Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Stortinget

Revidert nasjonalbudsjett 2018

LOs sekretariat vedtok mandag 28. mai en uttalse om revidert nasjonalbudsjett 2018.

Les hele uttalelsen vedtatt i LOs sekretariat 28. mai 2018: 

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Til tross for at regjeringen Solberg har hatt et rekordhøyt oljepengebruk, har sysselsettingsandelen falt mye under dens regjeringstid. Nå er norsk økonomi i en forsiktig oppgang og sysselsettingen øker. Anslagene fra regjeringen er mer optimistiske enn andre prognoser. Sysselsettingsveksten er imidlertid konsentrert til sektorer der sosial dumping og midlertidighet har fått feste.

LO er bekymret for manglende tiltak for å bekjempe sosial dumping og useriøsitet. Det kan føre til at vi ikke klarer å utnytte veksten i norsk økonomi til å inkludere grupper som har falt utenfor inn i det høyproduktive norske arbeidslivet. Tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet er svakt i dette budsjettet. Norge og staten taper på den utstrakte lavlønnskonkurransen vi nå opplever.

Regjeringen har invitert til en inkluderingsdugnad. Samtidig rammes arbeidslivet av useriøsitet uten at regjeringen følger opp med virkningsfulle tiltak. I stedet kutter regjeringen i 1100 tiltaksplasser i andre halvår i år. Det er derfor vanskelig å se regjeringens bidrag i denne dugnaden. Med dette kuttet i tiltaksplasser legger Regjeringen nå opp til 4,5 arbeidsløse per tiltaksplass i år mot 3,8 i fjor. Dette svekker muligheten til å benytte oppgangen til å inkludere flere i arbeidslivet. 

Pensjonistene vil med Regjeringens opplegg oppleve en reell inntektsnedgang for fjerde året på rad. Det var ikke hensikten med pensjonsreformen. Det er viktig at også pensjonistene sikres inntektsvekst.  LO oppfordrer Stortinget til å sikre at også pensjonistene skal ta del i den økonomiske utviklingen i Norge.

Den kraftige økningen i sukkeravgiften har hatt svært uheldige konsekvenser. Den har økt grensehandelen og svekket næringsmiddelindustrien og varehandelen. Arbeidsplasser er satt i fare. Netthandel har bidratt til å forsterke dette problemet, samtidig som momsfritak for netthandel under 350 kroner i seg selv er negativt for handelsnæringen. LO mener Stortinget nå må reversere endringene i sukkeravgiften og fjerne momsfritaket for utenlandske nettselskaper.

Regjeringen foreslår å innføre en ny skatteordning som innebærer at de utenlandske arbeidstakerne på midlertidig opphold betaler 25 prosent skatt av det de tjener, men uten rett til fradrag i ligninga. De utenlandske arbeidstakerne vil også slippe å levere skattemelding (selvangivelse) til Norge. LO støtter prinsippet i forslaget, men mener at endringen ikke bør medføre et redusert skattenivå for utenlandske arbeidstakere på midlertidig opphold. Regjeringen anslår at forslaget vil medføre et inntektstap på 50 millioner kroner. LO er bekymret for at dette kan gi utenlandske arbeidstakere på korte opphold en konkurransefordel i forhold til arbeidstakere som også bor og skatter i Norge.

LO er bekymret for kommuneøkonomien, der de frie inntektene reduseres samtidig med at befolkningens tjenestebehov øker. Det er imidlertid positivt at normen for lærertetthet innføres i grunnskolen fra høsten 2018. Samtidig er det en klar utfordring for mange kommuner å beholde og rekruttere nok lærere for å sikre lærertettheten. Det er også viktig at bemanningsnormen for barnehagene sikres tilstrekkelig finansiering.

 

Et viktig tiltak for å øke sysselsettingen og hindre utstøting fra arbeidslivet, er å styrke satsingen på yrkesfaglige studieløp. LO reagerer derfor på at fagskolesatsingen svekkes med 7,1 millioner kroner. Dette er midler som skulle gå til kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

LO er positiv til at Regjeringen foreslår at Norcem går videre med et forprosjekt, men beklager at Fortum ennå ikke er klarert for å fortsette med et forprosjekt.

Fangst og lagring av CO2 er svært viktig for å nå klimamålene, for utvikling av norsk industri og kompetanse innen dette feltet, og for å sikre og skape arbeidsplasser. System og struktur for transport og lagring blir styrket av et større fangstvolum. Det senker barrieren for nye prosjekter. Derfor mener LO Norge må realisere minst to fullskala fangstanlegg.

Det er foreslått å øke rammen fra 5 til 7 mrd. kroner til Garantiordningen for byggelån til skip, fartøyer og innretninger til havs. Formålet med garantiordningen er å sikre at norske skipsverft, offshoreverksteder og annen relevant virksomhet oppnår byggelån gjennom risikoavlastning for private banker. LO er positive til forslaget, men mener at det er behov for en større økning. LO har tidligere foreslått at ordningen burde vært doblet.

LO er kritisk til at Regjeringen ikke har reversert kuttene av tolv stillinger i Forsvarets musikk. LO har merket seg at kulturministeren, før hun ble minister, lovet at Venstre skulle være garantisten denne institusjonen. Budsjettet følger heller ikke opp kravet fra et samlet kulturliv tidligere i år om å bevilge fem millioner over tre år til prosjektet "Balansekunst".

LO går i mot forslaget om å kutte antall helikoptre hos hæren i Troms fra ni til tre. Dette forslaget vil svekke Forsvaret og samfunnsberedskapen i Nord-Norge.

LO er fornøyd med at leie av fengsel i Nederland nå avsluttes, men mener at alle midlene som nå spares burde brukes på andre deler av kriminalomsorgen. LO mener at vurdering og eventuell beslutning om nedlegging av Bergen fengsel, avdeling Osterøy bør avvente at KVU Vestlandet er ferdigstilt.

LO er bekymret for at det ikke legges inn økte bevilgninger til politidistriktene. Det gis heller ikke inn nye midler som kan møte den utfordrende situasjonen som man kan se i Oslo. LO stiller også spørsmål ved at opptaket til Politihøyskolen reduseres fra 720 til 550 og at man foreslår å fjerne første studieår i Kongsvinger. Ambisjonene om flere politifolk skulle tilsi et ønske om å opprettholde utdanningsplassene på dagens nivå. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler