Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsrett
Foto: Trond Isaksen

Regjeringen må stå opp mot ESA

– LO har klare forventninger om at regjeringen og ESA kommer frem til tiltak som verner om allmenngjøringsordningen, og som sikrer at utenlandske arbeidstakere får de tariffavtalte tilleggene for reise, kost og losji, slik Høyesterett har slått fast, sier Atle Sønsteli Johansen, leder av LOs juridiske avdeling.

EFTAs overvakingsorgan ESA mener Norges krav om at arbeidsgiver skal betale reise, kost og losji for utenlandske verftsarbeidere, bygningsarbeidere og reholdsarbeidere er i strid med EØS-avtalen og har åpnet formell sak mot Norge.

I mars 2013 ga norsk Høyesterett LO og staten medhold i at utenlandske verftsarbeidere i Norge skal få dekket reise, kost, losji og utenbystillegg, i tillegg til allmenngjort norsk lønn. Høyesterettsdommen ble avsagt etter mange års strid med NHO og norske verft som mente at allemgjøring av noe annet enn lønn var i strid med EØS-avtalens prinsipp om fri flyt av arbeidskraft.

- Hvis regjeringen bøyer av for ESA i denne saken vil det føre til en undergraving av allmenngjøringsordningen i Norge. En konsekvens av dette er at vi får meir uro i norsk arbeidsliv og økt konfliktnivå.

- Høyesterettsdommen står seg og det er langt på vei stadfestet av senere dommer fra EU, sier Sønsteli Johansen.

Flere aktuelle saker

Se alle artikler