Landsorganisasjonen i Norge

Internasjonalt
En stor delegasjon fra LO i Norge er tilstede på den internasjonale arbeiderkongressen i København denne uka. Foto: Linda Reinholdtsen

Fra København til Katowice

Anstendige arbeidsvilkår er en forutsetning for vellykket omstilling. Det skriver en samlet nordisk fagbevegelse fra ITUC-kongressen i København.

Mandag møttes 1200 delegater til den internasjonale fagbevegelsens verdenskongress (ITUC) i København. Sammen representerer vi mer enn 200 millioner arbeidstakere fra 167 land. Det ligger en symbolikk i at vi møte nettopp i København, setet for det nordiske samarbeidet og scenen for klimatoppmøtet i 2009. Samtidig som ITUCs verdenskongress pågår, avholdes FNs klimatoppmøte i Katowice i Polen.

Dette vil LO i København

Internasjonale agendaer for et bærekraftig samfunn

Det kan tegnes et dystert bilde av vår omverden. Populistiske bevegelser underminerer fred, sikkerhet og demokratiske institusjoner. Tekniske nyvinninger kan bidra til å øke forskjellene. På toppen av dette: Klimaendringer, med stigende havnivåer og skogbranner. Ikke bare langt borte, som i California, men også tett på.

Det er derfor verdens nasjoner, med Norden i bresjen, har utarbeidet internasjonale agendaer for forandring i retning av et bærekraftig samfunn, som FNs Agenda 2030. Det er en utvikling vi i fagbevegelsen er en konstant pådriver for.

Landene våre har forpliktet seg til å bekjempe fattigdommen, klimaendringene og miljøødeleggelsen, virke for likestilling og likhet, tilby en god utdanning til alle, gjøre industriene våre bærekraftige og samfunnene våre fredelige og inkluderende. Målene for bærekraftig utvikling må ses i en sammenheng. Likestilling og kvinners deltakelse for å begrense klimaendringenes skadevirkninger, som for eksempel flyktningstrømmer, er et slikt eksempel.

Vi er derfor glade for at Nordisk ministerråd prioriterer Agenda 2030 og bærekraftig utvikling. Det bør være et nordisk varemerke.

Fagbevegelsen tar ansvar

I fagbevegelsen er vi selv en del av den bærekraftige utviklingen, ved at vi i forhandlinger med arbeidsgiveren og i overensstemmelse med den nordiske modellen, kan utarbeide omstillingsprogrammer for et bærekraftig arbeidsliv. Internasjonalt snakker en om sosial dialog. Det er et spørsmål som berører alle land og verdensdeler, ikke bare Norden.

Spesielt viktig for oss er derfor mål nummer åtte, om anstendig arbeid. Gjennom trepartssamarbeidet mellom fagbevegelse, arbeidsgivere og regjeringer i den nordiske modellen kan vi lykkes med en inkluderende omstilling til en grønn økonomi, der anstendige arbeidsvilkår opprettholdes, såkalt "Just Transition". Anstendige arbeidsvilkår og sosial dialog er en forutsetning for vellykket omstilling.

Anstendig arbeid og sosial dialog avgjørende

Vi trenger imidlertid ikke reise langt for å finne faglige kollegaer og venner som kan vitne om det motsatte. Derfor må de nordiske regjeringene og Nordisk ministerråd tydelig ta avstand fra disse bruddene. Norden må bli tydeligere på at målet om anstendig arbeid er grunnleggende. Rettighetsperspektivet kan ikke understrekes nok. Faglige rettigheter er menneskelige rettigheter, og skal sikres uvilkårlig og universelt. Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) kjernekonvensjoner skal implementeres effektivt verden over.

Regionen vår er godt kjent for bærekraftig utvikling og et sterkt internasjonalt engasjement. Vi i fagbevegelsen tror at Norden har en sterk stemme og bør gjøre seg hørt i FNs generalforsamling, FNs klimatoppmøter og FNs kvinnekommisjon overfor G20. Men stemmen må bli sterkere. Og det må skje allerede nå, i Katowice. Vår verden og framtidige generasjoner forventer, av oss alle, at vi omstiller til et bærekraftig samfunn. Og at omstillingen også er rettferdig. Det er budskapet til Nordisk ministerråd fra ITUCs kongress.

Hans-Christian Gabrielsen (LO Norge), Ragnhild Lied (Unio Norge), Erik Kollerud (YS Norge), Lizette Risgaard (LO Danmark), Bente Sorgenfrey (FTF Danmark), Lars Qvistgaard (Akademikerne Danmark), Jarkko Eloranto (FFC/SAK Finland), Antti Palola (STTK Finland), Drifa Snædal (ASI Island), Sonja Yr (Nordens Faglige Samorganisasjon og BSRB Island), Dórunn Sveinbjarnardóttir (BHM Island), Karl-Petter Thorwaldsson (Norges Faglige Samorganisasjon, International Trade Union Confederation og LO Sverige), Eva Nordmark (TCO Sverige), Gøran Arrius (Saco Sverige), Jess G. Berthelsen (SIK Grønland), Jan Høigaard (SAMTAK Færøyene) og Magnus Gissler (Nordens Faglige Samorganisasjon).