivets behov både på kort og lang sikt. Fag- og yrkesopplæringen bør ha en posisjon i et bredt spekter av bransjer og sektorer og være tilpasset både voksne og unge.

• gi en tydeligere plass for IKT/IT og digitale ferdigheter gjennom etablering av nye utdanningsprogram og nye lærefag.

• bidra til at det oppnås riktig balanse i søkningen til yrkesfaglige og studiespesialiserende utdanningsprogrammer, også fordelt etter kjønn. Det bør utarbeides en nasjonal plan for rekruttering som motvirker fortsatt kjønnsdelte utdanningsvalg.

• bygge opp om positive trekk i den norske arbeidslivsmodellen. Det er få andre land der det er så tett samarbeid på tvers av stillings- og utdanningsretninger som i Norge. Tverrfaglig kompetanse, selvstendige fagarbeidere og samarbeidsferdigheter står sentralt. Vår åpne økonomi og koordinerte lønnsdannelse innebærer høy omstillings- og omstruktureringstakt, noe som fordrer høy grunnkompetanse og god
tilgang til etter- og videreutdanning.

LO støtter mange forslag i KDs høring. Det er blant annet positivt at
tradisjonshåndverkene sikres i forslag om eget program. Sammenslåing av fag
kan være en bedre løsning enn ren nedleggelse, slik det foreslås innen
industrifagene."

LOs høringssvar – Endringer i tilbudsstrukturen for fag- og yrkesopplæringen

Flere aktuelle saker

Se alle artikler