Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Tor-Arne Solbakken, nestleder i LO Foto: Trond Isaksen

Ny rapport om tjenestepensjon

- Rapporten gir oss et godt grunnlag for å arbeide videre med å forbedre systemet for tjenestepensjon, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken.

Partene i arbeidslivet ba Finansdepartementet utrede nærmere de forslag som forelå om pensjon i tariffoppgjøret 2016. Solbakken er fornøyd med at departementet nå legger fram en grundig rapport om dette.

- Rapporten som foreligger i dag gir en god oversikt over problemstillingene som reiser seg knyttet til bedre opptjening av rettigheter, mindre tap ved jobbskifte, egen pensjonskonto og andre problemstillinger som er reist av partene, sier Solbakken.

Rapporten finner klare stordriftsfordeler i pensjonsmarkedet. Det innebærer at det er betydelige gevinster med å slå sammen sparebeløpene i større enheter, og samle pensjonskapitalbevis og løpende pensjonsopptjening i en felles beholdning. Med dagens gjennomsnittlige pensjonskapitalbevis og kostnadsstruktur vil en måtte ha avkastning på over 2 % for at ikke kapitalen skal reduseres nominelt. Det gir betydelig redusert pensjon, både gjennom jobbskifter og unødig høye gebyrer.

Rapporten påpeker at det er krevende for den enkelte å orientere seg i markedet. Få benytter seg av adgangen til å slå sammen bevis. Det betyr at den enkelte har behov for standardløsninger med effektive løsninger for informasjon og forvaltning som utnytter stordriftsfordeler så langt det lar seg gjøre, der pensjonskapitalbevis og løpende opptjening kan forvaltes under ett.

En rekke alternative utforminger drøftes. LO vil særlig peke på modell 3, med rett til "medregning" der pensjonsoppsparingen samles på en felles konto uavhengig av arbeidsgiver.

En slik modell gjør det mulig med

  • Kollektiv organisering/forvaltning av individuelle konti slik at stordriftsfordeler utnyttes mye bedre enn i dagens løsning med oppsplitting og pensjonskapitalbevis
  • Den kollektive forvaltningen kan komme som en standardløsning utarbeidet av bedriftene eller partene, eller gjennom fellesordninger på tvers av bedrifter
  • Den enkelte kan flytte sin konto ut av den kollektive ordningen og velge et selvvalgt alternativ, mot å betale merkostnadene
  • Arbeidsgiver har kostnadsansvaret som i dag, men det kan avtales en deling av kostandene mellom arbeidsgiver og arbeidstaker

- LO mener at denne modellen gir et godt utgangspunkt for videre forhandlinger mellom partene om forbedringer av dagens fragmenterte system, sier Solbakken.

Langt fra alle problemer som partene har reist i tariffoppgjørene har funnet sin løsning, og det er flere tema som ikke er ferdig utredet, som nøytralitet knyttet til kjønn, jobbskifter og alder. Heller ikke lovforslag om felles pensjonsordninger er utredet. Det er lite fruktbart å drøfte kostnadsnøytralitet innen en bedriftsvis ordning.

Les hele rapporten her! 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler