Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Foto: Trond Isaksen

For svak satsing på arbeid

Uttalelse fra LOs sekretariat om Statsbudsjettet for 2018.

Etter 4 år med rekordvekst i oljepengebruk må regjeringen nå stramme inn. Skattekuttenes tid er forbi, og utgiftene må prioriteres der utfordringene er størst.

Den største utfordringen Norge står overfor nå, er at andelen som er i jobb har falt til det laveste nivået på 20 år. Regjeringens prognoser for neste år viser at den svake oppgangen landet er inne i, langt fra er stor nok til å hente inn den tapte sysselsettingen. Regjeringens skatteletter og historisk høye oljepengebruk har gitt dårlige resultater for sysselsettingen.

Les også: LO om statsbudsjettet 2018

Den såkalte avbyråkratiseringsreformen, som egentlig bare er en serie kutt hvor alle offentlige virksomheter må fram med ostehøvelen, bidrar til uforutsigbare kutt i offentlig sektor. Det svekker kvaliteten på tjenestene, særlig med tanke på at det er store variasjoner i muligheter for produktivitetsvekst i offentlig sektor.

Oljepengebruken er kommet ned på et mer fornuftig nivå. Men det krever også at innretningen av budsjettet gir maksimal sysselsettingseffekt og at tiltak som kan gjenreise sysselsettingen prioriteres. Det gjelder særlig for unge og de som har problemer med å komme inn i arbeidsmarkedet. I dag er det mange, særlig blant gutter og unge menn, som opplever at de støtes ut av arbeidslivet, at skolene svikter dem og at de ikke får den hjelpen de trenger hos NAV eller innen helse og psykiatri. De trenger tett oppfølging, noe statsbudsjettet ikke svarer godt nok på.

For å styrke sysselsettingslinjen i budsjettet må mer midler rettes inn mot å få barn og unge gjennom skolen, og en ekstra satsning på kompetanseheving i arbeidslivet og gjennom etter- og videreutdanning. I stedet foreslår regjeringen å redusere antall tiltaksplasser, og kutte i støtten til folkehøyskoler og studieforbund.

Tjenestenæringene er viktig inngangsport til arbeidslivet. Regjeringen beholder momsfritaket på utenlandsk netthandel. Det er skuffende at regjeringen ikke legger til rette for netthandelsarbeidsplasser i Norge men i stedet gir utenlandske selskaper fordeler.

LO reagerer sterkt på kutt i kvalifisering til dagpenger og at retten til arbeidsavklaringspenger (AAP) kuttes fra 4 til 3 år. Dette kommer på toppen av andre innstramminger de siste fire årene som rammer de som har minst. Regjeringens politikk har økt ulikhetene i Norge markert. I statsbudsjettet for 2018 er det ikke tatt høyde for at kommunenes utgifter til sosialhjelp øker når dagpengene og AAP kuttes. Det rammer kommuneøkonomien. Det er også uheldig at folk som hadde trengt veiledning og oppfølging for å komme tilbake i jobb, nå i større grad ikke vil få det hos NAV.

LO er bekymret for kommuneøkonomien. Budsjettforslaget til Regjeringen legger opp til en økning i kommunenes frie inntekter som anslås til 3,8 milliarder kroner. Økningen i kommunenes handlingsrom er i realiteten på kun 0,4 milliarder kroner, i hovedsak på grunn av merutgiftene til den aldrende befolkningen og økte pensjonskostnader som også må dekkes inn. Videre må en regne med at kommunene i tillegg må øke utgiftene til sosialhjelp når Regjeringen foreslår å kutte 300 millioner kroner i dagpenger til arbeidsløse. I 2019 mister de også skatt på verk og bruk. Kommunene er den største sysselsettingssektoren og er de som leverer nødvendige tjenester til innbyggerne. Da må kommuneøkonomien styrkes.

I budsjettet foreslår regjeringen å flytte rundt 500 millioner kroner fra statlig barnevernsdrift til innkjøp av private barnevernstjenester. Dette er å gå i feil retning. Innenfor sentrale velferdstjenester bør tiltakene eies og driftes av det offentlige, ikke overlates til private velferdsprofitører.

Det er en sannhet at deler av norsk arbeidsliv er rammet av sosial dumping. Likevel får vi ingen økt satsing på tiltak mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Tvert om foreslår regjeringen helt unødvendig å begrense opplysningsplikten om utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere. Det er alvorlig i en tid hvor lavlønnssporet er i ferd med å feste seg i deler av arbeidslivet. Det støter folk ut samtidig som vekstevnen i norsk økonomi svekkes, og arbeidslivet blir tøffere. LO forventer at Norges handlingsrom innenfor EØS-avtalen i større grad enn i dag utnyttes for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.

Å kutte i pressestøtten i en tid der abonnements- og annonseinntektene til avisene faller drastisk, setter den offentlige, demokratiske debatten i fare. Mediene opplever urimelig konkurranse fra utenlandske innholdsleverandører ofte hjemmehørende i skatteparadis. I kampen mot "fake news" må vi støtte opp under vår frie og uavhengige presse, og ikke kutte i pressestøtten.

LO registrerer også at Regjeringen i statsbudsjettet nå foreslår å oppheve driftshvilen og avvikle driften i SNSG gruvene Lunkefjell og Svea Nord på Svalbard. Svalbardsamfunnet har i over 100 år vært bygd opp rundt gruveselskapet. Det er derfor nå viktig at regjeringen bidrar til et levedyktig samfunn, der norsk suverenitet ivaretas. Forutsetningen for dette er at det legges til rette for næringsvirksomhet. LO forventer derfor at staten tar ansvaret for den videre omstillingen i Svalbardsamfunnet, slik at det kan skapes flere helårlige arbeidsplasser på Svalbard og spesielt i Longyearbyen.

CO2-håndteringen er et viktig langsiktig prosjekt for klimamålene. To-graders målet kan neppe nås uten gjennombrudd på dette området, selv om en skulle lykkes med en rask innfasing av fornybar energi. Norge som olje- og energinasjon har både særlige forutsetninger for å lykkes og et særlig ansvar for å gå i front på dette området. LO forutsetter at den reduserte bevilgningen til CO2-håndteringen i 2018 ikke er et varsel om redusert satsing på lengre sikt, og legger til grunn at de tre pågående prosjektene videreføres og at regjeringen legger inn ekstra innsats for å få dem tilbake på riktig spor.  

LO og forbundene vil nå jobbe aktivt mot Stortinget for å rette opp usosiale kutt og styrke satsningen på å få flere i jobb.

LES OGSÅ: 

Samfunnsnotat: Økt ulikhet svekker den økonimiske veksten
Kronikk: Ulikhet har rammet norsk eksport

Flere aktuelle saker

Se alle artikler