Landsorganisasjonen i Norge

Økonomi og sysselsetting

Fortsatt todelt samfunnsoppdrag for SSB

Statistikklovutvalget la i dag fram NOUen "Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå".

Utvalget har gjennomgått den norske statistikklovgivningen i lys av endringene som har funnet sted siden dagens statistikklov ble formet i 1989. I november i fjor ble mandatet utvidet til å vurdere hvordan forsknings- og analysevirksomheten som gjøres for blant annet forvaltningen, Stortinget og offentlige utvalg, bør innrettes for å sikre at samfunnsoppdraget ivaretas. LO har vært representert i utvalget med nestleder i Samfunnspolitisk avdeling, Liv Sannes.
 
- Jeg er spesielt fornøyd med at et samlet utvalg tilrår at SSB fortsatt skal ha et todelt samfunnsoppdrag. SSB er den sentrale myndighet for produksjon og formidling av statistikk. SSB skal imidlertid også drive med forskning og analyse som bl.a. anvender statistikk og data til modellbygging, konjunkturanalyser og utredninger som kan understøtte politikkutforming, sier Liv Sannes.
 
- At SSB besitter høy kompetanse i hele spennet av oppgaver kan være særlig viktig i en tid der samfunnet og informasjonstilgangen blir mer fragmentert. SSB har over lang tid greid å innta en viktig rolle i informasjonssamfunnet. Det gjelder ikke minst den makroøkonomiske analysevirksomheten, som ikke lett kan erstattes av en ny institusjon.
 
I NOUen konkluderes det med at statistikksystemet alt i alt synes å fungere godt. Det gjelder også dagens organisering med å ha forsknings- og analyseoppgaver i SSB. Utvalget ser imidlertid også behov for enkelte forbedringer. For å få et statistikksystem som er mer robust overfor framtidige utviklingstrekk, foreslås blant annet opprettelse av et nasjonalt flerårig statistikkprogram. Det kan gi bedre muligheter for bl.a. samordning og kvalitet i statistikkproduksjonen, samtidig som statistikk som fellesgode sikres demokratisk forankring. Dagens styre for SSB foreslås omgjort til råd, og det foreslås enkelte justeringer for å legge bedre til rette for deling av data.
 
Utvalget foreslår at SSB fortsatt skal ha forsknings- og analyseaktivitet for leveringer til Storting, departementer, utvalg mm. Utvalget viser til at denne aktiviteten har bidratt til mer effektiv samfunnsstyring. En faglig sterk, og uavhengig posisjon har gitt legitimitet til analysene, både på Stortinget, i forvaltningen og hos partene i arbeidslivet. Det har bidratt til å etablere en felles problemforståelse, og dermed berede grunnen for å finne fram til kompromisser på viktige områder.  Å alternativt opprette en ny institusjon for å ivareta slike oppgaver, vil kunne gi tap av viktige samvirkegevinster mellom statistikk og forskning/analyse, og gi kostnader knyttet til bla. å bygge ny tillit og nye samarbeidsformer mellom aktører. Utvalget foreslår at nærmere bestemmelser om oppgavene forskriftsfestes.
 
Se nærmere omtale i pressemelding fra Statistikklovutvalget og i NOU2018:7 Ny lov om offisiell statistikk og Statistisk sentralbyrå
 
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/fortsatt-forskning-og-analyse-i-statistisk-sentralbyra/id2594197/

Flere aktuelle saker

Se alle artikler