Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmarkedet
Foto: Trond Isaksen

Litt færre arbeidsløse

De siste tallene for arbeidsløsheten fra utgangen av januar 2019, viser at det er litt færre arbeidsløse. Antallet helt arbeidsløse gikk ned med 1200 fra desember til januar i år ifølge tall fra NAV, når en justerer for sesongvariasjoner og brudd i statistikken. Andelen helt ledige har ligget relativt stabilt det siste året.

Litt færre arbeidsløse – brudd i statistikken
På grunn av bruddet oppgis i hovedsak kun nivåtall, ikke 12-måneders endringstall. Ved utgangen av januar 2018 var 71 100 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV. Arbeidsløsheten er dermed 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Summen av helt arbeidsløse og arbeidssøkere på tiltak er nå 86 400 personer. Målt som andel av arbeidsstyrken er bruttoarbeidsløsheten 3,2 prosent.

Arbeidsløsheten var i januar høyest innen reiseliv og transport (4,3 prosent) og bygg og anlegg (3,9 prosent), og lavest innen undervisning (0,7 prosent) og akademiske yrker (0,8 prosent).

Arbeidsløsheten er fortsatt høyere blant menn enn kvinner (2,8 mot 2,3 prosent av arbeidsstyrken). Arbeidsløsheten er høyest i aldersgruppene 20-24 år og 30-39 år (hhv. 3,8 og 3,4 prosent). Blant fylkene er arbeidsløsheten høyest i Østfold og Vestfold (hhv. 3,3 og 3,2 prosent) og lavest i Sogn og Fjordane (1,7 prosent).

De siste tallene for arbeidsløsheten - utgangen av januar 2019

Flere aktuelle saker

Se alle artikler