Landsorganisasjonen i Norge

Arbeidsmiljø
- Eter LOs syn svekker Lov om statens ansatte oppsigelsesvernet i staten, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen. Foto: Trond Isaksen

Svekket stillingsvern og kritikkverdig saksbehandling

Etter LOs syn svekker Lov om statens ansatte oppsigelsesvernet i staten. Loven gjør også nye ansettelser i staten sårbare for vilkårlighet og utenforliggende hensyn. Den nye loven skal erstatte tjenestemannsloven og denne uka behandlet LOs sekretariat sitt høringssvar til utkast til forskrift til loven.

Publisert 23.05.17, endret24.05.17 Av: LO - Informasjons- og rådgivningsavdelingen

Et av forslagene til lovforskrift som LO uttrykker seg kritisk til omhandler praksisarbeid. LO er tvilende til at traineeordninger er en god og reell måte å komme inn i arbeidslivet på.

- En traineestilling må være reell og ikke benyttes til å utføre ordinært arbeid i virksomheten. Vi er bekymret for at forskriften kan bli utvidet til å gjelde flere fagområder enn det som nå er oppført i forskriften, ettersom loven ikke setter noen begrensning.

Et annet forslag til forskriftsendring som LO er kritiske til regulerer praktisering av den interne fortrinnsretten i staten. Hensikten med den interne fortrinnsretten er at arbeidsgiver skal forsøke å finne et alternativ til oppsigelse.

- Forskriften er i stor grad fokusert på alle unntak arbeidsgiver kan benytte seg av for å slippe å lete etter muligheter for den/de som mister jobben. Loven og forskriften bør på dette punktet harmoniseres med arbeidsmiljølovens bestemmelser og praksis.

- En overgang fra et tariffavtalt og forutsigbart system, til et system der arbeidsgivers styringsrett alene skal avgjøre spørsmålet om avgrensing av fortrinnsretten vil bety en klar svekkelse sammenliknet med dagens rettstilstand, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

LO mener også at saksbehandlingen er kritikkverdig.

- Det er uheldig at utkastet til forskrift sendes på høring før Lov om statens ansatte, som forskriftene skal hjemles i, er behandlet i Stortinget. Vi reagerer også på at høringsfristen er unødvendig kort, sier LO-leder Hans-Christian Gabrielsen.

- LO er i utgangspunktet kritisk til at lovforslaget legger opp til utstrakt bruk av forskrifter på sentrale områder. Det innebærer en maktoverføring fra Stortinget til departementet, sier LO-lederen.

Les LOs høringssvar - Utkast til forskrift til lov om statens ansatte

Flere aktuelle saker

Se alle artikler