Landsorganisasjonen i Norge

Pensjon

Pensjoner og trygd

Pensjonssystemet med basis i Folketrygden er bærebjelken i velferdsstaten. Folketrygden, AFP og tjenestepensjonsordningene må sikre det økonomiske grunnlaget for en trygg og verdig alderdom for alle.

Publisert 31.08.13, endret26.04.14

LO vil jobbe for at samlet pensjon ved 67 års alder minst skal være 66 prosent av tidligere lønn.

Ved innføringen av ny AFP-ordning i privat sektor var partene enige om at det var usikkerhet knyttet til hvordan systemet i helhet ville slå ut. Det avhenger av mange forhold, ikke minst utviklingen av seniorarbeidstakeres muligheter i det framtidige arbeidslivet. Minstegrensen for å kunne ta ut folketrygd før fylte 67 år er økt til 2 G. Derfor har flere enn forutsatt i 2008 måttet vente til etter 62 år, selv om AFP bedrer situasjonen for mange av våre medlemmer.

Partene skal evaluere utviklingen i 2017, og Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd (under Arbeidsdepartementet) overvåker det nye pensjonssystemet og arbeidsmarkedets utvikling. LO følger også utviklingen nøye gjennom styret i Fellesordningen for AFP. I tillegg vil LO utarbeide egne vurderinger som grunnlag for krav om forbedringer i pensjonssystemet. Vurderingene må ta utgangspunkt i vedtaket fra LO-kongressen i 2005. LO må arbeide for at AFP på en enda bedre måte kan gi flere muligheten til å gå av med folketrygd fra 62 år. LO vil derfor kreve et overgangstillegg i AFP-ordningen for å sikre dette.

I dag kan man risikere å falle utenfor AFP-ordningen på slutten av yrkeslivet uten å få noen AFP ytelse. LO vil utrede muligheten for bedrete ytelser for de som uforskyldt faller utenfor ordningen, spesielt ved sykdom/uførhet, arbeidsledighet og virksomhetsoverdragelser sent i karrieren.

LO mener det er viktig at de reelle ytelsene til uføre må ligge minst på dagens nivå, også for de som har barn og forsørgelsesansvar. Samtidig er det viktig med bred tiltaksinnsats for å hindre varig frafall samt legge til rette for gode muligheter til å kombinere arbeid og trygd. Unge uføre må få et tilbud tilpasset deres arbeidsevne. Det må også komme en helhetlig styrking av levekår, tjenestetilbud og rettssikkerhet for personer med utviklingshemming.

Mulighetene til deltakelse i arbeidslivet må styrkes. Det må bli mulig å kombinere delvis AFP med delvis uføretrygd.

Vi ser at gode ytelsesordninger blir erstattet av ordninger som er billigere og mer forutsigbare for bedriften, men med dårligere ytelse for de ansatte. Bredere ordninger på tvers av enkeltbedrifter er nødvendig for å sikre ytelsene, lette jobbskifte og grunnlaget for kjønnsnøytralitet. De ansatte må sikres medbestemmelse i ordningene, inklusiv forvaltning av midlene. LO vil tariffeste tjenestepensjonsordninger for å sikre de ansattes rettigheter og medbestemmelse, og arbeide for at dagens OTP-ordning forbedres med opptjening fra første krone. Dette blir særlig viktig ved overgangen til nye tjenestepensjoner. Arbeidsgiver skal være pliktig å melde alle arbeidstakere inn i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. Arbeidstaker skal få med sin del av opptjent pensjon ved jobbskifte, uavhengig av opptjeningstid. Ved permitteringer skal arbeidstaker fortsatt stå tilsluttet ordningen og arbeidsgiver skal innbetale premie som om arbeidstaker var i arbeid.

Uføredekning må inngå i de brede ordningene. Regnskapsreglene i forbindelse med fondsavsetninger til ytelsesbasert tjenestepensjon må endres. LO vil forsvare de gode ytelsesbaserte ordningene

Utdrag fra LOs handlingsprogram vedtatt på LO-kongressen 10. - 15. mai 2013

Flere aktuelle saker

Se alle artikler