Landsorganisasjonen i Norge

Klima
Hans-Christian Gabrielsen, nestleder i LO Foto: Trond Isaksen

LO og NHO med felles klimamål

LO og NHO ber regjeringen følge EUs ambisiøse klimamål i sitt felles innspill til den kommende klimameldingen.

I februar presenterer regjeringen stortingsmeldingen om Norges klimaforpliktelser frem mot 2030, i forkant av FNs klimatoppmøte i Paris i desember.

Næringslivets og fagbevegelsens utgangspunkt for den nasjonale klimapolitikken, er at den skal bidra til verdiskaping og arbeidsplasser:

- Vi legger oss på samme ambisiøse klimamål som EU når det gjelder 40 prosents utslippsreduksjon innen 2030, sier Hans Christian Gabrielsen, nestleder i LO. Han mener de kan oppnå disse målene ved å sette et nasjonalt mål for utslippsreduksjon på mellom 30 og 35 prosent.

- Det er store muligheter for norsk næringsliv i omleggingen til lavutslippssamfunnet. Den nasjonale klimapolitikken må innrettes slik at den skaper flere arbeidsplasser enn den koster, sier Petter Haas Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO. - Klimautfordringen er global, og derfor må nasjonale tiltak for å kutte klimagassutslipp ha effekt globalt.

NHO og LO anbefaler at Norge legger seg på samme ambisiøse klimamål som EU – et samlet bidrag på 40 prosent utslippsreduksjon innen 2030. Målet skal oppnås ved følgende forutsetninger:

  • Et nasjonalt mål for utslippsreduksjon utenfor kvotepliktig sektor (30-35 prosent reduksjon fra 1990-nivå, fra transport, bygg, landbruk, avfall med mer)
  • Deltakelse i EUs kvotesystem (felles europeisk reduksjon på 43 prosent fra 2005)
  • Opptak i skog, som i gjeldende klimaforlik, og bruk av fleksible mekanismer


Det er petroleumssektoren, fastlandsindustrien og luftfarten som omfattes av kvotesystemet.

 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler