Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling - og diskriminering

Internasjonal dag for avskaffelse av vold mot kvinner

25. november er FNs dag mot vold mot kvinner. Dagen skal rette søkelys mot vold mot kvinner som globalt problem, og som finner sted i alle samfunn og kulturer.

I Norge 2016 er voldtekt fremdeles en stor trussel, særlig mot unge kvinner. Samtidig er det anslagsvis under 1 % av gjerningspersonene som blir domfelt. I Norge 2016, stilles det fremdeles sprøsmål om den utsattes ansvar ved voldtekt og vold i nære relasjoner. 

- Det er uforståelig at vi ikke har kommet lenger
Sammen med Krisesentersekratariatet krever LO rettssikkerhet og et styrket hjelpetilbud for volds- og overgrepsutsatte. Økte ressurser til arbeidet med å sente terskelen for å søke hjelp og til å fjerne skam og tabuer rundt vold og overgrep er nødvendig.

LO og Krisesentersekretariatets felles brosjyre

Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 
I forbindelse med den internasjonale kampanjen, som foregår i tidsperioden 25. november til 10. desember, fremmer LO og Krisesentersekretariatet følgende krav: 

  • Overgrepsmottakene må lovfestes med nasjonale retningslinjer for finansieringen. Det må gis gratis oppfølging hos helsepersonell uten at utatte må stå på venteliste. 
  • Informasjon om rettigheter og aktuelle hjelpetilbud må være tilgjengelig, forståelig og relevant for de utsatte. 
  • For å bedre rettssikkerheten er det nødvendig med økt ssatsning på kompetanse og bedre organisering og prioritering i politi- og rettsapparat. Hjelp og etterforskning ved vold og overgrep kan ikke være avhengig av tid, sted eller hvilke personer som er på vakt. 
  • Straffesaksbehandlingen i voldtektssaker må styrkes i politi og påtalemyndighen. De nye politidistrikene må sette av en gruppe etterforskere som skal jobbe med voldtektssaker, egne overgrepsteam. 
  • Krisesenterne er viktige hjelpetilbud og rådgivninvsinstanser for volds- og overgrepsutsatte. Krisesenterne må sikres tilstrekkelige og forutsigbare ressurser. Nærhet til krisesentertilbudet er viktig for at voldsutsatte skal kunne søke hjelp i sitt nærmiljø. 
  • Det må tilrettelegges for et bedre samspill mellom kommunene og krisesenterne i arbeidet med å følge opp volds- og overgrepsutsatte. Vi etterlyser øremerkede stimuleringsmidler til dette arbeidet og til å følge opp handlingsplanene. 

Fjern skammen, rettssikkerhet nå! 
LO og Krisesentersekretariatet er bekymret for rettssikkerheten til volds- og overgrepsutsatte:

- Å anmelde en voldtekt krever mot, og krisesenterne har erfart at terskelen for å anmelde overgrep er svært høy. Rettsaken er en stor påkjenning, og kvinner gjenopplever overgrepet og flere føler rettsprosessen som ydmykende. Når overgriperen frikjennes, oppøever den voldsutssatte dette som et stort svik fra samfunnet. Dette har ført til at mange kvinner ikke har tillit til rettsapparatet. 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler