Landsorganisasjonen i Norge

Fagopplæring

Felles innsats for flere læreplasser

- Arbeidslivet er en viktig arena for læring når man ønsker å ta en fag- og yrkesutdanning, men stor mangel på læreplasser gjør at ikke alle kan fullføre påbegynt utdanning i lærebedrift. Det er sløsing med menneskelige ressurser, sier LO-sekretær Trude Tinnlund.

30. november inviterer LO og Spekter til konferansen Samarbeid for flere læreplasser og felles innsats for å nå målet i Samfunnskontrakt for flere læreplasser som LO og Spekter er part i. Konferansen er del av partssamarbeidet og LOs handlingsplan for oppfølging av samfunnskontrakten.

- Hvert år står et sted mellom 8000 og 9000 unge uten læreplass. Det er uholdbart. Gjennom Samfunnskontrakt for flere læreplasser forpliktet vi oss både til felles innsats, og til at det iverksettes tiltak i egne bedrifter og virksomheter, sier Tinnlund.

- Ved å bidra med læreplasser, sørger norske virksomheter ikke bare til å dekke eget behov for kompetent arbeidskraft. De tar også et betydelig samfunnsansvar ved å sikre at vi får nok fagarbeidere i årene som kommer.

Tinnlund understreker betydningen av å medvirke til at flest mulig kan delta i arbeidslivet. 

- Det er selve grunnlaget for at vi fortsatt skal kunne ha universelle tilbud innen helse, utdanning og andre velferdstjenester.

Bakgrunnen for samarbeidet
Yrkesfagenes uke i Europa- European Vocational Skills Week – er i gang. Målsettingen er å spre informasjon om mulighetene og å øke interessen for yrkesutdanningen. Yrkesfagenes Uke omfatter mange hundre forskjellige aktiviteter rundt i Europa. I Norge går LO og Spekter sammen for å få fram flere læreplasser.

Spekter er en av Norges ledende arbeidsgiverforeninger, og organiserer virksomheter med over 220 000 ansatte. Spekter er dominerende innen sektorene helse, samferdsel og kultur. Landsorganisasjonen i Norge er Norges største lønnstakerorganisasjon. Over 920 000 medlemmer er organisert i en rekke fagforbund som er tilsluttet LO.

Det er flere årsaker til at vi samarbeider for å øke antall læreplasser. Mange unge som står utenfor arbeidslivet har ikke fullført videregående opplæring. Med en læreplass og et fagbrev kan overgangen til arbeid bli lettere. Derved er man med å sikre en tryggere tilknytting til arbeidslivet. Hva kan være viktigere og mer meningsfylt når 70 000 unge som står utenfor både utdanning og arbeid[1]? Ved å skape læreplasser bidrar virksomhetene til at elevene får fullført utdanningen de har begynt på, og er med å sikre tilgang på fagarbeidere det vil bli stort behov for fremover.

Hvordan gjør vi det?

LO har egen handlingsplan for hvordan man vil jobbe med egne forpliktelser i "Samfunnskontrakt for flere læreplasser". Vi ønsker å engasjere enda flere av de mange tusen tillitsvalgte lokalt som kan påvirke i sine virksomheter. I følge LOs tillitsvalgtbarometer har alt nærmere halvparten av de spurte tillitsvalgte tatt initiativ til å drøfte inntak av lærlinger. Det er veldig bra, men vi håper å inspirere enda flere.

Spekter har sammen med Fagforbundet jobbet målrettet for å øke antall lærlinger i helseforetakene. Samlet har kommunal og statlig sektor hatt en økning av læreplasser på i underkant av 30%. I følge Utdanningsdirektoratets søkertall for 2017 er Helse- og oppvekstfag det utdanningsprogrammet som har størst økning, både i antall elever og tilbud om læreplasser. Det er 700 flere søkere enn i fjor og over 800 flere har fått tilbud om læreplasser. Prosentandelen som har fått godkjent lærekontrakt varierer med nærmere 90% i Hedmark, og ned mot 50% i Troms[2].

Det er mange forklaringer bak de generelle tallene som kan synes mistrøstige. Lykkes vi aldri med å etablere nok læreplasser? De siste fem årene har antall nye læreplasser økt med 9 prosent så innsatsen gir resultater, men ikke raskt nok. Det er ingen tvil om at vi må jobbe systematisk og offensivt for å lykkes bedre. Men samtidig er det viktig å ha med seg at jo flere læreplasser vi klarer å få fram, jo flere tar sjansen på å søke yrkesopplæring. Vi jakter altså et bevegelig mål! Vær og oppmerksom på at noen læreplasser venter på søkere!

Også voksne medarbeidere har mulige veier til et fagbrev. Gjennom den såkalte praksiskandidatordningen kan voksne med erfaring fra arbeid få vurdert realkompetansen sin opp mot kravene til fagbrev og gå opp til fagprøve på visse vilkår.

Selvstendige, faglig dyktige fagarbeidere bidrar til god kvalitet og produktivitet i offentlige tjenester. Derfor hører opplæring og kompetanseutvikling med i kjerneoppgavene for partene i arbeidslivet både sentralt og lokal.


[1] SSB: 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller i opplæring i 2014. Det tilsvarer 7 prosent av alle i denne aldersgruppen i Norge. SSBs arbeidskraftsundersøkelse/ LO:  Sysselsettingsandelen samlet sett gikk ned med 0,9 prosentpoeng fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017. Ungdom (15-24 år) hadde sterkest nedgang med 1,9 prosentpoeng.

[2] Utdanningsdirektoratet, Indikatorrapport 2017 –Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser 2016-2010

Flere aktuelle saker

Se alle artikler