Landsorganisasjonen i Norge

AFP
- AFP har virket etter hensikten og fått flere til å stå i jobb lengre, samtidig som den har sikret et godt pensjonsnivå for dem har gått av tidlig, understreker LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

AFP – En god ordning for mange

- Rapporten viser at AFP er en god ordning for svært mange arbeidstakere, men også at den har noen svakheter, sier LOs leder, Hans-Christian Gabrielsen.

Evalueringsrapporten om Avtalefestet pensjon i privat sektor ble lagt fram av LO og NHO den 7. desember. Rapporten ser på hvordan AFP har virket etter at ordningen ble endret fra en tidligpensjonsordning til en livslang ytelse som betales i tillegg til Ny folketrygd fra 2011.

- Ordningen har virket etter hensikten. Den har fått flere til å stå i jobb lengre samtidig som den har sikret et godt pensjonsnivå for dem har gått av tidlig, sier Gabrielsen.

AFP er et viktig tilskudd til pensjonen for mange arbeidstakere, og ordningen har en fleksibilitet som den enkelte verdsetter høyt og som mange benytter seg av. Over 50 pst av arbeidstakerne er omfattet av AFP ved 62-års alder.

- De som ønsker det, kan gå av ved 62 år med en verdig pensjon. Eller de kan fortsette å jobbe utover 62 år – uten å tape pensjon. Det gjelder både om man tar ut AFP-tillegget ved 62 år, eller velger å vente, og fortsette opptjeningen. Det gjør at flere står lengre i jobb.

Det er flere menn enn kvinner som får AFP, men ordningen er likevel et viktig bidrag til muligheten til å gå av tidlig, særlig for kvinner.

- Evalueringen viser at AFP-ordningen er med på å løfte pensjonsnivået til mange kvinner over den magiske grensen som gjør at de også kan førtidspensjonere seg hvis de har et behov for det, sier Gabrielsen.

Svakheter
Rapporten forteller også om svakheter ved ordningen. Noen faller uforskyldt ut av ordningen mot slutten av karrieren. Ofte er det de mest utsatte gruppene i arbeidslivet.

- Det er svært urettferdig for de det rammer, sier Gabrielsen.
I tillegg har vi de som ikke kan kompensere for levealdersjusteringen ved å jobbe lenger. De vil få en lavere ytelse på sikt.

- Alt i alt gir denne rapporten oss nyttig og viktig informasjon som vi kan bygge på når vi utformer politikken framover, sier LO-lederen.

Pensjon blir tema i hovedoppgjøret 2018. Mulige krav skal drøftes i LOs organer og vedtas i LOs representantskap i februar 2018.

Evalueringsrapport Avtalefestet pensjon i privat sektor

Vedlegg til Evalueringsrapport Avtalefestet pensjon i privat sektor

Evalueringsrapport Avtalefestet pensjon i privat sektor (kortversjon)

Flere aktuelle saker

Se alle artikler