Landsorganisasjonen i Norge

Velferd
Utredningens siktemål synes å være å stykke opp offentlig virksomhet og lette privatisering. Derfor mener LO at den bør legges i skuffen. Foto: Trond Isaksen

Legg utredningen i skuffen

LO er sterkt kritisk til regjeringens behandling av forslaget fra den europeiske tilsynsmyndighet ESA, og at det ikke satses på å sikre det handlingsrom som er forutsatt.

Dette går fram av LOs høringsuttalelse til rapporten fra arbeidsgruppen om like konkurransevilkår mellom offentlige og private aktører, nedsatt av Nærings- og fiskeridepartementet.

Utredningens siktemål synes å være å stykke opp offentlig virksomhet, lette privatisering og dermed følge opp Sundvolden-erklæringens budskap om:
"at produksjon av velferdstjenester skiller seg lite fra andre tjenester."

LO tar avstand fra et slikt syn. Det er nettopp velferdstjenestenes karakter som tilsier organisering utenfor markedets overskuddslogikk. Derimot er offentlig forretningsdrift, også ifølge utvalget, allerede utskilt og drives etter samme regler for skatt og finansiering som markedet ellers.

Utredningen har forslag og dermed konklusjoner som går lenger enn de krav ESA reiser. I tillegg til å foreslå innføring av selskapsskatt på viktig virksomhet, foreslås det at Konkurransetilsynet skal kunne pålegge omorganisering, utskilling eller avvikling av offentlige tjenestetilbud.

De kortsiktige virkninger av å innføre skatt og nye regnskapsregler for offentlig virksomhet, vil være økte kostnader og nye administrative byrder. Stadig flere tilfeller vil kunne defineres inn i markedet. Store områder som idrett, kultur, sosiale boligtilbud, SFO og kulturskoler kan i økende grad bli skattlagt, omorganisert eller få nedlagt tilbud uten at private tilbydere nødvendigvis kan fylle huller som oppstår.

Forslaget går lenger enn i noe annet EU-land, regelverk og rettspraksis er uklar. Derfor krever LO at utredningen legges i skuffen, ESAs forslag utfordres og at det etableres en ny giv og at det settes en stopper for at EØS-avtalen utnyttes til privatisering og byråkratiserende konkurransepolitikk som det aldri har vært politisk flertall for i Norge.

En hovedlinje i LOs arbeid med EØS er å sikre avtalen som grunnlag for norsk økonomi, gjennom forutsigbarhet for handel, investeringer og arbeidsplasser. Like grunnleggende er arbeidet for en effektiv og velfungerende velferdsstat med sikte på utjevning av økonomisk ulikhet og likeverdige tilbud til ulike deler av befolkningen. Dette var viktige forutsetninger for etableringen av EØS-avtalen, og legitimitet og oppslutning om avtalen sikres best på den måten.

Les mer 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler