Landsorganisasjonen i Norge

Klima

FNs klimatoppmøte

LO deltar også i år på FNs klimaforhandlinger, COP23 som avholdes 6.-17. november. Denne gangen arrangeres klimatoppmøtet i Bonn, Tyskland under ledelse av et presidentskap fra Fiji.

FNs klimakonvensjon (United Nations Framework Convention on Climate Change) ble vedtatt i 1992. Den utgjør rammeverket for internasjonalt klimasamarbeid. Forhandlingene under konvensjonen styres av årlige partsmøter (COP). På partsmøtene møtes klima- og miljøministre fra landene som har sluttet seg til konvensjonen, og der forhandler de på vegne av sine land.

LO har egen observatørstatus i FNs klimakonvensjon, og er tildelt en liten kvote for deltakelse på COP23. I LOs delegasjon deltar denne gangen også Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Fellesforbundet og HK i Norge.

LO deltar sammen med internasjonal fagbevegelse, og inngår i gruppen Trade Union NGOs. LOs deltakere skal delta med innlegg og i paneldiskusjoner i flere arrangementer under klimaforhandlingene. LOs klimarådgiver, Anne-Beth Skrede holdt mandag en intervensjon på vegne av internasjonal fagbevegelse under åpningen av de faste komiteene (Subsidiary Bodies). Les innlegget her.

Internasjonal fagbevegelses standpunkt og krav til COP23
Internasjonal fagbevegelse har tre hoved-krav til årets klimaforhandlinger;
1) Økte ambisjoner – konkrete utslippsreduksjoner også før 2020
2) Trygghet for finansiering og støtte til de mest utsatte
3) Forpliktelser til en rettferdig omstilling for arbeidslivet og arbeidsfolk på veien mot lavutslippssamfunnet

Les mer

Les Europeisk fagbevegelses COP23 dokument:

ETUC Resolution on the follow-up of the Paris agreement on climate change - ETUC views on COP 23

Parisavtalen

Parisavtalen er den første globale klimaavtalen som er rettslig bindende og reelt forpliktende for alle land og gjelder fra 2020. Avtalen ble vedtatt i desember 2015, trådte i kraft 4. november 2016, og er ratifisert av 169 stater (pr 7. november 2017). Selv om Parisavtalen allerede er gyldig, så skal regelverket først vedtas neste år. I Bonn i år skal landene arbeide videre med utforming av reglene, og ikke minst diskutere opplegget for hvordan klimamålene skal oppdateres eller skjerpes i 2020. Avtalen gir alle land rettigheter og plikter, blant annet skal landene melde inn utslippsmål hvert femte år. I uken før klima- og miljøministeren kommer til møtet, ledes den norske delegasjonen av forhandlingsleder Henrik Hallgrim Eriksen. 

Den norske strategien for COP23

Du kan lese mer om den offisielle norske strategien for forhandlingene her

Norsk Side-event 15. november kl 13:15-14:45, Bonn Zone

Det norske offisielle side-eventet er i år co-arrangert av Klima- og miljødepartementet og LO i samarbeid med de andre hovedorganisasjonene i norsk arbeidsliv.

"Working together for green jobs – tripartite cooperation for a low-carbon economy", med blant andre statsråd Vidar Helgesen, og ledere og representanter fra de norske hovedorganisasjonene. Vi skal presentere det norske trepartssamarbeidet på klima og miljø, presentere kampanjen "Arbeidslivets klimauke" (mer info om denne kommer snarlig), og vi skal snakke om rettferdig omstilling av arbeidslivet; Just Transition.

For LO er det LO-sekretær Are Tomasgard som deltar i panelet. ITUCs generalsekretær Sharan Burrow deltar også, sammen med en representant for internasjonal business/arbeidsgiverside. (Mer info og program kommer). 

Flere aktuelle saker

Se alle artikler