Landsorganisasjonen i Norge

Klima

Klimaforhandlingene i Marrakech (COP22)

FNs klimaforhandlinger er inne i sin andre uke på klimamøtet i Marrakech, Conference of the Parties, COP22. LO deltar i dette årlige klimamøtet sammen med internasjonal fagbevegelse.

I tillegg har vi nær kontakt med den norske forhandlingsdelegasjonen og de norske organisasjonene fra norsk miljø- og samfunnsliv. I den andre uken vil ministre og politikere være på plass i Marrakech.

Paris-avtalen
Paris-avtalen om klima ble vedtatt på COP21 for ett år siden. Avtalen er hittil ratifisert av langt over 100 land og trådte i kraft allerede 4. november i år. Paris-avtalen vil bidra til økt innsats for utslippsreduksjoner og forsterker arbeidet med tilpasning til et klima i endring. Alle land skal ha utslippsmål, og skal rapportere sin innsats. Møtet i Marrakech handler i stor grad om utvikling av retningslinjer og mekanismer for hvordan landene skal informere om og etterleve sine klimaforpliktelser.

LOs klimarådgiver har hatt særlig ansvar på vegne av fagbevegelsesgruppen, for å følge en av våre hovedsaker under forhandlingene; en rettferdig omstilling for arbeidstakere, anstendig arbeid og arbeidsplasser - "A Just Transition of the workforce, the creation of decent work and quality jobs". Det lyktes fagbevegelsen å få tekst om dette både i Paris-avtalen og i de øvrige beslutningene fra COP21 i Paris.

Arbeidet rundt Just Transition skjer nå som del av et 3-årig arbeidsprogram i et eget forum for tiltak. Under forumets møter i Marrakech ble det besluttet at en egen ekspertgruppe skal vurdere dette nærmere, og blant annet ha en egen fokusdag på Just Transition under partsmøtet i Bonn i mai neste år. Internasjonal fagbevegelse har deltatt aktivt i forumets arbeidet, med flere innspill. På ett av forumets møter forrige uke ble Skrede invitert til å holde en presentasjon for forumet om fagbevegelsens syn og innspill til videre arbeid:

- Dette setter vi stor pris på. Det er svært uvanlig at observatørorganisasjoner slipper til med innlegg i de formelle møtene under klimaforhandlingene.

Rettferdig omstilling
Klimasekretariatet har nylig laget et eget, større, såkalt teknisk dokument om Just Transition of the Workforce som gir et godt bilde av hva rettferdig omstilling handler om. Fagbevegelsen, ILO med flere, har gitt innspill til sekretariatets arbeid med domumentet. Noen mangler er det i sekretariatets dokument, og blant annet savner vi omtale og vurderinger av omstillingspåvirkninger for små lokalsamfunn som er avhengige av hjørnesteinsbedrifter/-industrier.

Les dokumentet her

Internasjonal fagbevegelse samarbeider selvsagt tett med marokkansk fagbevegelse under COPen, og lørdag gjennomførte vi et stort heldags strategimøte med mer enn 150 deltakere. Søndag ble den årvisse klimamarsjen gjennomført, med stor deltaking fra sivilsamfunn og lokalbefolkning.

Internasjonal fagbevegelses innspill og posisjoner til COP22

Flere aktuelle saker

Se alle artikler