Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Fortsatt nedgang i sysselsettingsandelen

Ifølge tall fra SSBs arbeidskraftsundersøkelse var antallet sysselsatte i 3. kvartal 2017 uendret, sammenlignet med ett år tidligere. Samtidig økte befolkningen, slik at sysselsettingsandelen gikk ned.

En nedgang i antall arbeidsløse sammenlignet med 3. kvartal 2016 må ses i sammenheng med et tilsvarende fall i arbeidsstyrken.

Fortsatt nedgang i sysselsettingsandel
Sysselsettingsandelen samlet sett gikk ned med 0,5 prosentpoeng fra 3. kvartal 2016 til 3. kvartal 2017, til 67,2 prosent. Nedgangen kom i hovedsak i aldersgruppene over 35 år, og var jevnt fordelt mellom menn og kvinner. Sysselsettingsandelen gikk ned i 13 av 19 fylker fra 3. kvartal 2016. Nedgangen er særlig stor i Nord-Trøndelag og Aust-Agder (ned hhv. 2,9 og 2,6 ppg). Det er om lag ti prosentpoengs forskjell mellom fylket med den høyeste andelen, Oslo (70,7 pst) og den laveste, Aust-Agder (60,9 pst).

Nedgang i arbeidsstyrken
En nedgang i arbeidsløsheten har over tid ikke blitt motsvart av en tilsvarende økning i sysselsettingen. Fra 3. kv. 2016 til 3. kv. 2017 gikk arbeidsstyrken ned med 22 000 personer, om lag det samme som nedgangen i antall arbeidsløse. For menn var nedgangen særlig markant for aldersgruppen 25–54 år. Flere oppgir å være arbeidsuføre. Det er også blitt flere som oppgir å være arbeidsledige, uten at de oppfyller alle kravene for å bli medregnet som ledige i statistikken. Målt i prosent av befolkningen har ikke arbeidsstyrken gått opp på to år.

Notat fra LOs samfunnspolitisk avdeling

Flere aktuelle saker

Se alle artikler