Landsorganisasjonen i Norge

Norsk økonomi

Behold Statens pensjonsfond utland i Norges Bank

- Det er viktig å bevare størst mulig demokratisk kontroll over Statens pensjonsfond utland. Det sikres best ved å beholde det i Norges Bank, sier LOs sjeføkonom Roger Bjørnstad i en kommentar til forslag til ny sentralbanklov.

Sentralbanklovutvalget ble oppnevnt for å gjennomgå sentralbankloven i lys av de store endringene som har funnet sted i bankens oppgaver. Utvalget har som en oppfølging av mandatet vurdert styringsstrukturen for Norges Bank og forholdet mellom Norges Bank og statsmyndighetene. Utvalget har videre vurdert organiseringen av forvaltningen av Statens pensjonsfond utland.

- Ved å skille ut fondet i et særlovselskap er vi redd for at det blir vanskeligere for Storting, myndigheter og det norske folk å avdekke og holde kontroll med hva som er i dette nye selskapets og dets forvalteres interesser og hva som er i samfunnets interesser.

Den økonomiske politikken i Norge bygger på et overordnet mål om høy sysselsetting. Pengepolitikken er en viktig del av den økonomiske politikken. LO mener målet om høy sysselsetting også må gjelde som overordnet mål for pengepolitikken. I formålsparagrafen i dagens lov, står ikke dette.

- I forslaget til ny sentralbanklov er dette tatt inn og det er bra. Men det er tatt inn på en måte som underordner det målet om finansiell stabilitet. LO ønsker å sidestille disse to målene, sier Roger Bjørnstad.

Les LOs høringssvar 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler