Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
Stortinget

Dagpengeordningen skjermes

Det er gledelig at regjeringens forslag til kutt i dagpengeordningen er fjernet i budsjettforliket med Krf og Venstre. Dessuten ser LO positivt på at den tidlige innsatsen for barn og unge er styrket. Det er viktig for å hindre frafall senere.

Bortsett fra dette er det imidlertid lite arbeidstakere kan glede seg over. Fagforeningsfradraget står stille for fjerde år på rad, og blir stadig mindre verdt, eldre arbeidstakere må fortsatt skatte av sluttvederlaget, arbeidsmarkedstiltakene kuttes ytterligere, fradrag for utgifter i jobbsammenheng kuttes og et økt ostehøvelkutt i staten rammer blant annet kampen mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i statlige etater hardt.

Mange svake grupper har måttet betale for regjeringens skattekutt de siste årene. Det gjelder for eksempel kutt i barnetillegget for uføre, egenandel for fysioterapi til kronisk syke og fjerning av tilskuddsordningen for lengeværende barn. I 2018-budsjettet blir underregulering av satsene for tilleggsstønader, tilretteleggingstilskudd, grunn- og hjelpestønad, samt enkelte satser på hjelpemiddelområdet stående. Krf og Venstre demper den usosiale profilen i 2018-budsjettet, men ikke nok til å endre den usosiale hovedretningen i regjeringens budsjetter.

LO er dypt bekymret for kommuneøkonomien og kvaliteten på tjenestene kommunene leverer. I budsjettforliket har Krf klart å verne de yngste barna gjennom å innføre en lærernorm. Like fullt opprettholdes de beskjedne rammeoverføringene og kommunenes eiendomsskatt på maskiner fjernes uten tilstrekkelig kompensasjon for inntektsbortfallet.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler