Landsorganisasjonen i Norge

Likestilling og diskriminering

LOs mål i likestillingsarbeidet er at kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter til utdanning, arbeid, inntekt, velferd og innflytelse. Da er det også viktig å se kjønn i sammenheng med andre diskrimineringsgrunnlag, slik som alder, etnisitet og klasse.

LO arbeider for:

  • en familiepolitikk som gjør det lettere å kombinere omsorgsansvar med arbeid, for både kvinner og menn.
  • et etnisk likestilt, rettferdig samfunn, uten diskriminering, vold og fordommer.
  • å styrke inkluderingen av funksjonshemmede og andre utsatte grupper på arbeidsmarkedet.

LO vil arbeide for en aktiv familie- og likestillingspolitikk som styrker kvinners posisjon i arbeidslivet.

Julie Lødrup 1. sekretær

Artikler om likestilling og diskriminering

Flere aktuelle saker