Landsorganisasjonen i Norge

Statsbudsjettet
-Ap prioriterer de viktigste områdene, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett.

- Ap prioriterer de viktigste områdene

- Ap prioriterer de viktigste områdene: Arbeid til alle, en aktiv næringspolitikk med sterk innretning på klimaløsninger, utdanning og trygghet for velferden. Dette sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen i en kommentar til Arbeiderpartiets forslag til statsbudsjett.

- Arbeiderpartiet følger dermed opp mange av våre krav knyttet til arbeidsliv og verdiskaping, som jobbreform for unge og økt satsing på arbeidsmarkedstiltak.

- Regjeringens usosiale kutt til arbeidsledige foreslås fjernet. Fagforeningsfradraget økes, noe som støtter opp om et organisert arbeidsliv. Det er bra, sier Gabrielsen.

- Klimarettet innsats i industri, i havet og transport er også viktig, og ikke minst at det satses på CCS, (fangst og lagring av CO2) der Norge har et særskilt ansvar for å gå i front. Med regjeringens manglende satsing vil dette blitt stilt i fare.

I sum øker Arbeiderpartiet bevilgningene på arbeid og klimainnsats med 2,5 mrd. kr. Det er mulig uten økt oljepengebruk fordi en ikke prioriterer ytterligere skatteletter i en situasjon med svak jobbvekst. Økt satsing på velferd med 3 mrd. kan i tillegg finansieres gjennom økt formuesskatt.

- I sum vil disse forslagene bidra til klart sterkere jobbvekst og redusere den skjulte ledigheten som har bygd seg opp i de senere år, sier Gabrielsen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler