Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
Foto: Trond Isaksen

Utviklingen i sykefraværet

Det sesong- og influensajusterte sykefraværet var 6,5 prosent i 4. kvartal 2017, om lag uendret fra 3. kvartal 2017. Etter en nedadgående trend fra 2009 til 2012, har sykefraværet vært tilnærmet stabilt, med noen bevegelser opp og ned.

Sammenliknet med 2. kvartal 2001, da den første IA-avtalen ble inngått, har det sesong- og influensajusterte sykefraværet gått ned 9,1 prosent. Dette tallet er justert for effekten av overgangen til nytt datagrunnlag, A-ordningen, fra 1. kvartal 2015.

I det følgende kommenteres ukorrigerte totaltall for sykefraværet. Fra 4. kvartal 2016 til 4. kvartal 2017 var sykefraværet tilnærmet stabilt for menn, mens det gikk noe opp for kvinner.

Oppgang i de fleste av de største næringsgruppene
I næringene som sysselsetter flest menn, var tallene for menn som følger: i Industri gikk sykefraværsprosenten opp 0,3, prosent, i Bygge- og anleggsvirksomhet ned 1,5 prosent, og i Varehandel opp 2,6 prosent. Det høyeste fraværsnivået for menn var i Transport og lagring (6,5 prosent). I Bygge- og anleggsvirksomhet og Industri var nivået (hhv. 5,9 og 5,5 prosent), noe høyere enn gjennomsnittet for menn (5,0 prosent).

I næringene som sysselsetter flest kvinner gikk fraværsprosenten blant kvinner opp i Undervisning (+1,6 prosent), opp i Helse- og sosialtjenester (+2,2 prosent) og i Varehandel (+4,6 prosent). Fraværsnivået blant kvinner var høyest i Helse- og sosialtjenester (10,2 prosent). Gjennomsnittsnivået for kvinner var 8,4 prosent.

Les mer i notatet Sykefraværet 4. kvartal 2017

Flere aktuelle saker

Se alle artikler