Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon
Foto: Kyrre Lien

La oss gjøre noe med fripolisene

- Tiden er overmoden for å gjøre noe med fripolisemarkedet i Norge. Mens dagens og kommende pensjonister taper pensjonspengene sine, sitter aktørene som burde tatt tak i dette musestille. Slik kan det ikke fortsette, skriver LO-leder Gerd Kristiansen i felles kronikk i DN med Mette Nord, leder i Fagforbundet og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet

Kronikken sto på trykk i Dagens Næringsliv 3. april. Les kronikken i sin helhet her.

OK, la oss gjøre noe med fripolisene

Tiden er overmoden for å gjøre noe med fripolisemarkedet i Norge. Mens dagens og kommende pensjonister taper pensjonspengene sine, sitter aktørene som burde tatt tak i dette musestille. Slik kan det ikke fortsette.

I løpet av vinteren har tommeskruen blitt ytterligere skrudd til for de av oss som forventer at en del av vår framtidige pensjon skal komme fra fripoliser utstedt fra private ytelsesordninger. Avkastningen og reguleringen er dårlig, uavhengig av selskap. I tillegg kommer nye solvenskrav og krav om økte avsetninger for lengre forventet levealder, noe mange ikke har gjennomført fullt ut enda. Og ikke nok med det, Silver Pensjonsforsikring er nå satt under administrasjon og pensjonene halvert.

Fagforbundet har mange tusen medlemmer i en av de siste åpne foretakspensjonsordningene, nemlig i private barnehager. Rundt 4 000 ansatte som gikk over til hybridpensjon ved årsskiftet, får i disse dager sine fripolisebrev. Ytterligere rundt 25 000 ansatte i private barnehager vil i løpet av relativt kort tid få tilsvarende brev.

Ikke se, ikke høre, ikke si
Livselskapene har i praksis gitt opp fripolisene, og sliter med tillit hos tilsynsmyndigheter og departement, arbeidstakersiden er lite samkjørt, myndighetene er bare sånn passe engasjert og arbeidsgiversiden er musestille. I sum utgjør dette en fullstendig handlingslammelse.

Fripolisene utgjør snart over 500 mrd. kroner, nesten et halvt statsbudsjett, og er en viktig del av mange menneskers kjøpekraft og livskvalitet. I lang tid framover vil pensjon fra fripolisene være den viktigste tjenestepensjonen for arbeidstakere i privat sektor. I dag kommer 18 av 19 mrd. fra ytelsesordningene, 2/3-deler av dette fra fripoliser.

I perioden 1993 til 2005 ble fripolisene regulert med om lag 75 % av prisstigningen. Etter 2005 har det blitt enda dårligere, bare 20 % av prisstigningen har blitt kompensert med regulering av fripolisene, viser undersøkelser som Thorstein Øverland har gjort for Pensjonistforbundet.

Mørke skyer i horisonten
Signalene for årene som kommer er heller ikke lystelige.
Det ser ut til at de fleste livselskapene vil sikte på kun å dekke den garanterte renten på 3-4 % med en defensiv forvaltning. Før det kan bli penger til regulering av pensjonene, må avkastningen være over dette garanterte nivået. Derfor ser det dårlig ut i lang tid framover.

Det er lett å si at det er regelverket for livbransjen som er årsaken til dette. Og sammenlignet med resultatene som har vært oppnådd i pensjonskassene, er dette langt på vei riktig. Men nå får pensjonskassene kanskje også strengere solvenskrav, og dermed får de også økte utfordringer.

Finansdepartementet og Finanstilsynet har en viktig rolle som premissgiver og kontrollorgan overfor leverandørene. Vi er imidlertid opptatt av å inkludere også andre politiske fagmiljø, f.eks. i Arbeids- og sosialdepartementet. Pensjonisters levekår og økonomiske situasjon har en samfunnsmessig side og i verste fall kostnad.

Må samle alle gode krefter
Det haster å få gjort noe med dette. LO har skrevet til Finansdepartementet, og understreker at «fripolisene er i krise». LO, Fagforbundet og Pensjonistforbundet vil invitere alle involverte parter til et møte der vi skal rydde bordet og prøve å legge kortene på nytt. 

Hvilke muligheter har vi? Hvem kan bidra til løsninger? Hva er konsekvensen av at dette ikke blir løst? Det er mange som bør være med på dette. Finans- og Arbeids- og sosialdepartementet, Finans Norge, Pensjonskasseforeningen, partene i arbeidslivet, Pensjonistforbundet, Forbrukerrådet og kanskje flere.

Ingen enkle løsninger
Kan vi få til en felles forståelse av utfordringene, uten å gå direkte på løsningsforslagene? Kan myndighetene signalisere interesse for å både bidra til å sikre pensjonistenes kjøpekraft og velferd, og samtidig bidra til investeringer av flere pensjonsmilliarder i norsk næringsliv? Det finnes ikke noen enkel løsning på dette. Hadde løsningene vært enkle, hadde de allerede vært valgt.

Fagforbundet, LO og Pensjonistforbundet ønsker å løfte diskusjonen på nytt og finne løsninger til det beste for både de forsikrede, samfunnsinteresser og leverandørene.
Vi vil derfor ta initiativ til et møte, der ulike interessenter blir bedt om å bidra til å finne et godt, felles faktagrunnlag for videre arbeid. Målet er å finne mulige veier videre og samarbeidsformer som gjør at ikke ulike interesser blir satt opp mot hverandre og medfører status quo.

Gerd Kristiansen, LO-leder, Mette Nord, leder Fagforbundet og  Jan Davidsen, leder Pensjonistforbundet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler