Økt ulikhet svekker den økonomiske veksten - LO

Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Foto: Trond Isaksen

Økt ulikhet svekker den økonomiske veksten

Regjeringens økonomiske politikk har ikke hindret svikt i sysselsettingen, målt ved sysselsettingsandelen, altså andelen som er i jobb, skriver LOs økonomer i nytt notat.

Likevel tegner Siv Jensen før framleggelsen av statsbudsjettet et rosenrødt bilde av utsiktene, og sier at regjeringen er på rett vei og at politikken virker.

Les hele samfunnsnotatet her!

Mer krevende på arbeidsmarkedet for unge menn 

Nedgangen i sysselsettingsrate har vært sterkest blant unge, og særlig blant menn med lite utdanning. Blant menn mellom 25 og 29 år med kun grunnskoleutdanning har sysselsettingsraten falt fra 79 til 66 prosent fra 2006 til 2016. Det er en nedgang på hele 13 prosentpoeng. Forverringen er reflektert i at andelen trygdede er gått opp. Nær 100 000 under 30 år er verken i arbeid eller utdanning. Over halvparten mangler fullført videregående opplæring.

Mange er registrert med helseutfordringer hos NAV, men den største barrieren for inkludering er trolig mangel på kompetanse. 

Les også: Ulikhet har rammet norsk eksport (kronikk i Dagens Næringsliv, 10. oktober)

Færre arbeidsløse, flere går ut av arbeidsstyrken 

De siste tallene fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse viser at 123 000 er helt arbeidsløse (4,4%). Hos NAV er 68 900 (2,5 pst) registrert som helt arbeidsløse. Så langt i år har antallet helt arbeidsløse både ifølge NAV og SSB gått noe ned4 sammenliknet med samme periode i fjor. Antallet personer som har vært arbeidsløs over ett og et halvt år har imidlertid økt. Ved utgangen av september gjaldt det 13 000 personer, som er om lag 900 flere enn for ett år siden

Nedgangen i samlet arbeidsledighet kommer i stor grad av at flere går ut av arbeidsstyrken.

Ulikhet

Økt ulikhet svekker den økonomiske veksten. OECD konkluderer med at endringer i arbeidslivspolitikken og arbeidsmarkedets institusjoner, som redusert avtaledekning og lavere sysselsettingsvern, har vært noen av de viktigste forklaringene på den økte ulikheten vi har sett de siste 30 årene. 

Spørsmålet framover blir om vi går mot økende ulikheter og får likere ulikhetsnivåer som vi observerer i andre land, eller om vi klarer å opprettholde små inntektsforskjeller. Om vi skal ta analysen til OECD på alvor, vil økende ulikhet påvirke den økonomiske veksten i Norge negativt.

 

 

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler