Landsorganisasjonen i Norge

- Stortinget må sende forslaget om ny likestillings- og diskrimineringslov tilbake til regjeringen, sier Peggy Hessen Følsvik i LOs ledelse

- Send lovforslaget tilbake

- Stortinget må sende forslaget om ny likestillings- og diskrimineringslov tilbake til regjeringen, sier LOs førstesekretær Peggy Hessen Følsvik.

Regjeringen foreslår i dag en ny likestillings- og diskrimineringslov og en omorganisering av håndhevingsapparatet. LO mener dette kan få alvorlige konsekvenser for arbeidet for likestilling og mot diskriminering. 

- At personer som får medhold i saker om diskriminering skal kunne få oppreisning og erstatning er isolert sett positivt, men forslaget vingeklipper lovverket for strukturelle virkemidler og raserer ombudet og deres mulighet til å drive pådriverarbeid, sier Følsvik.

Aktivitetsplikten blir innholdsløs
- Når redegjørelsesplikten fjernes, betyr det at forslaget fjerner alle krav til at arbeidsgivere skal dokumentere om tilstand når det gjelder likestilling, hvilke tiltak som eventuelt er gjennomført eller tiltak som eventuelt er planlagt. Uten noen krav om dokumentasjon, blir aktivitetsplikten helt innholdsløs. LO er enige i at vi ikke skal ha unødvendig rapportering – men vi mener rapportering på likestilling er nødvendig.

Et formål med forslaget er i følge proposisjonen et mer enhetlig vern. Alle diskrimineringsgrunnlag skal ha "samme" beskyttelse. Følsvik påpeker at det faktisk er ganske store forskjeller mellom ulike diskrimineringsgrunnlag, for eksempel mellom funksjonsnedsettelse eller etnisitet. I tillegg kommer at kjønn er en faktor som går på tvers av alle diskrimineringsgrunnlag.

- I FN har vi ulike konvensjoner som tar høyde for dette. Når alt sauses sammen til felles lov, blir det mye vanskeligere å gi et godt og presist lovverk, sier Følsvik. 

Norge vedtok Likestillingsloven i 1978, to år før vi ratifiserte FNs kvinnediskrimineringskonvensjon. Da var Norge et foregangsland for likestilling mellom kvinner og menn. På andre diskrimineringsgrunnlag har det gått saktere med Norge.  

- Derfor har likestillingsloven vært gullstandarden, den vi burde strekke oss etter for et bedre diskrimineringsvern på andre områder. Men det som foreslås nå, er å trekke vernet når det gjelder likestilling ned, ikke heve diskrimineringsvernet på andre områder, påpeker Følsvik. 

Regjeringen ikke opptatt av likestilling
- Den regjeringen vi har nå er ikke opptatt av likestilling – den har aldri vært det og vil aldri bli det. Stortinget kan ikke på den korte tiden fram til sommeren rette opp problemene som oppstår når det foreslås en felles lov. Derfor er eneste mulighet nå å sende begge disse forslagene i retur, avslutter førstesekretæren.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler